Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • EVRM 1
 • Uittreksel: art. 6-6.1 (partim) (door F. Vanneste en W. Verrijdt) 3
 • GRONDWET 55
 • TITEL III. - DE MACHTEN 57
 • VI. - De rechterlijke macht (door W. Pas, B. Seutin, J. Theunis en W. Verrijdt)
 • 144-159 57
 • GERECHTELIJK WETBOEK 111
 • DEEL I. - ALGEMENE BEGINSELEN 113
 • I. - Voorafgaande bepalingen (door A. Smets en S. Voet) 1-16 113
 • II. - Voorwaarden van de rechtsvordering (door A. Smets) 17-18 121
 • III. - Vonnissen en arresten (door A. Smets) 19-22 123
 • IV. - Rechterlijk gewijsde (door A. Smets) 23-28 126
 • V. - Aanhangigheid en samenhang (door S. Voet) 29-30 128
 • VI. - Onsplitsbaarheid (door S. Voet) 31 129
 • VII. - Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (door S. Van Schel)
 • 32-47bis 130
 • VIII. - Termijnen (door N. Clijmans) 48-57 151
 • DEEL II. - RECHTERLIJKE ORGANISATIE 156
 • BOEK I. - ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT
 • (door A. De Meue)
 • 58-287novies 159
 • TITEL I. - HOVEN EN RECHTBANKEN - LEDEN 59-136ter 160
 • I. - Vrederechter en politierechtbank 59-72ter 161
 • II. - Arrondissementsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg,
 • arbeidsrechtbank en ondernemingsrechtbank
 • 73-100/2 165
 • III. - Hof van beroep en arbeidshof 101-113quater 183
 • IV. - Hof van assisen 114-127 190
 • V. - Hof van Cassatie 128-136ter 194
 • TITEL II. - OPENBAAR MINISTERIE 137-156 197
 • TITEL IIbis. - PLAATSVERVANGENDE MAGISTRATEN AANGEWEZEN UIT DE OP RUST GESTELDE MAGISTRATEN
 • 156bis 214
 • TITEL IIter. - [...] 156ter 214
 • TITEL III. - GERECHTSPERSONEEL 157-179 214
 • I. - Algemene bepalingen 157-161 216
 • II. - Referendarissen en parketjuristen bij de hoven van beroep,
 • de arbeidshoven, en de rechtbanken
 • 162 219
 • III. - Leden van de griffie 163-171 220
 • IV. - Leden van het parketsecretariaat 172-176quater 222
 • V. - Personeel verbonden aan een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst
 • 177-179 223
 • TITEL IV. - BEHEER VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 180-185/13 224
 • I. - Algemene beginselen 180 224
 • II. - Centraal beheer 181-185/1 224
 • III. - Beheerstructuur in de hoven, de rechtbanken en het
 • Openbaar Ministerie
 • 185/2-185/3 228
 • IV. - Beheersovereenkomsten en beheersplannen 185/4-185/7 229
 • V. - Financieel beheer 185/8 230
 • VI. - Evaluatie en controle 185/9-185/12 230
 • VII. - Evaluatie van het beheersmodel 185/13 231
 • TITEL V. - ZETEL EN PERSONEEL VAN HOVEN EN RECHTBANKEN. HUN RECHTSGEBIED
 • 186 231
 • TITEL VI. - BENOEMINGSVOORWAARDEN EN LOOPBAAN
 • VAN MAGISTRATEN EN HET GERECHTSPERSONEEL
 • 186bis-287novies 233
 • I. - Vrederechters en rechters in de politierechtbank 186bis-188 233
 • II. - Leden van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de ondernemingsrechtbank en van het
 • Openbaar Ministerie
 • 189-206 236
 • IIbis. - [...] 206bis-206ter 248
 • III. - Leden van het hof van beroep en van het arbeidshof en
 • magistraten van het Openbaar Ministerie
 • 207-216 248
 • IIIbis. - Bepaling gemeen aan de hoofdstukken I tot III 216bis 251
 • IV. - Juryleden 217-253 252
 • V. - Leden van het Hof van Cassatie 254-259 257
 • Vbis. - Hoge Raad voor de Justitie 259bis-1-259bis-22 258
 • Vter. - Benoemings- en aanwijzingsprocedure 259ter-259septies 271
 • Vquater. - De gerechtelijke stage 259octies 285
 • Vquinquies. - De evaluatie van magistraten 259nonies-259undecies/2 288
 • Vsexies. - Referendarissen bij het Hof van Cassatie 259duodecies-259quaterdecies 294
 • VI. - Gerechtspersoneel 260-287quater 295
 • VII. - Bepalingen gemeen aan de hoofdstukken I tot VI 287quinquies-287sexies 309
 • VIII. - Definitieve ambtsneerlegging 287septies-287novies 310
 • BOEK II. - GERECHTELIJKE AMBTEN (door A. De Meue) 288-427 312
 • TITEL I. - VOORWAARDEN VOOR HET UITOEFENEN VAN
 • GERECHTELIJKE AMBTEN
 • 288-309novies 312
 • I. - Installatie van de magistraten, de referendarissen, de parketjuristen en de griffiers en hun eedaflegging
 • 288-291 312
 • Ibis. - Eedaflegging van de secretarissen 291bis 314
 • II. - Onverenigbaarheden 292-304 314
 • III. - Standplaats 305-307 321
 • IV. - Magistraten gemachtigd om een opdracht van algemeen
 • belang te aanvaarden bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling
 • 308-309 321
 • IVbis. - Magistraten gemachtigd om een opdracht als verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen
 • 309/1 322
 • IVter. - Magistraten gemachtigd om een opdracht in het Europees Openbaar Ministerie te vervullen
 • 309/2 323
 • V. - Magistraten gemachtigd om belgische militaire troepen in
 • het buitenland te vergezellen
 • 309bis 323
 • VI. - Magistraten gemachtigd om een opdracht te vervullen in
 • het kader van Eurojust
 • 309ter-309quinquies 324
 • VII. - Parketjurist gemachtigd om een opdracht te vervullen
 • in het kader van Eurojust
 • 309sexies 325
 • VIII. - Gerechtspersoneel gemachtigd om een internationale
 • opdracht uit te oefenen
 • 309septies-309novies 325
 • TITEL II. - UITOEFENING VAN GERECHTELIJKE AMBTEN 310-354 326
 • I. - Rangorde en voorrang 310-315bis 326
 • Ibis. - Elektronische lijst van de leden van de rechterlijke
 • orde
 • 315ter 329
 • II. - Dienst der terechtzittingen 316-318 330
 • III. - Verhindering en vervanging 319-330ter 331
 • IIIbis. - Mutatie en mobiliteit 330quater-330sexies 339
 • IV. - Afwezigheid en verlof 331-333 340
 • V. - Vakantie en vakantiekamers 334-339 342
 • VI. - Algemene vergaderingen 340-345 342
 • VIbis. - De korpsvergadering 346-352 346
 • VIter. - Registratie van de werklast 352bis 347
 • VIquater. - Middelen van identificatie 352ter 348
 • VII. - Ambtskledij 353 348
 • VIIbis. - Bepalingen betreffende de referendarissen bij het
 • Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen
 • 353bis 348
 • VIII. - Gemeenschappelijke bepalingen geldend voor de leden
 • van de griffies, het personeel van de griffies, de parketten en steundiensten en voor de attachés in de dienst
 • voor documentatie en overeenstemming der teksten bij
 • het Hof van Cassatie
 • 353ter-354 348
 • TITEL III. - WEDDEN, LONEN EN WERKINGSKOSTEN 355-382 349
 • I. - Wedden van de magistraten der rechterlijke orde 355-365 349
 • Ibis. - Wedden van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 365bis 356
 • Iter. - [...] 365ter 357
 • II. - Wedden en weddebijslagen van het niveau A, de griffiers
 • en de secretarissen
 • 366-375 357
 • III. - Gemeenschappelijke bepalingen voor de hoofdstukken I,
 • Ibis [...] en II
 • 376-377 365
 • IV. - Bepalingen betreffende de plaatsvervangende magistraten
 • 378-379quater 365
 • V. - Bepaling geldend voor het personeel van de griffies en
 • de parketsecretariaten en voor de attachés in de dienst
 • documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof
 • van Cassatie
 • 380 367
 • VI. - Werkingskosten 381-382 367
 • TITEL IV. - INRUSTSTELLING, PENSIONERING EN EMERITAAT
 • 383-397bis 367
 • I. - Inruststelling 383-390 367
 • II. - Pensioen en emeritaat 391-397 371
 • IIbis. - Pensionering en pensioen van de referendarissen bij het
 • Hof van Cassatie en van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg
 • 397bis 373
 • TITEL V. - TUCHT 398-427 373
 • I. - Bepalingen tot regeling van hiërarchie en toezicht 398-403 374
 • II. - Tuchtrechtelijke maatregelen 404-408 376
 • III. - Bevoegde overheden 409-414 380
 • IV. - Tuchtprocedure 415-427 388
 • BOEK III. - BALIE (door I. Vandevelde) 428-508 393
 • TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN 428-477 393
 • I. - Advocaten 428-438 393
 • II. - Rechten en plichten van de advocaten 439-446quinquies 403
 • III. - Stafhouder en Raad van de Orde 447-455bis 409
 • IV. - Tucht 456-471 411
 • V. - [...] 472-477 420
 • TITEL Ibis. - UITOEFENING IN BELGIE VAN HET BEROEP
 • VAN ADVOCAAT DOOR ADVOCATEN DIE
 • ONDERDAAN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN
 • DE EUROPESE UNIE
 • 477bis-477nonies 422
 • I. - Vrij verrichten van diensten 477bis-477quater 422
 • II. - Vrijheid van vestiging 477quinquies-477nonies 423
 • TITEL II. - ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 478-487 426
 • TITEL III. - ORDE VAN VLAAMSE BALIES EN ORDRE DES
 • BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
 • 488-508 429
 • I. - Algemene bepalingen 488-490 429
 • II. - Organisatie en werking 491-494 429
 • III. - Bevoegdheden 495-505 430
 • IV. - Overgangsbepalingen 506-508 433
 • BOEK IIIbis. - JURIDISCHE EERSTE- EN TWEEDELIJNSBIJSTAND (door S. Voet)
 • 508/1-508/25 434
 • I. - Algemene bepaling 508/1 434
 • II. - Commissie voor juridische bijstand 508/2-508/4 434
 • III. - Juridische eerstelijnsbijstand 508/5-508/6 436
 • IV. - Gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand
 • 508/7-508/18 437
 • V. - De vergoeding van de advocaten 508/19 442
 • Vbis. - Kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus
 • voor juridische bijstand
 • 508/19bis 443
 • VI. - Terugvordering van de rijksvergoeding - Recht van de
 • advocaat op de betaling van vergoedingen
 • 508/19ter-508/20 444
 • VII. - De ambtshalve toevoeging van advocaten 508/21-508/23 445
 • VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn
 • 2003/8/EG
 • 508/24-508/25 446
 • BOEK IV. - GERECHTSDEURWAARDERS (door L. Ameele) 509-555/2 447
 • I. - Titel, statuut, benoeming, eed en vestiging 509-518 447
 • II. - Taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder 519-520 453
 • III. - Onverenigbaarheden 521 457
 • IV. - Tarief, boekhouding, derdengelden en kwaliteitsrekening 522-522/2 457
 • V. - Continuïteit van de openbare dienst, voortzetting van de
 • activiteit, overdracht van dossiers en andere bestanddelen van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder
 • 523-525 459
 • VI. - Plaatsvervanging 526-532 460
 • VII. - Tucht 533-548 461
 • VIII. - Arrondissementskamers van gerechtsdeurwaarders 549-554 466
 • IX. - Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders 555-555/1bis 469
 • X. - Algemene bepaling 555/2 472
 • BOEK V. - GERECHTSDESKUNDIGEN EN DE BEËDIGD
 • VERTALERS, TOLKEN EN VERTALERSTOLKEN
 • 555/6-555/16 473
 • DEEL III. - BEVOEGDHEID (door S. Voet) 556-663 478
 • TITEL I. - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID 556-615 478
 • I. - Voorafgaande bepalingen 556-567 478
 • II. - Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en ondernemingsrechtbank
 • 568-589bis 482
 • III. - De vrederechter 590-601 516
 • IIIbis. - Politierechtbank 601bis-601ter 524
 • IV. - Hof van beroep en arbeidshof 602-607 526
 • V. - Hof van Cassatie 608-615 528
 • TITEL II. - AANLEG 616-621 530
 • TITEL III. - TERRITORIALE BEVOEGDHEID 622-638bis 532
 • TITEL IV. - REGELING VAN GESCHILLEN VAN BEVOEGDHEID
 • 639-663 548
 • I. - Algemene bepalingen 639-644 548
 • II. - Regeling van rechtsgebied 645-647 550
 • III. - Onttrekking van de zaak aan de rechter 648-659 551
 • IV. - Bepalingen aan de vorige hoofdstukken gemeen 660-663 557
 • DEEL IV. - BURGERLIJKE RECHTSPLEGING 559
 • BOEK I. - RECHTSBIJSTAND (door K. Broeckx) 664-699ter 559
 • I. - Omschrijving 664 559
 • II. - Toepassingsgebied 665-668 561
 • III. - Rechtspleging 669-687 563
 • IV. - Hoger beroep 688-690 569
 • V. - Kosten 691-692bis 569
 • VI. - Verhaal door de Staat 693-697 570
 • VII. - Intrekking 698-699 571
 • VIII. - Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn
 • 2003/8/EG
 • 699bis-699ter 571
 • BOEK II. - GEDING 700-1041 573
 • TITEL I. - INSTELLING VAN DE VORDERING 700-730 573
 • I. - Vorm waarin de hoofdvordering wordt ingesteld (door
 • Daniels)
 • 700-706 573
 • II. - Termijnen van dagvaarding (door C. Daniels) 707-710 581
 • III. - Rol en inschrijving op de rol (door C. Daniels) 711-719 582
 • IV. - Dossier van de rechtspleging (door P. Gillaerts) 720-725bis 584
 • V. - Verdeling van de zaken (door P. Gillaerts) 726 587
 • VI. - Verschijning van de partijen na dagvaarding (door
 • Gillaerts)
 • 727-730 587
 • TITEL II. - BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERING (door E. Brewaeys)
 • 730/1-806 592
 • I. - Minnelijke oplossing van geschillen 730/1-734 592
 • Ibis. - […] 734bis-734septies 594
 • II. - Behandeling en berechting op tegenspraak 735-801bis 594
 • III. - Behandeling en berechting bij verstek 802-806 633
 • TITEL III. - TUSSENGESCHILLEN EN BEWIJS (door P. Vanlersberghe)
 • 807-1016bis 636
 • I. - Tussenvorderingen 807-810 636
 • II. - Tussenkomst 811-814 641
 • III. - Hervatting van geding 815-819 646
 • IV. - Afstand van geding 820-827 647
 • V. - Wraking en verschoning 828-847 651
 • VI. - Ontkentenis van proceshandelingen 848-850 665
 • VII. - Excepties 851-869 666
 • VIII. - Bewijs 870-1016bis 673
 • TITEL IV. - UITGAVEN EN KOSTEN (door P. Vanlersberghe) 1017-1024 715
 • TITEL V. - INLEIDING EN BEHANDELING VAN DE VORDERING OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT (door
 • Piteus)
 • 1025-1034 728
 • TITEL Vbis. - HET VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK
 • (door C. Daniels)
 • 1034bis-1034sexies 731
 • TITEL VI. - INLEIDING EN BEHANDELING VAN DE VORDERING IN KORT GEDING (door K. Piteus)
 • 1035-1041 734
 • BOEK III. - RECHTSMIDDELEN 1042-1147bis 737
 • TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN (door K. Broeckx) 1042-1046 737
 • TITEL II. - VERZET (door K. Broeckx) 1047-1049 740
 • TITEL III. - HOGER BEROEP (door K. Broeckx) 1050-1072bis 742
 • I. - Algemene bepalingen 1050-1067bis 742
 • II. - Devolutieve kracht van het hoger beroep en recht om de
 • zaak aan zich te trekken
 • 1068-1072bis 756
 • TITEL IV. - VOORZIENING IN CASSATIE (door B. Maes) 1073-1121 760
 • TITEL IVbis. - CASSATIEBEROEP IN TUCHTZAKEN (door
 • Maes)
 • 1121/1-1121/6 781
 • TITEL V. - DERDENVERZET (door B. Maes) 1122-1131 782
 • TITEL VI. - HERROEPING VAN HET GEWIJSDE (door B. Maes) 1132-1139 785
 • TITEL VII. - VERHAAL OP DE RECHTER (door B. Maes) 1140-1147 790
 • TITEL VIII. - [...] 1147bis 792
 • BOEK IV. - BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN 1148-1385octiesdecies 793
 • I. - Verzegeling en ontzegeling (door P. Gillaerts) 1148-1174 793
 • II. - Boedelbeschrijving (door P. Gillaerts) 1175-1184 804
 • III. - Verwerping van de nalatenschap (opgeheven) 1185 816
 • IV. - Bepaalde [...] verkopingen van onroerende goederen
 • (door S. Sobrie)
 • 1186-1193ter 817
 • V. - Bepaalde verkopingen van roerende goederen (door
 • Sobrie)
 • 1194-1204bis 823
 • VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen (door
 • Sobrie)
 • 1205-1225 825
 • VII. - Vermoeden en verklaring van afwezigheid en gerechtelijke verklaring van overlijden (door S. Sobrie)
 • 1226-1227 839
 • VIII. - Onbeheerde nalatenschappen (door P. Gillaerts) 1228-1231 840
 • VIIIbis. - Adoptie (door G. Verschelden) 1231-1-1231-57 841
 • IX. - Voogdij over minderjarigen (door E. De Groote) 1232-1237 860
 • IXbis. - [...] 1237bis 863
 • X. - Beschermde personen (door E. De Groote) 1238-1253/7 863
 • Xbis. - Vorderingen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen (door
 • Verschelden)
 • 1253bis-1253octies 874
 • XI. - Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding
 • van goederen (door G. Verschelden)
 • 1254-1318 881
 • XIbis. - [...] 1319-1319bis 906
 • XII. - Uitkeringen tot levensonderhoud (door G. Verschelden)
 • 1320-1322/1 906
 • XIIbis. - Verzoeken betreffende de grensoverschrijdende
 • maatregelen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen (door
 • Verschelden)
 • 1322bis-1322quaterdecies 907
 • XIII. - Hoger bod op vrijwillige vervreemding (door
 • Daniels)
 • 1323-1332 911
 • XIV. - Uitstel van betaling (door S. Voet) 1333-1337 914
 • XIVbis. - Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (door M. Dambre)
 • 1337bis-1337octies 914
 • XV. - Summiere rechtspleging om betaling te bevelen
 • (door F. Evers)
 • 1338-1344 916
 • XVbis. - Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake
 • uithuiszetting (door M. Dambre)
 • 1344bis-1344septies 921
 • XVter - Rechtspleging inzake uithuiszetting uit plaatsen betrokken zonder recht of titel (door M. Dambre)
 • 1344octies-1344duodecies 925
 • XVI. - Rechtspleging inzake pacht, recht van voorkoop en uitgesteld loon in land- en tuinbouw (door E. Stassijns)
 • 1345 927
 • XVII. - Aanneming van de borg (door F. Dupon) 1346-1351 928
 • XVIII. - Aanbod van betaling en consignatie (door F. Dupon) 1352-1357 929
 • XIX. - Rekening en verantwoording (door F. Dupon) 1358-1369 930
 • XIXbis. - Rechtsplegingen inzake intellectuele rechten en bedrijfsgeheimen (door G. Meyer)
 • 1369bis/1-1369septies 931
 • XX. - Bezitsvorderingen (door J. Van de Voorde) 1370-1371 943
 • XXbis. - Recht van uitweg (door P. Vits) 1371bis 947
 • XXI. - Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen (door C. Daniels)
 • 1372-1382 948
 • XXII. - Verbetering van akten van de burgerlijke stand
 • (opgeheven)
 • 1383-1385 951
 • XXIII. - De dwangsom (door P. Gillaerts) 1385bis-1385nonies 951
 • XXIV. - Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet (door P. Gillaerts)
 • 1385decies-1385undecies 970
 • XXV. - Verhalen betreffende de wijziging van het geslacht
 • van een persoon (door G. Verschelden)
 • 1385duodecies-1385quaterdecies 974
 • XXVI. - Geschillen betreffende bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid (door P. Gillaerts)
 • 1385quinquiesdecies-1385octiesdecies
 • 975
 • DEEL V. - BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
 • 977
 • TITEL I. - VOORAFGAANDE REGELS 1386-1412quinquies 977
 • I. - Algemene bepalingen (door K. Broeckx) 1386-1389 977
 • Ibis. - Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
 • overdracht en collectieve schuldenregeling en protest
 • (door K. Broeckx)
 • 1389bis/1-1391 978
 • Ibis/1 - Centraal register voor Europees conservatoir beslag
 • op bankrekeningen (door K. Broeckx)
 • 1391/1-1391/6 988
 • Iter. - Andere bepalingen (door K. Broeckx) 1392-1394 989
 • Iquater. - Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering (door K. Broeckx)
 • 1394/1-1394/19 990
 • Iquinquies. - Invordering van onbetwiste geldschulden (door
 • Broeckx)
 • 1394/20-1394/27 993
 • II. - Beslagrechter (door S. Voet) 1395-1396 996
 • III. - Voorlopige tenuitvoerlegging (door K. Broeckx) 1397-1402 998
 • IV. - Kantonnement (door K. Broeckx) 1403-1407bis 1001
 • V. - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen (door
 • Broeckx)
 • 1408-1412quinquies 1005
 • TITEL II. - BEWAREND BESLAG 1413-1493 1020
 • I. - Algemene bepalingen (door K. Broeckx) 1413-1421 1020
 • II. - Bewarend beslag op roerend goed (door P. Gillaerts) 1422-1428 1023
 • III. - Bewarend beslag op onroerend goed (door D. Michiels) 1429-1444 1025
 • IV. - Bewarend beslag onder derden (door V. Spincemaille) 1445-1460 1029
 • V. - Pandbeslag (door V. Spincemaille) 1461 1035
 • VI. - Beslag tot terugvordering (door V. Spincemaille) 1462-1466 1036
 • VII. - Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen (door
 • Ameele)
 • 1467-1480 1037
 • VIII. - [...] 1481-1488 1045
 • IX. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag (door K. Broeckx)
 • 1489-1493 1045
 • TITEL III. - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 1494-1675 1046
 • I. - Algemene bepalingen (door K. Broeckx) 1494-1498 1046
 • II. - Uitvoerend beslag op roerend goed (door P. Gillaerts) 1499-1528 1050
 • III. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten (door P. Vits) 1529-1538 1062
 • IV. - Uitvoerend beslag onder derden (door V. Spincemaille) 1539-1544 1063
 • V. - Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen (door
 • Ameele)
 • 1545-1559 1066
 • VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed (door D. Michiels) 1560-1626 1070
 • VII. - Evenredige verdeling (door C. Daniels) 1627-1638 1103
 • VIII. - Rangregeling (door C. Daniels) 1639-1654 1107
 • IX. - Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen (door L. Ameele)
 • 1655-1675 1113
 • TITEL IV. - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 1675/2-1675/27 1117
 • I. - Procedure van collectieve schuldenregeling (door C. Daniels en P. Gillaerts)
 • 1675/2-1675/16ter 1118
 • II. - De schuldbemiddelaar (door C. Daniels) 1675/17-1675/19 1160
 • III. - Het centraal register collectieve schuldenregelingen (door C. Daniels)
 • 1675/20-1675/27 1164
 • DEEL VI. - ARBITRAGE (door B. Den Tandt en L. Vanden Bussche) 1166
 • I. - Algemene bepalingen 1676-1680 1167
 • II. - Arbitrage-overeenkomst 1681-1683 1175
 • III. - Samenstelling van het scheidsgerecht 1684-1689 1180
 • IV. - Bevoegdheid van het scheidsgerecht 1690-1698 1185
 • V. - Arbitrale gedingvoering 1699-1709bis 1188
 • VI. - Arbitrale uitspraak en de afsluiting van de procedure 1710-1715 1194
 • VII. - Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak 1716-1718 1198
 • VIII. - Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de arbitrale
 • uitspraken
 • 1719-1721 1206
 • IX. - Verjaring 1722-1723 1210
 • DEEL VII. - BEMIDDELING (door B. Allemeersch) 1211
 • I. - Algemene beginselen 1723/1-1729 1211
 • II. - De buitengerechtelijke bemiddeling 1730-1733 1217
 • III. - De gerechtelijke bemiddeling 1734-1737 1218
 • DEEL VIII. - COLLABORATIEVE ONDERHANDELINGEN
 • (door B. Allemeersch & C. Daniels)
 • 1738-1747 1220
 • BIJVOEGSEL bij het Gerechtelijk Wetboek: Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken
 • 1223
 • Folio
 • BIJZONDERE WETTEN
  • GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN
 • Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (B.S. 22.VI.1935) (door B. Maes) 1243
  • INTERNATIONALE ARBITRAGE
 • Verdrag van 10 juni 1958 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
 • scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975 (B.S. 15.XI.1975) (door B. Den
 • Tandt en L. Vanden Bussche)
 • 1285
 • Europees Verdrag van 21 april 1961 inzake de internationale handelsarbitrage, goedgekeurd bij
 • wet van 19 juli 1975 (B.S. 17.II.1976) (door B. Den Tandt en L. Vanden Bussche)
 • 1291
  • GERECHTSKOSTEN
 • Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van
 • inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (B.S. 9.XI.2007,
 • 1) (door K. Piteus)
 • 1295
  • NOTARIAAT
 • Wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt (door L. Rogge) 1305
  • GERECHTSDEURWAARDERS
 • Huishoudelijk reglement van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (door L. Ameele) 1363
 • Vademecum tuchtrechtelijk onderzoek van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (door L.
 • Ameele)
 • 1369
  • BALIE
 • Codex deontologie voor advocaten (door I. Vandevelde)
 • DEEL I. - ESSENTIELE PLICHTEN VAN DE ADVOCAAT 1377
 • I.1 - Essentiële plichten 1377
 • I.2 - Onafhankelijkheid 1377
 • I.2.1 - Onafhankelijkheid 1377
 • I.2.2 - Partijdigheid 1377
 • I.2.3 - Tegenstrijdige belangen 1377
 • I.2.4 - Optreden voor kantoorgenoten 1378
 • I.2.5 - Onverenigbaarheden 1378
 • I.3 - Het beroepsgeheim 1380
 • I.3.1 - Principes 1380
 • I.3.2 - Het beslag onder derden in handen van een advocaat 1381
 • DEEL II. - TOEGANG TOT HET BEROEP, STAGE EN VORMING 1381
 • II.1 - De stage 1381
 • II.1.1 - Algemene organisatie van de stage 1381
 • II.1.2 - Voorwaarden voor het stagemeesterschap 1383
 • II.1.3 - De stageovereenkomst 1383
 • II.1.4 - Plichten van de stagemeester 1383
 • II.1.5 - Plichten van de stagiair 1384
 • II.1.6 - De stagecommissie 1384
 • II.2 - De beroepsopleiding 1384
 • II.2.1 - Algemeen 1384
 • II.2.2 - Stageschool 1384
 • II.2.3 - Commissie beroepsopleiding 1384
 • II.2.4 - Beroepsopleiding 1385
 • II.2.5 - Procedure beroep 1385
 • II.3 - Permanente vorming 1386
 • II.4 - Advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de EU en leden van buitenlandse
 • balies
 • 1389
 • II.5 - De lijst van de ereadvocaten 1390
 • DEEL III. - UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ADVOCAAT 1390
 • III.1 - Relaties ten aanzien van cliënten 1390
 • III.1.1 - Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt 1390
 • III.1.2 - Witwaspreventie 1391
 • III.1.3 - De beperking van de aansprakelijkheid 1393
 • III.1.4 - Contact tussen advocaat en cliënt-gedetineerden 1393
 • III.1.5 - Mededeling van dossiers 1393
 • III.1.6 - Maatschappelijke verslagen 1393
 • III.1.7 - Publiciteit 1394
 • III.1.8 - Juridische tweedelijnsbijstand 1394
 • III.1.9 - Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering 1394
 • III.2 - Relaties ten aanzien van advocaten 1395
 • III.2.1 - Confraterniteit 1395
 • III.2.2 - Honorarium voor introducties 1397
 • III.2.3 - De vertrouwelijkheid van besprekingen 1397
 • III.2.4 - Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten 1397
 • III.2.5 - Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen 1398
 • III.2.6 - De opvolging 1398
 • III.2.7 - De modaliteiten bij de opvolging van advocaten in het kader van de juridische
 • tweedelijnsbijstand en Salduz
 • 1398
 • III.2.7bis. Verhoorbijstand Salduz in het kader van de permanentiedienst Orde van
 • Vlaamse Balies (OVB)
 • 1399
 • III.2.8 - Eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen
 • stukken
 • 1401
 • III.2.9 - Derdengelden 1401
 • III.2.10 - Procedures voor bijzondere rechtscolleges 1403
 • III.2.11 - Statuut van de advocaat 1403
 • III.3 - Relaties met de overheid van de Orde 1404
 • III.3.1 - De briefwisseling met de stafhouder 1404
 • III.3.2 - De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen 1404
 • III.4 - Relaties met hoven, rechtbanken, scheidsgerechten, algemene vergaderingen e.d. 1404
 • III.4.1 - Procedure tegen magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders 1404
 • III.4.2 - Bijwonen van bijeenkomsten van een raad van bestuur en een algemene vergadering
 • 1405
 • III.5 - Relaties ten aanzien van derden 1405
 • III.5.1 - [...] 1405
 • III.5.2 - Media 1405
 • III.5.3 - Registratie van gesprekken of contacten 1406
 • III.6 - Insolventie 1406
 • DEEL IV. - ADVOCAAT TREEDT OP IN EEN ANDERE HOEDANIGHEID 1407
 • IV.1 - Gerechtelijke mandataris 1407
 • IV.2 - Syndicus 1408
 • IV.3 - Functionaris voor gegevensbescherming 1409
 • DEEL V. - ORGANISATIE VAN HET KANTOOR 1409
 • V.1 - Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van
 • advocaten
 • 1409
 • V.1.1 - Samenwerkingsverbanden tussen advocaten 1410
 • V.1.2 - Eenpersoonsvennootschappen van advocaten 1413
 • V.2 - Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten 1413
 • V.3 - Het kantoor en de bijkantoren 1416
 • V.3.1 - Het houden van meerdere kantoren of vestigingen 1416
 • V.3.2 - De keuze van woonplaats en het kantoor van de advocaat 1417
 • V.4 - Medewerkers 1417
 • V.5 - De identificatie van de ondertekenaars van de briefwisseling 1417
 • DEEL VI. - INTERNE ORGANISATIE VAN DE BALIE 1417
 • VI.1 - Vervanging van de stafhouder 1417
 • VI.2 - Optreden tegen lid van de balie 1418
 • DEEL VII. - PROCEDURES ZOALS IN TUCHT 1418
 • VII.1 - De raad van de Orde zetelend zoals in tucht 1418
 • VII.2 - Eedaflegging door getuigen 1419
 • DEEL VIII. - GESCHILLENREGELING 1419
 • VIII.1 - Bevoegdheid met betrekking tot geschillen tussen advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies
 • 1419
 • VIII.2 - Lokale reglementen 1420
 • VIII.3 - Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur 1420
 • DEEL IX. - TOEPASSING VAN DE CODEX 1421
 • IX.1 - Toepassing van de Codex 1421
 • DEEL X. - GEDRAGSCODE VOOR EUROPESE ADVOCATEN 1421
 • X.1 - Inleiding 1421
 • X.1.1 - De taak van de advocaat 1421
 • X.1.2 - De aard van de gedragsregels 1422
 • X.1.3 - De doelstellingen van de gedragscode 1422
 • X.1.4 - Toepassingsgebied ratione personae 1422
 • X.1.5 - Toepassingsgebied ratione materiae 1422
 • X.1.6 - Definities 1422
 • X.2 - Algemene beginselen 1423
 • X.2.1 - Onafhankelijkheid 1423
 • X.2.2 - Vertrouwen en persoonlijke integriteit 1423
 • X.2.3 - Het beroepsgeheim 1423
 • X.2.4 - Het in acht nemen van de gedragsregels van andere balies 1423
 • X.2.5 - Onverenigbaarheden 1423
 • X.2.6 - Persoonlijke publiciteit 1424
 • X.2.7 - Belang van de cliënt 1424
 • X.2.8 - Beperking van de aansprakelijkheid van de advocaat ten aanzien van de cliënt 1424
 • X.3 - Verhouding tot de cliënt 1424
 • X.3.1 - Begin en einde van de betrekkingen met de cliënt 1424
 • X.3.2 - Tegenstrijdige belangen 1424
 • X.3.3 - Pactum de quota litis 1425
 • X.3.4 - Vaststelling van het honorarium 1425
 • X.3.5 - Voorschotten op honorarium en verschotten 1425
 • X.3.6 - Verdeling van het honorarium met iemand die geen advocaat is 1425
 • X.3.7 - Kosten van de procedure en rechtsbijstand 1425
 • X.3.8 - Gelden van derden 1425
 • X.3.9 - Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid 1426
 • X.4 - Verhouding tot de rechters 1426
 • X.5 - Betrekkingen tussen advocaten onderling 1426
 • X.5.1 - Confraterniteit 1426
 • X.5.2 - Samenwerking tussen advocaten van verschillende lidstaten 1426
 • X.5.3 - Briefwisseling tussen advocaten 1426
 • X.5.4 - Honorarium voor introducties 1427
 • X.5.5 - Contact met tegenpartij 1427
 • X.5.6 - Financiële aansprakelijkheid 1427
 • X.5.7 - Permanente vorming 1427
 • X.5.8 - Geschillen tussen advocaten van verschillende lidstaten 1427
 • DEEL XI. - INWERKINGTREDING 1427
 • XI.1 - Inwerkingtreding 1427
 • BIJLAGE I. - WITWASVERPLICHTINGEN 1430
 • CHRONOLOGISCH REGISTER 1449

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift