Inhoudstabel:

 • Titel 1 Historische notities en algemene inleiding
 • Hoofdstuk 1 Arbeid en recht
 • Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek
 • Hoofdstuk 3 Aanwerving en tewerkstelling in verband met de arbeidsovereenkomst
 
 • Titel 2 De gezagsverhouding als essentieel element van de arbeidsovereenkomst
 • Hoofdstuk 1 Voorafgaande opmerking
 • Hoofdstuk 2 Beginselen, begrip, omvang
 • Hoofdstuk 3 Gezagsverhouding en intellectuele arbeid
 • Hoofdstuk 4 Beoordelingselementen in verband met de gezagsverhouding
 • Hoofdstuk 5 De gezagsverhouding en de controle door het Hof van Cassatie
 • Hoofdstuk 6 Gevallen
 • Hoofdstuk 7 Bewijs
 
 • Titel 3 De rechtsbronnen van de arbeidsovereenkomst en de geldende arbeidswetten
 • Hoofdstuk 1 De wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden. Wetsgeschiedenis en werkingssfeer
 • Hoofdstuk 2 De wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden. Wetsgeschiedenis en werkingssfeer
 • Hoofdstuk 3 Onderscheid tussen handarbeiders en bedienden
 • Hoofdstuk 4 Kenmerken van de arbeidsovereenkomst
 • Hoofdstuk 5 De rechtsbronnen van de arbeidsverhouding
 • Hoofdstuk 6 Het loonbedrag als grens voor de werkingssfeer van sommige bepalingen in de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden
 
 • Titel 4  De persoon in de arbeidsverhouding
 • Hoofdstuk 1 De meerderjarige en de ontvoogde minderjarige
 • Hoofdstuk 2 Echtgenoten. Bepalingen betreffende de gehuwde vrouw
 • Hoofdstuk 3 Minderjarigen
 • Hoofdstuk 4 Onbekwaamverklaarden
 • Hoofdstuk 5 Gefailleerden
 
 • Titel 5 Vereisten voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst
 • Hoofdstuk 1 Grondvereisten
 • Hoofdstuk 2 Vormvereisten en bewijs
 • Hoofdstuk 3 Bijzondere vereisten met betrekking tot de duur, hernieuwing of verlenging van overeenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde onderneming
 
 • Titel 6 Rechten en verplichtingen van de partijen
 • Hoofdstuk 1 Verplichtingen van de werknemer
 • Hoofdstuk 2 Verplichtingen van de werkgever
 
 • Titel 7 Het loon
 • Hoofdstuk 1 Algemene beschouwingen
 • Hoofdstuk 2 Wat is loon? Wie heeft recht op loon?
 • Hoofdstuk 3 Wanneer is loon verschuldigd?
 • Hoofdstuk 4 Verschillende soorten over het loon
 • Hoofdstuk 5 Vrij beschikkingsrecht over het loon
 • Hoofdstuk 6 Schuldeiser en schuldenaar van het loon
 • Hoofdstuk 7 Hoe wordt de arbeid gemeten?
 • Hoofdstuk 8 Uitbetaling van het loon
 • Hoofdstuk 9 Inhoudingen van het loon
 • Hoofdstuk 10 Beslag en overdracht van het loon
 • Hoofdstuk 11 voorrechten van de werknemer en van de werkgever
 • Hoofdstuk 12 Omvang van het loon
 • Hoofdstuk 13 Interesten van verschuldigd loon
 • Hoofdstuk 14 Loon en arbeidstijd
 • Hoofdstuk 15 Loon voor nachtarbeid
 • Hoofdstuk 16 Loon voor arbeid op zondagen en op wettelijke feestdagen
 
 • Titel 8 Het beding van proeftijd
 • Hoofdstuk 1 Wetgeving, kenmerken, verschil met andere overeenkomsten
 • Hoofdstuk 2 Vereisten tot geldigheid
 • Hoofdstuk 3 Duur van de proeftijd
 • Hoofdstuk 4 Arbeidsonderbrekingen tijdens de overeenkomst met beding van proeftijd
 • Hoofdstuk 5 Einde van de overeenkomst met beding van proeftijd
 
 • Titel 9 Arbeidsonderbreking
 • Hoofdstuk 1 Inleiding
 • Hoofdstuk 2 Arbeidsonderbreking ten gevolge van overmacht
 • Hoofdstuk 3 Onvolledige arbeidsdag
 • Hoofdstuk 4 Schorsing van de overeenkomst in geval van ongeval of ziekte
 • Hoofdstuk 5  Arbeidsonderbreking ingevolge zwangerschap en bevalling
 • Hoofdstuk 6 Schorsing ingevolge van afwezigheid om persoonlijke of burgerlijke redenen
 • Hoofdstuk 7 Schorsing ingevolge militaire dienst
 • Hoofdstuk 8 Schorsing tijdens de jaarlijkse vakantie
 • Hoofdstuk 9 Schorsing van de arbeidsovereenkomst en betaling van het loon ingevolge slecht weder
 • Hoofdstuk 10 Schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken. Handarbeiders
 • Hoofdstuk 11 Schorsing van de arbeidsovereenkomst en betaling van het loon  in geval van technische  stoornis binnen het bedrijf. Regeling voor handarbeiders
 • Hoofdstuk 12 Arbeidsonderbreking ingevolge prestaties van openbaar belang in vredestijd
 
 • Titel 10 Wijzen waarop de dienstbetrekking eindigt
 • Hoofdstuk 1 Beëindiging krachtens de burgerlijke wet of door gerechtelijke tussenkomst
 • Hoofdstuk 2 Beëindiging door onderlinge toestemming
 • Hoofdstuk 3 Einde door overlijden
 • Hoofdstuk 4 Einde door overmacht
 • Hoofdstuk 5 Einde door het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Hoofdstuk 6 Beëindiging door opzegging van de overeenkomsten voor onbepaalde tijd
 • Hoofdstuk 7 Beëindiging om dringende redenen. Onrechtmatige beëindiging
 • Hoofdstuk 8 Bijzonder beschermde werknemers
 • Hoofdstuk 9 Ontslag van werknemers en sluiting van de onderneming
 
 • Titel 11 Enkele bijzondere vraagstukken
 • Hoofdstuk 1 Verjaring
 • Hoofdstuk 2 Concurrentieverbod
 • Hoofdstuk 3 Verbod van scheidsrechtelijk beding
 • Hoofdstuk 4 Getuigschrift
 • Hoofdstuk 5 Borgtocht. Gevolgen van de verplichting in te schrijven op aandelen
 • Hoofdstuk 6 Kwitantie voor saldo van rekening
 
 • Titel 12 Tewerkstelling van studenten

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift