Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • ALIMENTATIE • Gent 26 oktober 2017 • Alimentatie - Levensonderhoud - Ouders/kinderen - Recht op uitkering tot levensonderhoud - Ontheffing - Uitsluiting voor de toekomst - Compensatie - • Koppeling aan de toebedeling van vastgoed - Verboden overeenkomst - • Strijdigheid met de openbare orde - Absolute nietigheid • Noot: Steven BROUWERS, Afstand  en compensatie van kinderalimentatie: dat gaat zomaar niet
   
 • • Brussel 30 januari 2018 21 • Alimentatie - Levensonderhoud - Recht op uitkering tot levensonderhoud - • Alimentatie tussen ex-echtgenoten - Echtscheiding op grond van onherstelbare • ontwrichting - Echtscheiding (nieuw) - Onherstelbare ontwrichting - Bewijs • Noot
   
 • • Antwerpen 29 mei 2018 41 • Alimentatie - Levensonderhoud - Recht op uitkering tot levensonderhoud - • Alimentatie tussen ex-echtgenoten - Echtscheiding - Onderlinge toestemming - Gevolgen - Opheffing - Feitelijke samenwoning • Noot: Steven BROUWERS, In een EOT zijn er, behoudens het overlijden van de uitkeringsgerechtigde, geen andere oorzaken tot beëindiging van de uitkeringsplicht dan degene die conventioneel werden voorzien
   
 • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • ECHTSCHEIDING 57 • Gent 12 oktober 2017 57 • Echtscheiding - Onderlinge toestemming - Gevolgen van de echtscheiding - • Goederen - Regelingsakte - Dading - Draagwijdte - Interpretatie - Beweerdelijke • vergeten vermogensbestanddelen - Gevolg - Navolgende vereffening- • verdeling • Noot: Steven BROUWERS, In een EOT moet de regelingsakte alomvattend zijn 64 • 
   
 • • • Gent 23 november 2017 68 • Echtscheiding (nieuw) - Onderlinge toestemming - Gevolgen - Algemeen - • Dading - Wanprestatie - Gemeenrechtelijk verbintenissenrecht
   
 • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK R E C H T - • ERFRECHT 80 • Gent 22 juni 2017 80 • Erfenissen - Aanvaarding en verwerping - Verwerping - Daden van bewaring, • toezicht of voorlopig beheer - Stilzwijgende aanvaarding • Onbeheerde nalatenschap • Noot: Beatrice VERLOOY, Wanneer is er een stilzwijgende aanvaarding? 87 • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • GERECHTELIJKE VERDELING 92
   
 • • Famrb. Oost-VI. (afd. Dendermonde) 31 januari 2018 92 • Gerechtelijke verdeling - Bijzondere rechtsplegingen (burgerlijke zaken) - Onverdeelde • goederen - Gerechtelijke verdeling - Vereffening huwgemeenschap • of onverdeeldheid tussen echtgenoten - Taak van de aangewezen • notaris - Aanvullende overtuigingsstukken • Noot: Aileen RENIERS, Gerechtelijke vereffening en verdeling . De sanctie inzake het laattijdige aanleveren van bewijsstukken: een duidelijke wet maar verregaande gevolgen  103
   
 • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • HUWELIJKSVERMOGENSRECHT IOÓ • C a s s . 12 januari 2017 106 • Huwelijksvermogensrecht - Scheiding van goederen - Bedongen scheiding • van goederen - Gemeenschap van aanwinsten - Vennootschap - Huwelijksvoordelen - Inbreng onroerend goed - Ten bezwarende titel • Noot: Aileen RENIERS, Voordelen en huwelijksvoordelen: l e n en huwelijksvoordelen: what's in name? 115
 • • • Antwerpen 11 september 2017 118 • Huwelijksvermogensrecht - Wettelijk stelsel - Bestuur vermogens - Dading - • Nietigverklaring - Opheffing - Hypothecaire inschrijving - Toestemming beide • echtgenoten • Rechtspleging - Tussengeschillen - Tussenkomst - Vrijwillig - Inleiding van de • zaak - Meerpartijenovereenkomst - Vrijwillige tussenkomst - Onontvankelijk¬ • heid van de vordering
   
 • • Rb. Limburg (afd. Tongeren) 26 juni 2015 126 • Noot: Marcel GOVAERTS, Het gemeenschappelijk vermogen besturen: het is niet hoe je het doet, maar wat je doet 134   GwH 17 mei 2018 142 • Huwelijksvermogensrecht - Scheiding van goederen - Bedongen scheiding • van goederen - Beheer - Verantwoording - Lastgeving - Verplichting tot rekenschap • van de echtgenoot-lasthebber • Noot: Marcel GOVAERTS, De verplichting tot rekenschap van de echtgenoot - lasthebber: het gemeen recht is van toepassing
 
 • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 153 • Famrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 16 april 2018 153 • Schenkingen en testamenten - Testamenten - Legaat - Algemeen legaat- • Legaat onder algemene titel - Inbezitstelling - Voorlopig bewindvoerder - • Derdenverzet
   
 •  FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT - BURGERLIJK RECHT - • SAMENWONEN 158 • GwH 7 juni 2018 158 • Samenwoning - Feitelijke samenwoning - Concubinaat - Vereffening-verdeling - Onverdeeld eigendom - Afzonderlijke verblijfplaats - Parfnergeweld - • Toewijzing gemeenschappelijke verblijfplaats - Prejudiciële vraag • Antwerpen 27 maart 2018 165 • Samenwoning - Feitelijke samenwoning - Concubinaat - Vereffening-verdeling • -Toepassing gemeenrechtelijke verdelingsregels
 • • • Famrb. Antwerpen (afd. Turnhout) 24 juni 2016 175 • Samenwoning - Feitelijke samenwoning - Concubinaat - Vereffening-verdeling • -Toepassing gemeenrechtelijke verdelingsregels • Noot: Beatrice VERLOOY, Verdeling van de gezinswoning bij de beëindiging van  de relatie van een feitelijk samenwonend koppel 179
   
 • • FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 184 • Steven BROUWERS, De EOT kreeg een upgrade  184 • FISCAAL RECHT - BELASTINGSVRIJE SOM 192 • GwH 12 oktober 2017, nr. 112/2017 192 • Inkomstenbelasting - Personenbelasting - Berekening personenbelasting - • Gewoon stelsel - Belastingvrije som - Toeslag voor kinderen ten laste - Gelijkmatig • verdeeld verblijf -Verdeling toeslag - Minnelijk akkoord
 • • FISCAAL RECHT - MEERWAARDE ONROERENDE GOEDEREN 202 • Antwerpen 19 juni 2018 202 • Inkomstenbelasting - Inkomstenbelasting-personenbelasting - Grondslag - • Beroepsinkomen - Belastbare inkomsten - Meerwaarde onroerende goederen - Beroepsinkomen - Professionele activiteit - Normaal beheer van privévermogen • Noot: Wim VETTERS e n Kyrina V A N GOUBERGEN, Professionele meerwaarde: wanneer de belastingplichtige actief is in de vastgoedsector, kan de verkoop van één appartementsblok voldoende zijn voor professioneel inkomen' volgens het Hof van Beroep te Antwerpen 211 • 
 
 • • INKOMSTENBELASTING - AFTREK RISICOKAPITAAL 218 • Antwerpen 16 januari 2018 218 • Inkomstenbelasting - Inkomstenbelasting-vennootschappen - Grondslag - • Vaststelling netto-inkomen - Aftrek risicokapitaal - Abnormaal en goedgunstig • voordeel - Strikte interpretatie - Opportuniteitsbeoordeling - Antimisbruikbepaling • Noot: Jo ROSELETH, Oprichtingvernnootschap louter met besdoeling te genieten van  vrijstelling NIA: geen abnormale constructie 242 2
 
 • • PROCESRECHT - VEREFFENING EN VERDELING 248 • C a s s . 26 oktober 2017 248 • Bijzondere rechtsplegingen (in burgerlijke zakenj - Onverdeelde goederen - • Gerechtelijke verdeling - Vereffening nalatenschap - Erfenissen, schenkingen • en testamenten - Notaris-vereffenaar - Herroeping of vernietiging schenking • aan erfgenaam - Afzonderlijke dagvaarding - Toelaatbaar • Noot: Beatrice VERLOOY, G e r e c h t e l i j k e v e r d e l i n g en het r e c h t op • t o e g a n g tot d e r e c h t e r 272
 
 • • SOCIAAL RECHT - KINDERBIJSLAG 280 • GwH 12 okober 2017, nr. 118/2018 280 • Sociale zekerheid - Gezinsbijslag - Werknemer - Bijslagen - Kinderbijslag - Rangorde - Gelijkmatig verdeeld verblijf • Noot
   
 • • VERBINTENISSEN EN ZAKENRECHT - RESTITUTIEPLICHT BIJ • NIETIGVERKLARING 295 • C a s s . 7 september 2018 295 • Verbintenissen uit overeenkomst - Vordering tot nietigverklaring of vernietiging • overeenkomst - Uitwerking ex tune - Teruggaveverplichting • Bijzondere overeenkomsten - Koop-verkoop - Einde verkoopovereenkomst - • Vernietiging - Algemeen - Nietigverklaring - Restitutieverplichting - Artikelen • 1153 en 1378 BW - Interest en vruchten - Kwade trouw van de verkoper •

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift