Inhoudstabel:

 • P.1 Titel I. Algemeen deel
 • P.1 Hoofdstuk I. Algemene inleiding
 • P.28 Hoofdstuk II. De gezagsverhouding als essentiële voorwaarde tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden
 • P.112 Hoofdstuk III. Wie is bediende? Onderscheid met handarbeiders
 • P.126 Hoofdstuk IV. Toepassingsgebied van de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden
 • P.142 Hoofdstuk V. De verschillende soorten van bediendenovereenkomsten
 • P.150 Hoofdstuk VI. De rechtsbronnen van de arbeidsovereenkomst voor bedienden
 • P.163 Titel II. De overeenkomst op proef
 • P.163 Hoofdstuk I. Karakteristiek, verschil met andere overeenkomsten
 • P.164 Hoofdstuk II. Vormvereisten
 • P.174 Hoofdstuk III. Duur
 • P.185 Hoofdstuk IV. Schorsing van de overeenkomst
 • P.195 Hoofdstuk V. Einde van de overeenkomst
 • P.211 Hoofdstuk VI. Speciale toestand van de verbintenissen waar het loon de 180.000 fr. te boven gaat
 • P.216 Titel III. Vereisten voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst voor bedienden
 • P.216 Hoofdstuk I. Grondvereisten
 • P.232 Hoofdstuk II. Vormvoorwaarden en bewijs
 • P.240 Hoofdstuk III. Duur, hernieuwen of verlengen van overeenkomsten voor een bepaalde duur of voor een bepaalde onderneming
 • P.246 Titel IV. Verplichtingen van werknemer en werkgever
 • P.247 Hoofdstuk I. De verplichtingen van de werknemer
 • P.263 Hoofdstuk II. De verplichtingen van de werkgever
 • P.282 Titel V. Statuut van het loon
 • P.282 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
 • P.290 Hoofdstuk II. Wat is loon - Wie heeft recht op loon
 • P.296 Hoofdstuk III. Wanneer is loon verschuldigd - Recht op loon voor de begonnen arbeidsdag - loon en ongewettigde afwezigheid
 • P.299 Hoofdstuk IV. De verschillende soorten loon
 • P.318 Hoofdstuk V. Het vrije beschikkingsrecht over het loon
 • P.319 Hoofdstuk VI. Schuldeiser en schuldenaar van het loon
 • P.323 Hoofdstuk VII. Hoe wordt de arbeid gemeten
 • P.324 Hoofdstuk VIII. De betaling van het loon
 • P.341 Hoofdstuk IX. De inhoudingen op het loon
 • P.357 Hoofstuk X. Beslag op en overdracht van het loon
 • P.386 Hoofdstuk XI. Voorrechten van de werknemer en werkgever
 • P.393 Hoofdstuk XII. De omvang van het loon
 • P.397 Hoofdstuk XIII. Interesten op het loon
 • P.398 Hoofdstuk XIV. Loon en arbeidsduur
 • P.413 Hoofdstuk XV. Loon en nachtarbeid
 • P.414 Hoofdstuk XVI. Loon en zondagarbeid
 • P.416 Titel VI. De schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • P.416 Hoofdstuk I. Inleiding
 • P.417 Hoofdstuk II. Schorsing ingevolgde overmacht
 • P.434 Hoofdstuk III. Schorsing van de overeenkomst ingeval van ongeval of ziekte
 • P.486 Hoofdstuk IV. Schorsing van de arbeidsoverenkomst ingevolge zwangerschap
 • P.499 Hoofdstuk V. Schorsing ingevolge afwezigheid om persoonlijke en burgerlijke redenen
 • P.506 Hoofdstuk VI. Schorsing ingevolge slecht weder en technische stoornissen
 • P.507 Hoofdstuk VII. Schorsing ingevolge militaire dienst
 • P.520 Hoofdstuk VIII. Schorsing wegens gebrek aan werk te wijten aan economische omstandigheden
 • P.521 Hoofdstuk IX. Schorsing van de overeenkomst met tijdsbepaling of van de overeenkomst voor een bepaald werk
 • P.522 Hoofdstuk X. De werkstaking als schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • P.523 Hoofdstuk XI. Schorsende invloed van de wet van 19 augustus 1948
 • P.524 Hoofdstuk XII. De schorsing tijdens de jaarlijkse vakantie
 • P.525 Titel VII. Einde van de overeenkomst
 • P.525 Hoofdstuk I. Wederzijdse toestemming
 • P.526 Hoofdstuk II. Beëindiging ingevolge de art. 6 en 1234 van het B.W.
 • P.531 Hoofdstuk III. Beëindiging door overlijden
 • P.534 Hoofdstuk IV. Beëindiging door overmacht
 • P.536 Hoofdstuk V. Beëindiging door opzegging
 • P.596 Hoofdstuk VI. Beëindiging krachtens de wil van één der partijen wanneer daartoe een gegronde reden bestaat - het recht op vergoeding ingeval van ongerechtvaardigde breuk
 • P.670 Titel VIII. Enkele speciale vraagstukken
 • P.670 Hoofdstuk I. De verjaring
 • P.683 Hoofdstuk II. Het concurrentieverbod
 • P.692 Hoofdstuk III. Het getuigschrift
 • P.695 Hoofdstuk IV. De borgtocht - Gevolgen van de verplichting aandelen in te schrijven
 • P.701 Hoofdstuk V. Het kwijtschrift voor saldo van rekening

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift