Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • RECHTSPRAAK/JU RISPRUDENCE 7
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, M.R. en D.R. tegen Oekraïne, arrest van 22 mei 2018 7
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid - Kinderontvoering - Onrechtmatige overbrenging van kind naar
 • O e k r a ï n e - V e r d r a g van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) - Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980
 • - Tenuitvoerlegging beslissing t o t terugkeer - Artikel 8 EVRM - Recht op respect voor het privé- en
 • familieleven - Positieve verplichting voor de Staat - Duur van de procedure - Belang van het kind -
 • Schending van artikel 8 EVRM 7
 • Responsabilité parentale - Enlèvement d'enfant - Déplacement illicite d'un enfant vers l'Ukraine -
 • Convention de La Haye de 1980 (Enlèvement d'enfant) - Article 11 Convention de La Haye de 1980 -
 • Exécution d'une décision de retour - Article 8 CEDH - Droit au respect de la vie privée et familiale -
 • Obligation positive de l'Etat - Longueur de la procédure - Intérêt supérieur de l'enfant - Pas de violation
 • de l'article 8 CEDH 7
 
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Tonello tegen Hongarije, arrest van 24 april 2018 8
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid - Kinderontvoering - Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering)
 • - Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel Wbis) - Geen tenuitvoerlegging beslissing t o t terugkeer -
 • Positieve verplichting voor de Staat - Schending van artikel 8 EVRM - Recht op respect voor het privé- en
 • familieleven 8
 • Responsabilité parentale - Enlèvement d'enfant - Convention de La Haye de 1980 (Enlèvement d'enfant)
 • - Article 11 Règlement 2201/2003 (Bruxelles Wbis) - Pas d'exécution d'une décision de retour - Obligation
 • positive de l'Etat - Violation de l'article 8 CEDH - Droit au respect de la vie privée et familiale 8
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Royer tegen Hongarije, arrest van 6 maart 2018 9
 • Ouderlijke verantwoordelijkheid - Kinderontvoering - Onrechtmatige overbrenging van kind naar
 • Hongarije - Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) - Verordening 2201/2003 (Brussel Wbis) -
 • Artikel 11 Brussel Wbis - Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 - Ernstig risico - Tenuitvoerlegging
 • beslissing t o t terugkeer - Artikel 23 (a) Brussel Wbis - Openbare orde - Artikel 35 § 3 (a) EVRM - Misbruik
 • van het recht t o t het indienen van een verzoekschrift - Artikel 8 EVRM - Recht op respect voor het privéen
 • familieleven - Belang van het kind - Geen schending van artikel 8 EVRM 9
 • Responsabilité parentale - Enlèvement d'enfant - Déplacement illicite d'un enfant vers la Hongrie -
 • Convention de La Haye de 1980 (Enlèvement d'enfant) - Règlement 2201/2003 (Bruxelles Wbis) - Article
 • 11 Bruxelles Wbis - Article 13 Convention de la Haye de 1980 - Risque grave - Exécution d'une décision de
 • retour - Article 23 (a) Bruxelles Wbis - Ordre public - Article 35 § 3 (a) CEDH - Abus du droit d'introduire
 • une requête - Article 8 CEDH - Droit au respect de la vie privée et familiale - Intérêt supérieur de l'enfant
 • - Pas de v i o l a t i on de l'article 8 CEDH 9
 
 • Hof van Justitie, gevoegde zaken C-325/18 PPU en C-375/18 PPU, Hampshire County Council tegen C.E., N.E., in
 • tegenwoordigheid van: Child and Family Agency, Attorney General, arrest van 19 september 2018 10
 • Prejudiciële verwijzing - Prejudiciële spoedprocedure - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken -
 • Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke
 • verantwoordelijkheid - Internationale ontvoering van kinderen - Verordening 2201/2003 (Brussel Wbis) -
 • Artikel 11 - Verzoek om terugkeer - Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) - Verzoek om
 • uitvoerbaarverklaring - Beroep - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht
 • op een doeltreffende voorziening in rechte - Termijn voor het instellen van een rechtsmiddel -
 • Uitvoerbaarverklaring - Tenuitvoerlegging vóór de betekening ervan 10
 • Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d'urgence - Coopération judiciaire en matière civile -
 • Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
 • responsabilité parentale - Enlèvement international d'enfants - Règlement 2201/2003 (Bruxelles Wbis) -
 • Article 11 - Demande de retour - Convention de La Haye du 1980 (Enlèvement enfants) - Requête en
 • déclaration de la force exécutoire - Recours - Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne -
 • Article 47 - Droit a un recours effectif - Délai de formation du recours - Ordonnance d'exequatur -
 • Exécution avant sa signification 10
 • 2018/3 2
 
 • Hof van Justitie, zaak C-304/17, Helga Löber tegen Barclays Bank pIc, arrest van 12 september 2018 11
 • Prejudiciële verwijzing - Verordening 44/2001 (Brussel I) - Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en
 • handelszaken - Bijzondere bevoegdheid - Artikel 5, punt 3 - Bevoegdheid inzake verbintenissen uit
 • onrechtmatige daad - Plaats waar het schadebrengende f e i t zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen -
 • Consument die zijn woonplaats heeft in een lidstaat en die door bemiddeling van een in deze lidstaat
 • gevestigde bank effecten heeft aangekocht die zijn uitgegeven door een in een andere lidstaat gevestigde
 • bank - Bevoegdheid om kennis te nemen van het rechtsmiddel dat door deze consument wegens
 • aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van deze bank is ingesteld 11
 • Renvoi préjudiciel - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Compétence judiciaire en matière civile et
 • commerciale - Compétences spéciales - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle ou quasi
 • délictuelle - Lieu oü le f a i t dommageable s'est produit ou risque de se produire - Consommateur, domicilié
 • dans un État membre, ayant acheté, par l'intermédiaire d'une banque établie dans cet État membre, des
 • t i t r es émis par une banque établie dans un autre État membre - Compétence pour connaïtre du recours
 • i n t r o d u i t par ce consommateur au t i t re de la responsabilité délictuelle de cette banque 11
 
 • Hof van Justitie, zaak C-21/17, Catlin Europe SE tegen O.K. Trans Praha spol. s r. o., arrest van 6 september 2018
 • 12
 • Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Europese
 • betalingsbevelprocedure - Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) - Uitvaardiging van een betalingsbevel
 • samen met het verzoek om een bevel - Ontbreken van een vertaling van het verzoek om een bevel -
 • Uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel - Verzoek om heroverweging na het verstrijken van de
 • t e r m i j n voor de indiening van een verweerschrift - Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en
 • buitengerechtelijke stukken - Verordening 1393/2007 (Betekening)-Toepasselijkheid - Artikel 8 en bijlage
 • II - Mededeling aan de geadresseerde van het recht om de ontvangst te weigeren van een niet-vertaald
 • stuk dat het geding inleidt - Ontbreken van het modelformulier - Gevolgen 12
 • Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Procédure européenne
 • d'injonction de payer - Règlement 1896/2006 (Injonction de payer) - Délivrance d'une injonction de payer
 • conjointement avec la demande d'injonction - Absence de traduction de la demande d'injonction -
 • Injonction de payer européenne déclarée exécutoire - Demande de réexamen postérieurement a
 • l'expiration du délai d'opposition - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires -
 • Règlement 1393/2007 (Signification) - Applicabilité - Article 8 et annexe II - Information du destinataire
 • du droit de refuser la réception d'un acte introductif d'instance non t r a d u i t - Absence du formulaire type
 • - Conséquences 12
 
 • Hof van Justitie, zaak C-88/17, Zurich Insurance pIc, Metso Minerals Oy tegen Abnormal Load Services
 • (International) Ltd, arrest van 11 j u l i 2018 13
 • Prejudiciële verwijzing - Samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Verordening 44/2001 (Brussel I)
 • - Rechterlijke bevoegdheid - Artikel 5, punt 1, onder b), tweede streepje - Bevoegdheid van het gerecht
 • van de plaats van uitvoering van de verbintenis - Plaats van verstrekking van de diensten - Overeenkomst
 • voor goederenvervoer tussen twee lidstaten - Traject dat uit meerdere deeltrajecten bestaat en waarbij
 • van verschillende vervoermiddelen wordt gebruikgemaakt 13
 • Renvoi préjudiciel - Coopération en matière civile et commerciale - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) -
 • Compétence judiciaire - Article 5, point 1, sous b), second t i r e t - Compétence de la j u r i d i c t i on du lieu
 • d'exécution de l'obligation - Lieu de f o u r n i t u r e des services - Contrat de transport de marchandises entre
 • deux États membres - T r a j e t constitué de piusieurs étapes et effectué avec différents moyens de transport
 • 13
 
 • Hof van Justitie, zaak C-27/17, AB "flyLAL-Lithuanian Airlines", in liquidatie, tegen "Starptautiska lidosta 'Rïga'"
 • VAS, "Air Baltic Corporation" AS, in tegenwoordigheid van: "ZIA Valda"AB, "VA Reals" AB, Lietuvos Respublikos
 • konkurencijos taryba, arrest van 5 j u l i 2018 14
 • Prejudiciële v e r w i j z i n g - J u s t i t i ë l e samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening 44/2001 (Brussel I) -
 • Bijzondere bevoegdheden - Artikel 5, punt 3 - Verbintenissen uit onrechtmatige daad - Plaats waar het
 • schadebrengende feit zich heeft voorgedaan - Plaats waar de schade is ingetreden en plaats van de
 • schadeveroorzakende gebeurtenis - Verzoek om vergoeding van schade die zou zijn veroorzaakt door
 • 2018/3 3
 • mededingingsbeperkende gedragingen in verschillende lidstaten - Artikel 5, punt 5 - Exploitatie van een
 • filiaal - Begrip 14
 • Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) -
 • Compétences spéciales - Article 5, point 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu oü le fait
 • dommageable s'est produit - Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l'évènement causal a
 • l'origine du dommage - Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements
 • anticoncurrentiels commis dans différents États membres - Article 5, point 5 - Exploitation d'une
 • succursale - Notion 14
 
 • Hof van Justitie, zaak C-512/17, HR, arrest van 28 juni 2018 15
 • Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Bevoegdheid, erkenning en
 • tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid -
 • Verordening 2201/2003 (Brussel Wbis) - Artikel 8, lid 1 - Gewone verblijfplaats van een kind - Zuigeling -
 • Beslissende omstandigheden voor de bepaling van deze verblijfplaats 15
 • Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution
 • des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement 2201/2003
 • (Bruxelles Ubis) - Article 8, paragraphe 1 - Résidence habituelle de l'enfant - Nourrisson - Circonstances
 • déterminantes pour établir le lieu de cette résidence 15
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 18 j u n i 2018 16
 • Toepasselijk recht - Overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Detachering - Verdrag van Rome van 19 juni
 • 1980 (EVO) - Artikel 3 - Rechtskeuze - Toepassingsgebied rechtskeuze - Artikel 10 - Dwingende
 • bepalingen - Artikel 6.2 - Wet Welzijn Werknemers 16
 • Droit applicable - Contrat - Contrat de travail - Détachement - Convention de Rome du 19 j u in 1980 -
 • Article 3 - Choix de loi - Portée de la loi choisie - Article 10 - Dispositions impératives - Article 6.2 - Loi
 • sur le bien-être des travailleurs 16
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 29 mei 2018 30
 • Erkenning - Dading gesloten in het kader van een groepsvordering - Aansprakelijkheid - Strafrechtelijke
 • procedure - Artikel 25, § 1, 1° WIPR - Artikel 25, § 1, 2° WIPR - Miskenning rechten van verdediging -
 • Artikel 6 EVRM - Opt-out-systeem voor niet-Amerikaanse burgers - Gebrek individuele kennisgeving -
 • Schending openbare orde 30
 • Reconnaissance - Transaction conclue dans le cadre d'une action de groupe - Responsabilité - Procédure
 • pénale - Article 25, § 1,1° CODIP - Article 25, § 1, 2° CODIP - Violation des droits de la défense - Article 6
 • CEDH - Système de l'opt-out pour les citoyens non américains - Absence de notification individuelle -
 • Violation de l'ordre public 30
 
 • Cour de cassation, arrêt du 25 mai 2018 38
 • Responsabilité civile - Accident de la circulation - Droit applicable - Droit marocain - Interprétation par
 • l'Etat d'origine - Interprétation du droit étranger - Dommages et intéréts 38
 • Onrechtmatige daad - Verkeersongeval - Toepasselijk recht - Marokkaans recht - Uitlegging land van
 • oorsprong - Interpretatie buitenlands recht - Schadevergoeding 38
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 24 mei 2018 43
 • Internationale bevoegdheid - Onrechtmatige daad - Artikel 96, 2° WIPR - Plaats waar de schade is
 • ingetreden - Interpretatie naar analogie met rechtspraak Hof van Justitie van de EU - Artikel 5.3
 • Verordening 4 4 / 2 0 0 1 (Brussel I) - Artikel 7.2 Verordening 1215/2012 (Brussel bis) - Financiële schade 43
 • Compétence internationale - Responsabilité délictuelle - Article 96, 2° CODIP - Lieu oü le dommage est
 • survenu - Interprétation par analogie avec la jurisprudence de la Cour de justice - Article 5, 3° Règlement
 • 44/2001 (Bruxelles I) - Article 7, 2° Règlement 1215/2012 (Bruxelles bis) - Dommage financier 43
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 3 mei 2018 47
 • Internationale bevoegdheid - Overeenkomst - Artikel 35 Verordening 1215/2012 (Brussel bis) -
 • Voorlopige of bewarende maatregelen - Vordering t o t tussenkomst in deskundigenonderzoek - Geen
 • 2018/3 4
 • maatregel die uitsluitend t o t doel heeft proceskansen in te schatten - Feitelijke of juridische situatie ter
 • bewaring van de rechten in stand houden - Verkrijgen en veiligstellen van bewijsmateriaal - Artikel 584,
 • eerste lid Ger.W. - Spoedeisend geval 47
 • Compétence internationale - Contrat - Article 35 Règlement 1215/2012 (Bruxelles Wis) - Mesures
 • provisoires ou conservatoires - Action en intervention dans le cadre d'une expertise - Mesure qui ne vise
 • pas exclusivement a apprécier ses chances de succès - Situation en f a i t ou en droit aux fins de garantir les
 • droits en l'état - Obtention et sécurisation d'éléments de preuve - Article 584, al. 1 Code judiciaire -
 • Urgence 47
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 3 mei 2018 52
 • Overeenkomst - Toepasselijk recht - Onrechtmatige daad - Verzekering - Rechtstreekse vordering tegen
 • de verzekeraar - Artikel 106 WIPR - Artikel 99 WIPR - Werking in de t i jd - Artikel 127, § 1, tweede lid, in
 • fine W I P R - A r t i k e l 3, eerste lid BW - Politiewetten - Wijze van de schadevergoeding - Engels recht 52
 • Contrat - Droit applicable - Responsabilité délictuelle - Assurances - Action directe contre l'assureur -
 • Article 106 CODIP - Article 99 CODIP - Application dans le temps - Article 127, § 1 al. 2 in fine CODIP -
 • Article 3, al. 1 C. civ. - Lois de police - Méthode de compensation du dommage - Droit anglais 52
 
 • Hof van Cassatie, arrest van 26 april 2018 55
 • Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) - Artikel 1, lid 1 - Gerecht van een lidstaat mag een in een
 • andere lidstaat woonachtige partij of derde veroordelen om stukken over te leggen overeenkomstig
 • nationale recht - Consequenties in nationaal recht voor onrechtmatige niet-overlegging van de stukken -
 • Toepassing Luxemburgs recht - Uitlegging land van oorsprong - Interpretatie buitenlands recht 55
 • Règlement 1206/2001 (Obtention de preuves) - Article 1, al. 1 - Juridiction d'un Etat membre peut
 • condamner une personne domiciliée dans un autre Etat membre a produire des documents selon le droit
 • national - Conséquences selon le droit national de l'absence délictueuse de production de documents -
 • Application du droit luxembourgeois - Interprétation selon l'Etat d'origine - Interprétation du droit
 • étranger 55
 
 • Cour de cassation, arrêt du 23 avril 2018 59
 • Contrat - Contrat de travail - Droit applicable - Droit congolais - Interprétation selon l'Etat d'origine -
 • Interprétation du droit étranger - Article 152 du Code congolais du travail - Résiliation du contrat 59
 • Overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Toepasselijk recht - Congolees recht - Uitlegging land van
 • oorsprong - Interpretatie buitenlands recht - Artikel 152 Congolees Arbeidswetboek - Beëindiging
 • overeenkomst 59
 
 • Hof van beroep Antwerpen, arrest van 4 december 2017 62
 • Internationale bevoegdheid - Verordening 4 4 / 2 0 0 1 (Brussel I) - Forumbeding - Algemene voorwaarden -
 • Artikel 23 - Taal - Artikel 2 - Betekening - Betalingsbevel 62
 • Compétence internationale - Règlement 44/2001 (Bruxelles I) - Clause d'élection de for - Conditions
 • générales - Article 23 - Langue - Article 2 - Signification - Injonction de payer 62
 
 • Hof van beroep Brussel, arrest van 5 j u n i 2018 69
 • Staat van personen - Verzoek t o t erkenning als staatloze - Verdrag van New York van 28 september 1954
 • - A r t i k e i 1.1 - Nationaliteit - Bewijs ontbreken nationaliteit - Band met staten - Verzoeker van Palestijnse
 • origine - Palestina - Montevideo Conventie - Palestijnse onderdaan 69
 • Etat des personnes - Demande de reconnaissance de la qualité d'apatride - Convention de New York du
 • 28 septembre 1 9 5 4 - A r t i c l e 1 . 1 - N a t i o n a l i t é - P r e u v e de l'absence d'une nationalité - Lien avec des Etats
 • - Requérant d'origine palestinienne - Palestine - Convention de Montevideo - Ressortissant palestinien
 • 69
 
 • Hof van beroep Gent, arrest van 29 november 2017 77
 • Toepasselijk recht - Overeenkomst - Koopovereenkomst - Weens Koopverdrag (CISG) - Artikel 3.1 -
 • Aansprakelijkheid verkoper - Artikel 35 - Artikel 36 - Artikel 38 - Artikel 39 - Redelijke t e r m i j n - Klacht77
 • 2018/3
 • Droit applicable - Contrat - Contrat de vente - Convention de Vienne vente internationale de
 • marchandises (CVIM) - Article 3.1 - Responsabilité du v e n d e u r - A r t i c l e 35 - Article 36 - Article 38 - Article
 • 39 - Délai raisonnable - Plainte 77
 
 • Cour du travail Liège, arrêt du 8 mai 2018 94
 • Reconnaissance - Divorce - Répudiation - Talak - Polygamie - Pension de survie - Convention générale
 • sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Maroc - Article 57, § 2, 3° CODIP - Article 570 (ancienne
 • version) C. Jud. - Respect des droits de la défence - Ordre public 94
 • Erkenning - Echtscheiding - Verstoting - Talak - Polygamie - Overlevingspensioen - Belgisch-Marokkaans
 • Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid - Artikel 57, § 2, 3° WIPR - Oud artikel 570 Ger.W. -
 • Respect voor de rechten van verdediging - Openbare orde 94
 • Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 28 mei 2018 105
 • Nationaliteit - Nationaliteitsverkrijging - Artikel 12£>/s, § 1, 5° WBN - Ononderbroken wettelijk verblijf -
 • Bijzondere identiteitskaart - Protocolkaart - Artikel Ibis WBN - Artikel 4 KB 14 januari 2013 105
 • Nationalité - A t t r i b u t i o n de la nationalité - Article 12b/s, §1, 5° CBN - Séjour légal ininterrompu - Carte
 • d'identité spéciale - Carte du Protocole - Article 7'bis CBN - Article 4 AR 14 janvier 2103 105
 
 • Tribunal de la familie Bruxelles, jugement du 8 mai 2018 111
 • Nationalité - Déclaration de nationalité - Article 12fa/s CNB - Séjour légal - Article Ibis CBN - Articles 3 et
 • 4 Arrêté royal du 14 janvier 2013 - Énumération non exhaustive - Fonctionnaire européen - Différence de
 • traitement - Principe d'égalité - Intégration sociale - Fonction publique 111
 • Nationaliteit - Nationaliteitsverklaring - Artikel 12b/s WBN - Wettelijk verblijf - Artikel Ibis WBN -
 • Artikelen 3 en 4 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Exhaustieve opsomming - Europees ambtenaar -
 • Verschillende behandeling - Gelijkheidsbeginsel - Maatschappelijke integratie - Overheidsdienst 111
 
 • RECHTSLEER/DOCTRINE 121
 • Isabelle Bambust, Jan De Meyer, Valerie De Ruyck, Sarah Den Haese, Laura Deschuyteneer, Erinda Mehmeti en
 • Jinske Verhellen (Universiteit Gent) - Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts
 • and t h e GEU: National Report Belgium 121
 • Veerle Van Den Eeckhout (Max Planck Instituut Luxemburg) - Regels van internationale bevoegdheid in de
 • context van de "tweede generatie" verordeningen. Enkele beschouwingen vanuit het perspectief van
 • bescherming van zwakke partijen 147
 • Jinske Verhellen (Universiteit Gent) - De Belgische transgenderwet in een internationale context 185
 
 • ACTUALITEIT/ACTUALITÉ 199
 • 2018/3 6
 • I

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift