Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • • RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE
 •  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, M.K. tegen Griekenland, arrest van 1 februari 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-64/17, Saey Home & Garden NV tegen Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, arrest van 8 maart 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-560/16, E.ON Czech Holding AG tegen Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda, in tegenwoordigheid van: Jihočeská plynárenská, a.s., arrest van 7 maart 2018
 •  • Hof van Justitie, gevoegde zaken C-274/16, C-447/16 en C-448/16, Flightright GmbH tegen Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker tegen Hainan Airlines Co. Ltd
 
 •  • (C-447/16), en Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan tegen Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16), arrest van 7 maart 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf in tegenwoordigheid van: Sven Mahnkopf, arrest van 1 maart 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-289/17, Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS tegen Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov, arrest van 28 februari 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-106/17, Paweł Hofsoe tegen LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG, arrest van 31 januari 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-498/16, Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland Limited, arrest van 25 januari 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-604/17, PM tegen AH, beschikking van 16 januari 2018
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-649/16, Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. tegen Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica, arrest van 20 december 2017
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-467/16, Brigitte Schlömp tegen Landratsamt Schwäbisch Hall, arrest van 20 december 2017
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-372/16, Soha Sahyouni tegen Raja Mamisch, arrest van 20 december 2017
 
 •  • Hof van Justitie, zaak C-66/17, Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś tegen DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, arrest van 14 december 2017
 
 •  • Grondwettelijk Hof, arrest van 12 oktober 2017
 
 •  • Cour de cassation, arrêt du 1 décembre 2017
 
 •  • Hof van Cassatie, arrest van 23 november 2017
 
 •  • Cour de cassation, arrêt du 17 novembre 2017
 
 •  • Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 30 novembre 2017
 
 •  • Hof van beroep Antwerpen, arrest van 1 maart 2017
 
 •  • Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Ned.), vonnis van 15 mei 2017
 
 •  • Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 20 december 2017
 
 •  • Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 18 december 2017
 
 •  • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 30 novembre 2017
 
 •  • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 23 novembre 2017
 
 •  • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 21 novembre 2017
 
 •  • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 7 novembre 2017
 
 •  • Tribunal de la famille Luxembourg (div. Arlon), jugement du 8 décembre 2017
 
 •  • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest van 10 oktober 2017
 
 •  ACTUALITEIT/ACTUALITÉ • RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE ................................................................................................................. 8 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens, M.K. tegen Griekenland, arrest van 1 februari 2018 ...................... 8 • Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Griekenland – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Verzet van het kind – Belang van het kind – Recht van het kind om gehoord te worden – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven ........................................................................................................ 8
 
 • • Enlèvement d’enfant – Déplacement illicite d’enfants vers la Grèce – Convention de La Haye de 1980 (Enlèvement d’enfant) – Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis) – Article 11 Bruxelles IIbis – Article 13 Convention de la Haye de 1980 – Exécution d’une décision de retour – Opposition par l’enfant – Intérêt supérieur de l’enfant – Droit de l’enfant d’être entendu – Pas de violation de l’article 8 CEDH – Droit au respect de la vie privée et familiale ............................................................................................................... 8
 • • Hof van Justitie, zaak C-64/17, Saey Home & Garden NV tegen Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, arrest van 8 maart 2018 .......................................................................................................................................... 9
 • • Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 25 – Bestaan van een forumkeuzebeding – Mondelinge overeenkomst zonder schriftelijke bevestiging – Beding in de algemene verkoopvoorwaarden vermeld op facturen – Artikel 7, punt 1, onder b) – Distributieovereenkomst tussen in twee verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen betreffende de markt van een derde lidstaat – Artikel 7, punt 1, onder b), tweede streepje – Bepaling van het bevoegde gerecht – Plaats van uitvoering van de kenmerkende verbintenis van een dergelijke overeenkomst ................................................................................................................................................ 9
 • • Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Article 25 – Existence d’une clause attributive de juridiction – Accord verbal sans confirmation écrite – Clause contenue dans les conditions générales de vente mentionnées dans des factures – Article 7, point 1, sous b) – Contrat de concession commerciale entre sociétés établies dans deux États membres distincts ayant pour objet le marché d’un troisième État membre – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Détermination de la juridiction compétente – Lieu d’exécution de l’obligation caractéristique d’un tel contrat ......................... 9
 • • Hof van Justitie, zaak C-560/16, E.ON Czech Holding AG tegen Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda, in tegenwoordigheid van: Jihočeská plynárenská, a.s., arrest van 7 maart 2018 ..................................................... 10
 • • Prejudiciële verwijzing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Exclusieve bevoegdheden – Artikel 22, punt 2 – Geldigheid van de besluiten van organen van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een lidstaat – Exclusieve bevoegdheid van de gerechten van die lidstaat – Besluit van de algemene vergadering van een vennootschap tot gedwongen overdracht van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders van die vennootschap aan de meerderheidsaandeelhouder van diezelfde vennootschap en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die door deze meerderheidsaandeelhouder aan hen moet worden betaald – Gerechtelijke procedure voor toetsing van de billijkheid van die vergoeding .................................................................. 10
 • • Renvoi préjudiciel – Règlement 44/2001 (Bruxelles I) – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences exclusives – Article 22, point 2 – Validité des décisions des organes des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre – Compétence exclusive des tribunaux de cet État membre – Décision de l’assemblée générale d’une société ordonnant le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci et fixant le montant de la contrepartie devant leur être versée par ce dernier – Procédure judiciaire ayant pour objet de contrôler le caractère raisonnable de cette contrepartie ........................... 10
 • • Hof van Justitie, gevoegde zaken C-274/16, C-447/16 en C-448/16, Flightright GmbH tegen Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker tegen Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), en Mohamed 2018/1 3• Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan tegen Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16), arrest van 7 maart 2018 ........................................................................................ 11
 • • Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punt 1 – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, punt 1 – Begrip ‘verbintenissen uit overeenkomst’ – Overeenkomst tot verstrekking van diensten – Rechtstreeks aansluitende vluchten uitgevoerd door verschillende luchtvaartmaatschappijen – Begrip ‘plaats van uitvoering’ – Verordening 261/2004 – Recht van de luchtreizigers op compensatie bij instapweigering en langdurige vertraging van vluchten – Vordering tot compensatie ingesteld tegen de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, maar niet op het grondgebied van een lidstaat is gevestigd of waarmee de passagiers geen contractuele band hebben ....................................................................... 11
 • • Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement 44/2001 (Bruxelles I)– Article 5, point 1 – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Article 7, point 1 – Notion de “matière contractuelle” – Contrat de fourniture de services – Vol avec correspondance desservi par différents transporteurs aériens – Notion de “lieu d’exécution” – Règlement 261/2004 – Droit des passagers aériens à indemnisation pour le refus d’embarquement et pour le retard important d’un vol – Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien effectif non domicilié sur le territoire d’un État membre ou avec lequel les passagers n’ont aucun lien contractuel .................. 11
 • • Hof van Justitie, zaak C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf in tegenwoordigheid van: Sven Mahnkopf, arrest van 1 maart 2018 .................................................................................................................................................. 12
 • • Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Erfopvolgingen en Europese erfrechtverklaring – Werkingssfeer – Mogelijkheid om het erfdeel van de langstlevende echtgenoot in de Europese erfrechtverklaring op te nemen ............................................... 12
 • • Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement 650/2012 (Successions) – Successions et certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen ................................................................... 12
 • • Hof van Justitie, zaak C-289/17, Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS tegen Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov, arrest van 28 februari 2018 ............................................................ 13
 • • Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 805/2004 (EET) – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Voorwaarden voor waarmerking – Minimumnormen voor procedures betreffende niet-betwiste schuldvorderingen – Rechten van de schuldenaar – Niet-vermelding van het adres van de instantie waaraan een betwisting van de schuldvordering kan worden gezonden of waarbij tegen het besluit kan worden opgekomen ................. 13
 • • Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement 805/2004 (TEE) – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Droits du débiteur – Absence de mention de l’adresse de l’institution à laquelle une contestation de la créance peut être adressée ou auprès de laquelle un recours contre la décision peut être formé ............................................................. 13
 • • Hof van Justitie, zaak C-106/17, Paweł Hofsoe tegen LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG, arrest van 31 januari 2018 .................................................................................................................................... 14
 • • Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 11, lid 1, onder b), en artikel 13, lid 2 – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Personele werkingssfeer – Begrip ‘getroffene’ – Beroepsbeoefenaar in de verzekeringssector – Daarvan uitgesloten ..................................................................................................................................................................... 14
 • • Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Article 11, paragraphe 1, sous b), et article 13, paragraphe 2 – Compétence en matière d’assurances – Champ d’application personnel – Notion de “personne lésée” – Professionnel du secteur de l’assurance – Exclusion ................................................................................................................................ 14
 • • Hof van Justitie, zaak C-498/16, Maximilian Schrems tegen Facebook Ireland Limited, arrest van 25 januari 2018 .............................................................................................................................................................................. 15 2018/1 4
 • • Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 44/2001 (Brussel I)– Artikelen 15 en 16 – Rechterlijke bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten – Begrip ‘consument’ – Cessie tussen consumenten van rechten die zij kunnen doen gelden ten aanzien van eenzelfde ondernemer ................................................................................................................................ 15
 • • Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement 44/2001 (Bruxelles I) – Articles 15 et 16 – Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de “consommateur” – Cession entre consommateurs de droits à faire valoir à l’encontre d’un même professionnel ............................................................................................................................................... 15
 • • Hof van Justitie, zaak C-604/17, PM tegen AH, beschikking van 16 januari 2018 ................................................ 16
 • • Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid van een Lidstaat voor een vordering inzake ouderlijke verantwoordelijkheid wanneer het kind niet op het grondgebied van deze Lidstaat verblijft – Bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening 9/2009 (Alimentatie) ..................................................................................................................................................................... 16
 • • Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis)– Compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une action en matière de responsabilité parentale dans le cas où l’enfant ne réside pas sur le territoire de cet État – Compétence en matière d’obligation alimentaire – Règlement 4/2009 (Aliments) .............. 16
 • • Hof van Justitie, zaak C-649/16, Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. tegen Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica, arrest van 20 december 2017 ........................................................................................... 17
 • • Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Werkingssfeer – Vordering wegens aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ingesteld tegen de leden van een schuldeiserscomité die in een insolventieprocedure een saneringsplan hebben afgewezen ..................................................................................................................................................................... 17
 • • Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Champ d’application – Action en responsabilité délictuelle contre les membres d’un comité des créanciers ayant refusé un plan de redressement dans une procédure d’insolvabilité ............................................... 17
 • • Hof van Justitie, zaak C-467/16, Brigitte Schlömp tegen Landratsamt Schwäbisch Hall, arrest van 20 december 2017 ...................................................................................................................................................................... 18
 • • Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Lugano II – Verdrag – Aanhangigheid – Begrip ‘gerecht’ – Bemiddelingsinstantie naar Zwitsers recht, belast met de aan elke procedure ten gronde voorafgaande bemiddelingsprocedure ..... 18
 • • Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Litispendance – Notion de “juridiction” – Autorité de conciliation de droit suisse, en charge de la procédure de conciliation préalable à toute procédure au fond ....................................... 18
 • • Hof van Justitie, zaak C-372/16, Soha Sahyouni tegen Raja Mamisch, arrest van 20 december 2017 ................. 19
 • • Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 1259/2010 (Rome III) – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding – Werkingssfeer van verordening 1259/2010 ...................................... 19
 • • Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement 1259/2010 (Rome III) – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers – Champ d’application dudit règlement ..................................................................................................................... 19 2018/1 5
 • • Hof van Justitie, zaak C-66/17, Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś tegen DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, arrest van 14 december 2017 ................................................................................................ 20
 • • Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Werkingssfeer – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Executoriale titels die als Europese executoriale titel kunnen worden gewaarmerkt – Beslissing over het bedrag van de proceskosten in een vonnis dat geen betrekking heeft op een niet-betwiste schuldvordering – Daarvan uitgesloten ................................................................................................................................................... 20
 • • Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement 05/2004 (TEE) – Champ d’application – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés en tant que titre exécutoire européen – Décision sur le montant des frais de justice contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée – Exclusion .............................. 20
 • • Grondwettelijk Hof, arrest van 12 oktober 2017 .................................................................................................. 21
 • • Betekening – Artikel 39 Ger.W. – Artikel 40 Ger.W. – Ongekende woonplaats in België – Wijze waarop het hoger beroep wordt ingesteld – Niet-inachtneming van de gekozen woonplaats in Belgïe ....................... 21
 • • Signification – Article 39 C. Jud. – Article 40 C. Jud. – Domicile inconnu en Belgique – Méthode par laquelle l’appel est formé – Méconnaissance du domicile élu en Belgique.............................................................. 21
 • • Cour de cassation, arrêt du 1 décembre 2017 ...................................................................................................... 22
 • • Caractère exécutoire – Jugement étranger – Exequatur – Refus d’exécution – Article 25 CODIP – Article 24, § 1, 1° CODIP – Absence d’une expédition intégrale de la décision étrangère – Article 23 C. Jud. – Autorité de la chose jugée – Article 25 C. Jud. ........................................................................................................... 22
 • • Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Weigering tenuitvoerlegging – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, § 1, 1° WIPR – Afwezigheid van een integrale uitgifte van de buitenlandse beslissing – Artikel 23 Ger.W. – Gezag van gewijsde – Artikel 25 Ger. W. .................................................................. 22
 • • Hof van Cassatie, arrest van 23 november 2017 .................................................................................................. 30
 • • Huwelijk – Nietigheid schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Nationaliteit – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Gevolgen nietigverklaring voor de kinderen – Artikel 2 WBN – Artikel 16 WBN – Artikel 23 WBN ............................................................................................................................................ 30
 • • Mariage – Nullité du mariage simulé – Article 146bis C. civ. – Nationalité – Déchéance de la nationalité belge – Conséquences de la nullité pour les enfants – Article 2 CNB – Article 16 CNB – Article 23 CNB .... 30 • Cour de cassation, arrêt du 17 novembre 2017 .................................................................................................... 35
 • • Droit applicable – Mariage – Mariage au Maroc – Certificat de non-empêchement à mariage – Droit applicable pour déterminer les conditions nécessaires – Droit marocain applicable – Article 46 CODIP – Article 146bis C. civ. – Article 47 CODIP – Article 65 du Code marocain de la famille ................................ 35
 • • Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Toepasselijk recht om de noodzakelijke voorwaarden te bepalen – Marokkaans recht van toepassing – Artikel 46 WIPR – Artikel 146bis BW – Artikel 47 WIPR – Artikel 65 van het Marokkaans Familiewetboek ......................... 35 • Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 30 novembre 2017 ....................................................................................... 44
 • • Droit applicable – Droit étranger – Filiation – Contestation de paternité – Droit béninois – Possession d’état – Établissement de la paternité – Droit ghanéen – Article 19 CODIP – Article 21 CODIP ........................... 44
 • • Toepasselijk recht – Buitenlands recht – Afstamming – Betwisting van vaderschap – Beninees recht – Bezit van staat – Vaststelling van vaderschap – Ghanees recht – Artikel 19 WIPR – Artikel 21 WIPR ................. 44
 • • Hof van beroep Antwerpen, arrest van 1 maart 2017 .......................................................................................... 55
 • • Internationale bevoegdheid – Betwisting afstamming – Gewone verblijfplaats van het kind in Peru – Artikel 61 WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum als subsidiaire ultieme bevoegdheidsregel ............................... 55
 • • Compétence internationale – Contestation de paternité – Résidence habituelle de l'enfant au Pérou – Article 61 CODIP – Article 11 CODIP – For de nécessité comme règle de compétence subsidiaire et ultime ..................................................................................................................................................................... 55 2018/1 6
 • • Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Ned.), vonnis van 15 mei 2017 ................................................................. 64
 • • Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Consument – Vervoersovereenkomst – Geringe vordering – Verordening 861/2007 (Geringe vorderingen) – Woonplaats verweerder niet in een Lidstaat – Maatschappelijke zetel in Tunesië – Verordening 1215/2002 (Brussel Ibis) – Artikel 6, lid 1 Brussel Ibis – Verdrag van Den Haag van 1965 (Betekening) – Artikel 18, lid 1 Brussel Ibis – Artikel 17 Brussel Ibis – Gevolg onbevoegdheid – Artikel 4, 4e lid EPGV-Vo – Artikel 4, 3e lid EPGV-Vo – Verzoek valt niet binnen toepassingsgebied – Mogelijkheid vordering in te trekken......................................................................... 64
 
 • • Compétence internationale – Contrat – Consommateur – Contrat de transport – Petit litige – Règlement 861/2007 (Petits litiges) – Domicile du défendeur en dehors d’un Etat membre – Siège social en Tunisie – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Article 6, al. 1 Bruxelles Ibis – Convention de La Haye du 1965 (Signification) – Article 18, al. 1 Bruxelles Ibis – Article 17 Bruxelles Ibis – Conséquence de la déclaration d’incompétence – Article 4, 4° Règl. Petits litiges – Article 4, 3° Règl. Petits litiges – Requête hors champ d’application – Possibilité de retirer la requête .......................................................................................... 64
 • • Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 20 december 2017 ............................... 70 • Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 7, 1, b) – Interpretatie begrip ‘diensten’ – Lening – Geen vergoeding – Artikel 7, 1, a) – Plaats van uitvoering van de overeenkomst – Interpretatie volgens het materiële recht dat volgens de IPR-regels van de aangezochte rechter van toepassing is – Onbevoegdheid rechtbank – Geen rechtsplegingsvergoeding ........................ 70
 • • Compétence internationale – Contrat – Règlement 1215/2012 (Bruxelles Ibis) – Article 7, 1, b) – Interprétation du concept de ‘services’ – Emprunt – Absence de rémunération – Article 7, 1, a) – Lieu d’exécution du contrat – Interprétation selon le droit matériel déclaré applicable par le droit international privé du juge saisi – Incompétence du tribunal – Absence d’indemnité de procédure .............................. 70 • Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 18 december 2017 ......................................................................... 74
 • • Naam – Vaststelling van de naam – Verandering van de naam – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische nationaliteit – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Artikel 38 WIPR– Artikel 11 van de wet van 8 mei 2014 – Artikel 335, § 1 BW – Gemeenschappelijke verklaring van de ouders – Termijn – 12 maanden – Artikel 17, § 2 van de wet van 18 december 2014 – Afwezigheid van keuze door de ouders – Splitsing van de naam – Dubbele naam – Verkrijging bijkomende nationaliteit – Artikel 37, § 2 WIPR ..... 74
 • • Nom – Détermination du nom – Changement de nom – Compétence internationale – Article 36 CODIP – Nationalité belge – Droit applicable – Article 37 CODIP – Article 38 CODIP – Article 11 de la loi du 8 mai 2014 – Article 335, § 1 C. civ. – Déclaration commune des deux parents – Délai – 12 mois – Article 17, § 2 de la loi du 18 décembre 2014 – Absence de choix par les parents – Scission du nom – Double nom – Acquisition d’une autre nationalité – Article 37 § 2 CODIP ......................................................................... 74
 • • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 30 novembre 2017 ....................................................................... 84 • Nationalité – Déclaration de nationalité – Article 12bis CNB – Participation économique – Article 1, § 2, 7° CBN – Journées de travail assimilées – Articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 – Faits personnels graves – Article 1, § 2, 4° CBN – Arrêté royal du 14 janvier 2013 – Liste exhaustive ................ 84 • Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Gelijkgestelde arbeidsdagen – Artikels 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst ........................................................................................................................................... 84
 • • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 23 novembre 2017 ....................................................................... 89 • Nationalité – Déclaration de nationalité – Article 12bis CNB – Avis négatif ministère public – Participation à la vie de la communauté d’accueil – Circulaire du 8 mars 2013 – Connaissance d’une des trois langues nationales .................................................................................................................................................... 89 • Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Negatief advies Openbaar Ministerie – Deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap – Omzendbrief van 8 maart 2013 – Kennis van één van de drie landstalen ................................................................................................................................. 89 • Tribunal de la famille Bruxelles, jugement du 21 novembre 2017 ....................................................................... 93 2018
 

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift