Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • INHOUD/CONTENURECHTSPRAAK/JURISPRUDENCEHof van Justitie, zaak C-191/15, Verein für Konsmnentemnformationtegen Amazon EU Sari, arrest van 28 juli 2016 Hof van Justitie, zaak 102/15, Gazdasagi Versenyhivatal tegen Siemens Aktiengesellschaft Österreich, arrest van 28 juli 2016 Hof van Justitie, zaak C-230/15, Brite Strike Technologies Inc. tegen Brite Strike Technologies SA, arrest van 14 juli 2016 Hof van Justitie, zaak C-196/15, Granarolo SpA tegen Ambrosi Emmi France SA, arrest van 14 juli 2016 Hof van Justitie, zaak C-222/15, Höszig Kft. tegen Alstom Power Thermal Services, arrest van 7 juli 2016 Hof van Justitie, zaak C-70/15, Emmanuel Lebek tegen Janusz Domino, arrest van 7 j uli 2016 Bruxelles, arrêt du 13 mai 2016 Bruxelles, arrêt du 15 avril 2016 Bruxelles, arrêt du 3 novembre 2015 Rechtbank van Koophandel te Gent, vonnis van 3 september 2015
 • RECHTSLEER/DOCTRINEThomas Ramaekers (masterstudent KU Leuven) — Het Hof van Justitie inde zaak Kornhaas: materiële v formele interpretatie van art. 4(1) EIV. Erinda Mehmeti (Universiteit Gent) — Vestiging op eigen grondgebied als toepassingsvoorwaarde voor nationale wetsbepalingen betreffende handelsagentuur: te verzoenen met de Agentuurrichtlijn?
 • ACTUALITEIT/ACTUALITERegelgeving / RéglementationAankondigingen / Annonces 2016/3
 • * IV • 1
 • INHOUDSOPGAVE/TABLE DES MATIÈRES
 • RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE 5Hof van Justitie, zaak C-191/15, Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon EU Sari, arrest van 28 juliPrejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Verordeningen 864/2007 (Rome
  1. II) en 593/2008 (Rome I) - Consumentenbescherming - Richtlijn 93/13/EEG - Gegevensbescherming -
  Richtlijn 95/46/EG — Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten - Oneerlijke bedingen — Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd - Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbodsactie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn - Vaststelling van het recht dat de verwerking van persoonsgegevens van consumenten beheerst 5 Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile — Règlements 864/2007 (Rome II) et 593/2008 (Rome I) - Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE - Protection des données - Directive 95/46/CE - Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs résidant dans d'autres Etats membres - Clauses abusives — Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de 1'Etat membre dans lequel la société a son siège — Détermination de la loi applicable pour Pappréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d'une action en cessation - Détermination de la loi régissant le traitement des données a caractère personnel des consommateurs 5
 
 • Hof van Justitie, zaak 102/15, Gazdasagi Versenyhivatal tegen Siemens Aktiengesellschaflt Österreich, arrest van28 juli 2016 6Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening 44/2001 (Brussel I) — Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Werkingssfeer ratione materiae — Vordering tot terugbetaling — Ongerechtvaardigde verrijking - Vordering die voortvloeit uit de ongerechtvaardigde terugbetaling van een geldboete wegens schending van het mededingingsrecht 6 Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Champ d'application ratione materiae — Action en répétition de 1'indu - Enrichissement sans cause - Créance trouvant son origine dans Ie remboursement injustifié d'une amende pour infraction au droit de la concurrence 6
 
 • Hof van Justitie, zaak C-230/15, Brite Strike Technologies Inc. tegen Brite Strike Technologies SA, arrest van14 juli 2016 7Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening 44/2001 (Brussel I) — Artikel 22, punt 4 - Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen op het gebied van intellectuele eigendom - Artikel 71 - Door de lidstaten op bijzondere gebieden gesloten verdragen - Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom - Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende Benelux-merken, tekeningen en modellen - Artikel 350 VWEU 7 Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Article 22, point 4 - Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle — Article 71 - Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières - Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle - Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marqués, dessins et modèles Benelux — Article 350 TFUE 7 Hof van Justitie, zaak C-196/15, Granarolo SpA tegen Ambrosi Emmi France SA, arrest van 14 juli 2016 8 Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 5, punten 1 en 3 — Bevoegde rechter - Begrippen 'verbintenissen uit overeenkomst' en 'verbintenissen uit onrechtmatige daad' - Plotseling verbreken van een jarenlange handelsbetrekking - Schadevordering - Begrippen 'koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken' en 'verstrekking van diensten' 8 Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Article 5, points 1 et 3 — Juridiction compétente - Notions de 'matière contractuelle' et de 'matière délictuelle' — Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date - Action indemnitaire - Notions de 'vente de marchandises' et de 'fourniture de services' 8 2016 5
 
 • 2016/3 2Hof van Justitie, zaak C-222/15, Höszig Kft. tegen Alstom Power Thermal Services, arrest van 7 juli 2016 9Prejudiciële verwijzing - Forumkeuzebeding - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening 44/2001 (Brussel I) — Artikel 23 — Beding in algemene voorwaarden — Instemming van de partijen met deze voorwaarden - Geldigheid en nauwkeurigheid van een dergelijk beding 9 Renvoi préjudiciel - Clause attributive de juridiction — Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Article 23 - Clause insérée dans des conditions générales - Consentement des parties auxdites conditions - Validité et précision d'une telle clause 9 Hof van Justitie, zaak C-70/15, Emmanuel Lebek tegen Janusz Domino, arrest van 7 juli 2016 10 Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening 44/2001 (Brussel I) — Artikel 34, punt 2 - Niet-verschenen verweerder - Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen - Gronden voor weigering - Geen tijdige betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend - Begrip 'rechtsmiddel' - Verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel - Verordening 1393/2007 (Betekening) - Artikel 19, lid 4 - Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken - Termijn waarin het verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel ontvankelijk is 10 Coopération judiciaire en matière civile - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Article 34, point 2 - Défendeur non comparant - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant - Notion de 'recours' - Demande tendant au relevé de la forclusion - Règlement 1393/2007 (Signification) - Article 19, paragraphe 4 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable 10 Bruxelles, arrêt du 13 mai 2016 11 Compétence internationale - Responsabilité parentale — Règlement 2201/2003 (Bruxelles Ilbis) — Transfert de compétence internationale — Article 15, 1, b) - Enlèvement international d'enfant — Convention de La Haye du 1980 (enlèvement enfants) - Communications judiciaires directes 11 Internationale bevoegdheid - Ouderlijke verantwoordelijkheid - Verordening 2201/2003 (Brussel Ilbis) - Overdracht van internationale bevoegdheid - Artikel 15, 1, b) - Internationale kinderontvoering - Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) - Directe rechterlijke communicatie 11 Bruxelles, arrêt du 15 avril 2016 18 Signification - Responsabilité parentale - Aliment - Domicile inconnu - Article 40 C. Jud. - Règlement 1393/2007 (Signification) - Règlement 4/2009 (Aliment) - Protocole de La Haye du 2007 (aliments) - Certificat article 20.1.b Règlement 4/2009 (Aliment) 18 Betekening - Ouderlijke verantwoordelijkheid - Alimentatie - Woonplaats ongekend - Artikel 40 Ger.W. — Verordening 1393/2007 (Betekening) — Verordening 4/2009 (Alimentatie) - Protocol van Den Haag van 2007 (onderhoud) - Certificaat artikel 20.1 .b Verordening 4/2009 (Alimentatie) 18 Bruxelles, arrêt du 3 novembre 2015 28 Compétence internationale — Enlèvement international d'enfant — Convention de La Haye du 1980 (enlèvement enfants) pas applicable — Responsabilité parentale - Aliment - Article 32, 2° et 33, al. 1 CODIP - Règlement 4/2009 (aliment) - Article 3.b - Droit applicable - Convention de La Haye du 1996 (protection des enfants) - Article 15 - Protocole de La Haye du 2007 (aliments) — Article 3 28 Internationale bevoegdheid - Internationale kinderontvoering — Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) niet van toepassing - Ouderlijke verantwoordelijkheid - Alimentatie - Artikel 32, 2° en 33, eerste lid WD?R - Verordening 4/2009 (alimentatie) - Artikel 3, b) - Toepasselijk recht - Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) — Artikel 15 - Protocol van Den Haag van 2007 (onderhoud) - Artikel 3 28 Rechtbank van Koophandel te Gent, vonnis van 3 september 2015 39 Handelsagentuur - Agent gevestigd in Turkije - Toepasselijk recht — Rechtskeuze - Dwingend recht - Belgische Handelsagentuurwet — Vestiging in België als toepassingsvoorwaarde voor de wet - Conformiteit met de Agentuurrichtlijn 39 2016/3 r-&-- Contrat d'agence commerciale - Agent établi en Turquie - Droit applicable - choix de loi - Dispositions impératives - Loi beige sur Pagence commerciale - Exigence d'établissement en Belgique pour Papplication de la loi - Conformité avec la Directive sur Pagence commerciale 39
 
 • RECHTSLEER/DOCTRINE 48Thomas Ramaekers (masterstudent KU Leuven) - Het Hof van Justitie in de zaak Kornhaas: materiële v formeleinterpretatie van art. 4(1) EIV 48 Erinda Mehmeti (Universiteit Gent) — Vestiging op eigen grondgebied als toepassingsvoorwaarde voor nationale wetsbepalingen betreffende handelsagentuur: te verzoenen met de Agentuurrichtlijn? 58
 • ACTUALITEIT/ACTUALITÉ 65Regelgeving / Réglementation 65Aankondigingen / Annonces 67 2016/3 i T f 4

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift