Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: , , , ,

Type werk: ,

Uitgever: , 2019

Aantal pagina's: 575 P.

Barcode: GT00009391

ISBN: 9782874035432

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • Kast 11

Korte inhoud:

INHOUDSTAFEL

 • INHOUDSTAFEL
 • INLEIDING                                                                                                             V
 • ONTWERP VAN STRAFWETBOEK                                                                    1
 • Hoofdstuk 1. Voorafgaande bepaling                                                                        1
 • Hoofdstuk 2. Het Strafwetboek                                                                                 1
 • Hoofdstuk 3. Wijzigingsbepalingen                                                                       137
 • Hoofdstuk 4. Opheffingsbepalingen                                                                      139
 • Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding                                                                              142
 • Hoofdstuk 1. Voorafgaande bepaling                                                                   1
 • Hoofdstuk 2. Het Strafwetboek                                                                            1
 
 • BOEK 1. ALGEMENE REGELS VAN HET STRAFRECHT                     1
 • HOOFDSTUK 1. DE STRAFWET
 • HOOFDSTUK 2. HET MISDRIJF                                                                    2
 • Afdeling 1. De definitie van het misdrijf                                                           2
 • Afdeling 2. De indeling van de misdrijven                                                        3
 • Afdeling 3. De strafbare poging                                                                       3
 • Afdeling 4. De rechtvaardigingsgronden                                                         3
 • HOOFDSTUK 3. DE DADER VAN HET MISDRIJF                                         4
 • Afdeling 1. Algemene bepalingen                                                                     4
 • Afdeling 2. De deelneming aan een misdrijf                                                     5
 • Afdeling 3. De schuldontheffingsgronden                                                        6
 • Afdeling 4. De gronden van niet-toerekeningsvatbaarheid                              6
 • HOOFDSTUK 4. DE STRAFFEN                                                                     6
 • Afdeling 1. Algemeen                                                                                       6
 • Afdeling 2. De verschoningsgronden                                                               7
 • Afdeling 3. De op natuurlijke personen toepasselijke straffen                          8
 • Afdeling 4. De op rechtspersonen toepasselijke straffen                                  9
 • Onderafdeling 1. De hoofdstraffen en de bijkomende straffen                      9
 • Onderafdeling 2. Bepalingen betreffende de specifieke straffen toepas-
 • selijk op de rechtspersonen                                                                        11
 • Afdeling 5. De gevangenisstraf                                                                            12
 • Afdeling 6. De opgelegde behandeling                                                                 12
 • Afdeling 7. De straf onder elektronisch toezicht, werkstraf en pro batie-
 • straf                                                                                                                 13
 • Afdeling 8. De veroordeling bij schuldigverklaring                                                16
 • Afdeling 9. De vermogensstraffen                                                                        16
 • Afdeling 10. De andere straffen                                                                           18
 • Afdeling 11. De straftoemeting                                                                            21
 • Afdeling 12. Het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen                             22
 • HOOFDSTUK 5. DE BURGERRECHTELIJKE BEPALINGEN
 • HOOFDSTUK 6. HET TENIETGAAN EN DE VERJARING VAN STRAFFEN EN VAN BURGER­LIJKE VEROORDELINGEN
 • HOOFDSTUK 7. DIVERSE BEPALINGEN
 
 • BOEK 2. DE GEMEENRECHTELUKE MISDRIJVEN EN HUN
 • STRAFFEN                                                                                                26
 • Voorafgaande titel. Gemeenschappelijke bepalingen                              26
 • Titel I. Ernstige schendingen van het internationaal humanitair
 • recht                                                                                                             30
 • Titel 2. Misdrijven tegen de persoon                                                         37
 • HOOFDSTUK 1. MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
 • Afdeling 1. Doden met het oogmerk om te doden
 • Afdeling 2. Doden door een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtig-
 • heid
 • Afdeling 3. Aanzetting tot zelfdoding
 
 • HOOFDSTUK 2. FOLTERING, ONMENSELIJKE BEHANDELING EN ONTERENDE BEHANDE-
 • LING                                                                                      39
 • Afdeling 1. Foltering                                                                                       39
 • Afdeling 2. Onmenselijke behandeling                                                               40
 • Afdeling 3. Onterende behandeling                                                                   41
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                       42
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN TEGEN DE SEKSUELE INTEGRITEIT, HET SEKSUELE ZELFBE-
 • SCHIKKINGSRECHT EN DE GOEDE ZEDEN
 • Afdeling 1. Aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme en ver-
 • krachting
 • Afdeling 2. Seksuele uitbuiting van minderjarigen
 • Onderafdeling 1. Het benaderen van minderjarigen voor seksuele
 • doeleinden
 • Onderafdeling 2. Ontucht tegenover minderjarigen en kinderprosti-
 • tutie
 • Onderafdeling 3. Kinderpornografie
 • Afdeling 3. Openbare zedenschennis                                                            49
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                 49
 
 • HOOFDSTUK 4. MISDRIJVEN TEGEN DE FYSIEKE OF PSYCHISCHE INTEGRITEIT
 • 51 Afdeling 1 . Opzettelijke misdrijven tegen de fysieke of psychische integriteit     51                                       
 • Onderafdeling I . Gewelddaden                                                               51
 • Onderafdeling 2. Vrouwelijke genitale verminking                                   53
 • Onderafdeling 3. Zwangerschapsafbreking zonder toestemming             54
 • Onderafdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                      54
 • Afdeling 2. Aantasting van de fysieke of psychische integriteit door een
 • ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid                                            54
 
 • HOOFDSTUK 5. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID     54
 • Afdeling]. Vrijheidsberoving                                                                         54
 • Afdeling 2. Ontvoering                                                                                  55
 • Afdeling 3. Gijzeling                                                                                      55
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                 55
 
 • HOOFDSTUK 6. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE RUST EN DE MORELE INTEGRITEIT  56                                                                                                      
 • Afdeling 1. Bedreiging                                                                                  56
 • Afdeling 2. Belaging                                                                                      57
 • Afdeling 3. Laster en belediging                                                                    57
 • Afdeling 4. Smaad                                                                                         58
 • Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepaling                                                     59
 
 • HOOFDSTUK 7. SCHENDINGEN VAN DE PERSOONLIJKE WAARDIGHEID EN MISBRUIK VAN
 • DE KWETSBARE POSITIE VAN HET SLACHTOFFER                                 59
 • Afdeling 1. Misdrijven inzake de bestraffing van de discriminatie, de aan-
 • zetting tot haat en het negationisme                                                              59
 • Afdeling 2. Mensenhandel en mensensmokkel                                                61
 • Afdeling 3. Verkoop van kinderen                                                                 63
 • Afdeling 4. Handel in menselijke organen                                                      64
 • Afdeling 5. Uitbuiting van bedelarij                                                              67
 • Afdeling 6. Wanpraktijken van huisjesmelkers                                               67 Afdeling 7. Gedwongen huwelijk en gedwongen wettelijke samenwoning 68
 • Afdeling 8. Gemeenschappelijke bepalingen                                                  68
 
 • HOOFDSTUK 8. MISDRIJVEN MET BETREKKING TOT HET IN GEVAAR BRENGEN VAN PER-
 • SONEN                                                                                                           69
 • Afdeling 1. Hulpverzuim                                                                                 69
 • Afdeling 2. Misbruik van de zwakke toestand van personen                          70
 • Afdeling 3. Verkeersbelemmering                                                                   71
 • Afdeling 4. Het in gevaar brengen van de volksgezondheid                           71
 • Afdeling 5. Het in gevaar brengen van minderjarigen of kwetsbare per-
 • sonen                                                                                                             72
 • Onderafdeling I . Verlaten of in behoeftige toestand achterlaten                  72
 • Onderafdeling 2. Gebrek aan voeding of verzorging                                    72
 • Onderafdeling 3. Gebruik of lokken met het oog op het plegen van een
 • misdrijf                                                                                                          73
 • Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                              74
 
 • HOOFDSTUK 9. MISDRIJVEN TEGEN HET PRIVÉLEVEN                                                     74
 • Afdeling 1. Misdrijven betreffende het geheim van communicatie, privé-
 • gegevens van een iriformaticasysteem en brieven                                                                      74
 • Afdeling 2. Schending van plaatsen die tot woning dienen                                                     75
 • Afdeling 3. Bescherming van het beroepsgeheim                                                                       76
 • Afdeling 4. Misdrijven betreffende de vrije uitoefening van de ere-
 • diensten                                                                                                                                               77 Afdeling 5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de minder-
 • jarigen in het kader van de gerechtelijke procedures                                                               77
 • Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                              78
 
 • HOOFDSTUK 10. MISDRIJVEN TEGEN DE BURGERLIJKE STAAT VAN PERSONEN    78
 • Afdeling 1. Misdrijven met betrekking tot het bewijs van de burgerlijke
 • staat van kinderen                                                                                                                            78
 • Afdeling 2. Misdrijven met betrekking tot de adoptie                                                               79
 • Afdeling 3. Misdrijven met betrekking tot het huwelijk                                                            79
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen   
 •                                                                            79
 • HOOFDSTUK 11. MISDRIJVEN TEGEN HET LIJK EN DE LIJKBEZORGING                    79
 • Afdeling 1. Zonder voorafgaande toestemming een begraving of crematie
 • verrichten                                                                                                                                           79
 • Afdeling 2. Lijk- en grafschennis                                                                                                   79
 
 • Titel 3. Misdrijven tegen de openbare veiligheid                                         80
 • HOOFDSTUK 1. TERRORISME
 • HOOFDSTUK 2. AANSLAG OP EN SAMENSPANNING TEGEN DE BURGERLIJKE VREDE
 • HOOFDSTUK 3. VORMING VAN GEWAPENDE GROEPEN EN DEELNEMING AAN DERGELIJKE
GROEPEN 85
 • HOOFDSTUK 4. VERENIGING MET HET 00G OP HET PLEGEN VAN EEN MISDRIJF EN
 • CRIMINELE ORGANISATIE                                                                                                          87
 • Afdeling 1. Vereniging met het oog op het plegen van een misdrijf                                     87
 • Afdeling 2. Criminele organisatie                                                                                               88
 
 • HOOFDSTUK 5. EXTERNE BEVEILIGING VAN KERNMATERIAAL EN ANDER RADIOACTIEF
 • MATERIAAL
 • HOOFDSTUK 6. SCHENDING VAN HAVENGEBIEDEN
89     90
 • Titel 4. Valsheden                                                                                        91
 • HOOFDSTUK 1. BESCHERMING VAN DE MUNT, VAN DE EFFECTEN, VAN DE VEILIGHEIDS-
 • KENMERKEN EN VAN DE ZEGELS, STEMPELS, KEURSTEMPELS EN MERKEN        91
 • Afdeling 1. Betekenis van enkele in dit hoofdstuk gebruikte termen                                    91
 • Afdeling 2. Bescherming van de munt, van de effecten, van het materiaal voor het vervaardigen van de munt of de effecten en van de veiligheids-
 • kenmerken                                                                                                                                         91
 • Afdeling 3. Illegaal in omloop brengen van de munt en vervaardigen en in omloop brengen van de drukwerken of formulieren die een munt, effecten,
 • plakpostzegels en andere zegels nabootsen                                                    92 Afdeling 4. Bescherming van 's Lands zegel, van de rijksstempels en van
 • de keurstempels die dienen voor het merken van goud of zilver                      93 Afdeling 5. Bescherming van de keurmerken van het waarborgkantoor 94 Afdeling 6. Bescherming van de zegels, de stempels en de merken van de
 • overheden en van particulieren                                                                      94
 • Afdeling 7. Bescherming van plakpostzegels en andere zegels                        94
 • Afdeling 8. Bescherming van de naam van de fabrikant en van de handels-
 • naam van een fabriek                                                                                      95
 • Afdeling 9. Gemeenschappelijke bepaling                                                       95
 
HOOFDSTUK 2. VALSHEID IN GESCHRIFTEN OF OP ANDERE DUURZAME DRAGERS EN HET GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN HOOFDSTUK 3. AANMATIGING VAN FUNCTIES, TITELS OF EEN NAAM HOOFDSTUK 4. GEMEENSCHAPPELLIKE BEPALING Titel 5. Misdrijven tegen het vermogen 95 96 97 97
 • HOOFDSTUK 1. MISDRIJVEN MET BETREKKING TOT DE ONRECHTMATIGE TOE-EIGENING
 • VAN GOEDEREN                                                                                           97
 • Afdeling 1. Diefstal en afpersing                                                                    97
 • Onderafdeling J. Definities                                                                         97
 • Onderafdeling 2. Diefstal zonder geweld of bedreiging                              97
 • Onderafdeling 3. Diefstal met geweld of bedreiging en afpersing              97
 • Onderafdeling 4. Diefstal en afpersing van kernmateriaal                         98
 • Onderafdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen                                     99
 • Afdeling 2. Bedrog                                                                                         99
 • Onderafdeling 1. Misbruik van vertrouwen of andermans kwetsbare
 • toestand                                                                                                      99
 • Onderafdeling 2. Oplichting en bedriegerij                                              100
 • Onderafdeling 3. Private omkoping                                                          101
 • Onderafdeling 4. Bedrog met behulp van een informaticasysteem           101
 • Onderafdeling 5. Misdrijven die verband houden niet de insolventie
 • van ondernemingen                                                                                  102
 • Onderafdeling 6. Overige vormen van bedrog                                         104
 • Onderafdeling 7. Gemeenschappelijke bepaling                                      104
 • Afdeling 3. Heling en witwassen                                                                   105
 
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN MET BETREKKING TOT DE BESCHADIGING EN VERNIELING
 • VAN GOEDEREN                                                                                         106 Afdeling 1. Misdrijven die een maatschappelijk gevaar doen ontstaan 106 Afdeling 2. Vandalisme en het ombrengen van en toebrengen van zwaar
 • letsel aan dieren                                                                                           107
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN BETREFFENDE INFORMATICASYSTEMEN 108
 • Afdeling 1. Hacking                                                                                     108
 • Afdeling 2. Aantasting van de integriteit van een informaticasysteem          109
 • Titel 6. Economische misdrijven                                                                 110
 
 • HOOFDSTUK I . OVERTREDING VAN DE WETTEN OP DE LOTERIJEN EN OP DE PANDHUIZEN
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN BETREFFENDE NIJVERHEID EN KOOPHANDEL    110
 • Titel 7. Misdrijven tegen de Staat en zijn functioneren                              111
 • HOOFDSTUK 1. MISDRIJVEN TEGEN DE STAATSORDENING EN DE STAATSMACHTEN    111
 • Afdeling 1. Misdrijven tegen de staatsordening                                           111
 • Afdeling 2. Misdrijven tegen een wetgevende vergadering                          112
 • Afdeling 3. Misdrijven tegen de monarchie                                                  113
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                115
 
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN TEGEN DE LANDSVERDEDIGING EN DE ESSENTIËLE BELANGEN
 • VAN BELGIË                                                                                                115
 • Afdeling 1 . Uitlokken of veroorzaken van oorlog                                        115
 • Afdeling 2. Militaire collaboratie                                                                 116
 • Afdeling 3. Economische collaboratie                                                          116
 • Afdeling 4. Politieke en intellectuele collaboratie                                         117
 • Afdeling 5. Misdrijven met betrekking tot staatsgeheimen                            118
 • Afdeling 6. Aangifte aan de vijand                                                               122
 • Afdeling 7. Verberging van vijanden of plegers van misdrijven tegen de
 • landsverdediging                                                                                         122 Afdeling 8. Vernieling of brandstichting in strijd met de landsverde-
 • diging                                                                                                           123
 • Afdeling 9. Samenspanning tegen de landsverdediging                               123
 • Afdeling 10. Aanzetten tot misdrijven tegen de landsverdediging                 124
 • Afdeling 11 . Gemeenschappelijke bepaling                                                 124
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN TEGEN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN       124
 • Afdeling 1. Aanslagen tegen een vreemde Staat of buitenlands staats-
 • hoofd                                                                                                            124 Afdeling 2. Misdrijven tegen diplomatieke en consulaire vertegenwoor-
 • digers van vreemde staten                                                                            125
 • Afdeling 3. Huurlingschap                                                                           125
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                                    126
 
 • HOOFDSTUK 4. AMBTSMISDRIJVEN                                                        126
 • Afdeling 1 . Schending van fundamentele rechten van de burgers               126
 • Afdeling 2. Gedragingen met het oog op het ontwrichten van de openbare
 • dienst                                                                                                           127
 • Afdeling 3. Aanmatiging van macht                                                             127
 • Afdeling 4. Misbruik van gezag                                                                    127
 • Afdeling 5. Rechtsweigering                                                                         128
 • Afdeling 6. Verduistering, knevelarij en belangenneming                            128
 • Afdeling 7. Publieke omkoping                                                                     129
Afdeling 8. Misdrijven met betrekking tot het houden van de akten van de burgerlijke stand Afdeling 9. Algemene bepaling 129 130
   
 • HOOFDSTUK 5. MISDRIJVEN TEGEN DE RECHTSBEDELING                130
 • Afdeling 1. Belemmering van onderzoeksdaden en beveiligings- of
 • bewaringsmaatregelen                                                                                 130
 • Onderafdeling I . Weerspannigheid                                                           130
 • Onderafdeling 2. Valse getuigenis, valse verklaring en meineed               130
 • Onderafdeling 3. Weigeren van medewerking aan het onderzoek             131
 • Onderafdeling 4. Verberging van een vervolgde persoon of een lijk         132
 • Onderafdeling 5. Misdrijven tegen procedurestukken of goederen
 • waarop een maatregel rust                                                                        132
 • Onderafdeling 6. Zegelverbreking                                                             132
 • Onderafdeling 7. Inbreuken op het geheim karakter van het strafrech-
 • telijk onderzoek                                                                                         133
 • Onderafdeling 8. Overtreding van het tijdelijk huisverbod                        133
 • Onderafdeling 9. Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder
 • vermelding van de oorsprong                                                                    133
 • Afdeling 2. Belemmering van de rechterlijke uitspraak                                134
 • Afdeling 3. Belemmering van de uitvoering of niet-naleving van de
 • rechterlijke beslissing                                                                                   134
 • Onderafdeling 1. Familieverlating                                                             134
 • Onderafdeling 2. Niet-afgeven van kinderen                                             135
 • Onderafdeling 3. Niet-naleving van de voorwaarden bij de opheffing
 • van een opsporings- of onderzoekshandeling                                            136
 • Onderafdeling 4. Belemmering van de uitvoering of niet-naleving van
 • een straf                                                                                                     136 Onderafdeling 5. Niet-naleving van een beslissing tot overlegging
 • van een stuk                                                                                               137
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                                    137
 
HOOFDSTUK 6. BELEMMERING VAN OPENBARE WERKEN 137
 • Hoofdstuk 3. Wijzigingsbepalingen
 • Afdeling 1 . Wijzigingen van het Militair Strafwetboek
 • Afdeling 2. Wijziging van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
 • Strafvordering
 • Afdeling 3. Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering
 • Afdeling 4. Wijzigingen van verscheidene teksten die nodig zijn wegens de
 • hervorming van het Strafwetboek
 • Hoofdstuk 4. Opheffingsbepalingen                                                                  139
 • Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding                                                                          142
 • MEMORIE VAN TOELICHTING                                                                       143
 • BOEK 1. ALGEMENE REGELS VAN HET STRAFRECHT                            143
 • BOEK 2. DE GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN EN HUN
 • STRAFFEN                                                                                                            150
 • Inleiding                                                                                                                  150
 1. Algemeen 150
 2. De bouwstenen voor een optimale strafivetgeving ("accuraat", "coherent",
 • "eenvoudig") nader toegelicht in het licht van Boek 2 Sw.                                       151
 • 2.1. Accuraat                                                                                                           151
 • 2.2. Coherent                                                                                                           154
 • 2.3. Eenvoudig                                                                                                        155
 1. Structuur van Boek 2 van het Strafwetboek 156
 2. Methodologie 165
 • 4.1. Twee sporen werden bewandeld                                                                      166
 • 4.2. Taxatie-instrument strafwaardigheid                                                               167
 • 4.3. Taxatie-instrument strafmaat                                                                            167
 1. Herhaling 167
 2. Wat met de overtredingen? 168
 • 6.1. Algemeen                                                                                                         168
 • 6.2. Overtredingen buiten Boek 2 van het Strafwetboek                                       170
 • 6.3. De overtredingen uit het huidige Boek 2 van het Strafwetboek                     173
 • 6.3.1. Art. 559, 1° Sw. (opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans
 • roerende eigendommen)                                                                                          173
 • 6.3.2. Art. 561, 105w. (nachtgerucht of nachtrumoer)                                              174
 • 6.3.3. Art. 563, 2° Sw. (opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke
 • afsluitingen)                                                                                                             177
 • 6.3.4. Art. 563, 3° Sw. (feitelijkheden en lichte gewelddaden)                                  178
 • 6.3.5. Art. 563bis Sw. (verbod van gezichtsbedekking in de publieke ruimte)          181
 • Voorafgaande titel. Gemeenschappelijke bepalingen                                             185
 • Titel 1. Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht                    215
 • Titel 2. Misdrijven tegen de persoon                                                                       220
 
 • HOOFDSTUK 1. MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN                                               222
 • Afdeling 1. Doden met het oogmerk om te doden                                                     222
 • Afdeling 2. Doden door een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid          230
 • Afdeling 3. Aanzetten tot zelfdoding                                                                         230
 
 • HOOFDSTUK 2. FOLTERING, ONMENSELIJKE BEHANDELING EN ONTERENDE BEHANDELING  233
 • Afdeling 1. Foltering                                                                                                234
 • Afdeling 2. Onmenselijke behandeling                                                                    236
 • Afdeling 3. Onterende behandeling                                                                        238
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                                              239
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN TEGEN DE SEKSUELE INTEGRITEIT, HET SEKSUEEL ZELFBESCHIKKINGS-
 • RECHT EN DE GOEDE ZEDEN                                                                             240
 
 • HOOFDSTUK 4. MISDRIJVEN TEGEN DE FYSIEKE OF PSYCHISCHE INTEGRITEIT        271
 • Afdeling 1. Opzettelijke misdrijven tegen de fysieke of psychische integriteit                                       271
 • Onderafdeling 1. Gewelddaden                                                                                     271
 • Onderafdeling 2. Vrouwelijke genitale verminking                                                              281
 • Onderafdeling 3. Zwangerschapsafbreking zonder toestemming                                               284
 • Onderafdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                                                   286
 • Afdeling 2. Aantasting van de fysieke of psychische integriteit door een ernstig
 • gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid                                                                                  287
 
 • HOOFDSTUK 5. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID              288
 • Afdeling]. Vrijheidsberoving                                                                                              288
 • Afdeling 2. Ontvoering                                                                                                     291
 • Afdeling 3. Gijzeling                                                                                                       292
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                             292
 
 • HOOFDSTUK 6. MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE RUST EN DE MORELE INTEGRITEIT              294
 • Afdeling 1. Bedreiging                                                                                                      295
 • Afdeling 2. Belaging                                                                                                        297
 • Afdeling 3. Laster en belediging                                                                                          300
 • Afdeling 4. Smaad                                                                                                         303
 • Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepaling                                                                               304
 
 • HOOFDSTUK 7. SCHENDINGEN VAN DE MENSELIJKE WAARDIGHEID EN MISBRUIK VAN DE
 • KWETSBARE POSITIE VAN HET SLACHTOFFER                                              304 Afdeling 1. Misdrijven inzake de bestraffing van de discriminatie, de aanzetting
 • tot haat en het negationisme                                                                                               304
 • Afdeling 2. Mensenhandel en mensensmokkel                                                                          310
 • Afdeling 3. Verkoop van kinderen                                                                                      315
 • Afdeling 4. Handel in menselijke organen                                                                              318
 • Afdeling 5. Uitbuiting van bedelarij                                                                                     333
 • Afdeling 6. Wanpraktijken van huisjesmelkers                                                                       334
 • Afdeling 7. Gedwongen huwelijk en gedwongen wettelijke samenwoning                                           335
 • Afdeling 8. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                             335
 
 • HOOFDSTUK 8. MISDRIJVEN MET BETREKKING TOT HET IN GEVAAR BRENGEN VAN PERSONEN 336
 • Afdeling 1. Hulpverzuim                                                                                                  336
 • Afdeling 2. Misbruik van de zwakke toestand van personen                                                       337
 • Afdeling 3. Verkeersbelemmering                                                                                        339
 • Afdeling 4. Het in gevaar brengen van de volksgezondheid                                                          341
 • Afdeling 5. Het in gevaar brengen van minderjarigen of kwetsbare personen 344
 • Onderafdeling 1. Verlaten of in behoeftige toestand achterlaten                                               344
 • Onderafdeling 2. Onthouden van voedsel of verzorging                                                          345
 • Onderafdeling 3. Gebruik of lokken met het oog op het plegen van een mis-
 • drijf                                                                                                                      347
 • Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                             349
 
 • HOOFDSTUK 9. MISDRIJVEN TEGEN HET PRIVÉLEVEN                               349
 • Afdeling 1. Misdrijven betreffende het geheim van communicatie, privégegevens
 • van een informaticasysteem en brieven                                                                                    349
 • Afdeling 2. Schending van plaatsen die tot woning dienen                                                            352
 • Afdeling 3. Bescherming van het beroepsgeheim                                                             356
 • Afdeling 4. Misdrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten                         358
 • Afdeling 5. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen
 • in het kader van gerechtelijke procedures                                                                       359
 • Afdeling 6. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                   359
 
 • HOOFDSTUK 10. MISDRIJVEN TEGEN DE BURGERLIJKE STAAT VAN PERSONEN 360
 • Afdeling J. Misdrijven met betrekking tot het bewijs van de burgerlijke staat van
 • kinderen                                                                                                                    360
 • Afdeling 2. Misdrijven met betrekking tot de adoptie                                                       361
 • Afdeling 3. Misdrijven met betrekking tot het huwelijk                                                    361
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                                   361
 
HOOFDSTUK 11. MISDRIJVEN TEGEN HET LIJK EN DE LIJKBEZORGING Titel 3. Misdrijven tegen de openbare veiligheid HOOFDSTUK 1. TERRORISME HOOFDSTUK 2. AANSLAG OP EN SAMENSPANNING TEGEN DE BURGERLIJKE VREDE HOOFDSTUK 3. VORMING VAN GEWAPENDE GROEPEN EN DEELNEMING AAN DERGELIJKE 362 367 367 376
GROEPEN 378
 
 • HOOFDSTUK 4. VERENIGING MET HET 00G OP HET PLEGEN VAN EEN MISDRIJF EN CRIMINELE
 • ORGANISATIE                                                                                                         382
 • Afdeling]. Vereniging met het oog op het plegen van een misdrijf                                   382
 • Afdeling 2. Criminele organisatie                                                                                384
 
 • HOOFDSTUK 5. EXTERNE BEVEILIGING VAN KERNMATERIAAL EN ANDER RADIOACTIEF MATERIAAL 387
 • HOOFDSTUK 6. SCHENDING VAN HAVENGEBIEDEN                                            389
 • Titel 4. Valsheden                                                                                                  390
 • HOOFDSTUK J. BESCHERMING VAN DE MUNT, VAN DE EFFECTEN, VAN DE VEILIGHEIDSKEN-
 • MERKEN EN VAN DE ZEGELS, STEMPELS, KEURSTEMPELS EN MERKEN            391
 • Afdeling J. Betekenis van enkele in dit hoofdstuk gebruikte termen                                  393
 • Afdeling 2. Bescherming van de munt, van de effecten, van het materiaal voor het vervaardigen van de munt of de effecten en van de veiligheidskenmerken 395 Afdeling 3. Illegaal in omloop brengen van de munt en vervaardigen en in om­loop brengen van de drukwerken of formulieren die een munt, effecten, plak-
 • postzegels en andere zegels nabootsen                                                                          404 Afdeling 4. Bescherming van 's Lands zegel, van de rijksstempels en van de
 • keurstempels die dienen voor het merken van goud of zilver                                            406
 • Afdeling 5. Bescherming van de keurmerken van het waarborgkantoor                             410
 • Afdeling 6. Bescherming van de zegels, de stempels en de merken van de
 • overheden en van particulieren                                                                                   411
 • Afdeling 7. Bescherming van plakpostzegels en andere zegels                                         413
 
Afdeling 8. Bescherming van de naam van de fabrikant en van de handels- naam van een fabriek Afdeling 9. Gemeenschappelijke bepaling 414 415
   
 • HOOFDSTUK 2. VALSHEID IN GESCHRIFTEN OF OP ANDERE DUURZAME DRAGERS EN HET GEBRUIK
 • VAN VALSE STUKKEN                                                                                             416
 
 • HOOFDSTUK 3. AANMATIGING VAN FUNCTIES, TITELS OF EEN NAAM HOOFDSTUK 4. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING
 • Titel 5. Misdrijven tegen het vermogen                                                              451
 • HOOFDSTUK J. MISDRIJVEN MET BETREKKING TOT DE ONRECHTMATIGE TOE-EIGENING VAN
 • GOEDEREN                                                                                                            452
 • Afdeling J. Diefstal en afpersing                                                                                 454
 • Onderafdeling J. Definities                                                                                   455
 • Onderafdeling 2. Diefstal zonder geweld of bedreiging                                            456
 • Onderafdeling 3. Diefstal met geweld of bedreiging en afpersing                              457
 • Onderafdeling 4. Diefstal en afpersing van kernmateriaal                                        459
 • Onderafdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen                                                   461
 • Afdeling 2. Bedrog                                                                                                    462
 • Onderafdeling 1. Misbruik van vertrouwen of andermans kwetsbare
 • toestand                                                                                                             462
 • Onderafdeling 2. Oplichting en bedriegerij                                                             465
 • Onderafdeling 3. Private omkoping                                                                       468
 • Onderafdeling 4. Bedrog met behulp van een informaticasysteem                              469
 • Onderafdeling 5. Misdrijven die verband houden met de insolventie van
 • ondernemingen                                                                                                    470
 • Onderafdeling 6. Overige vormen van bedrog                                                         474
 • Onderafdeling 7. Gemeenschappelijke bepaling                                                      476
 • Afdeling 3. Heling en witwassen                                                                                  476
 
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN M.B.T. DE BESCHADIGING EN VERNIELING VAN GOEDEREN   485
 • Afdeling J. Misdrijven die een maatschappelijk gevaar doen ontstaan
 • (brandstichting, veroorzaken van een ontploffing of een overstroming)                             486 Afdeling 2. Vandalisme en het ombrengen en toebrengen van zwaar letsel
 • aan dieren                                                                                                                490
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN BETREFFENDE INFORMATICASYSTEMEN              495
 • Afdeling J. Hacking                                                                                                   495
 • Afdeling 2. Aantasting van de integriteit van een informaticasysteem                               497
 
 • Titel 6. Economische misdrijven                                                                         499
 • HOOFDSTUK J. OVERTREDING VAN DE WETTEN OP DE LOTERIJEN EN OP DE PANDHUIZEN 500
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN BETREFFENDE NIJVERHEID EN KOOPHANDEL     502
 
 • Titel 7. Misdrijven tegen de Staat en zijn functioneren                                    507
 • HOOFDSTUK 1. MISDRIJVEN TEGEN DE STAATSORDENING EN DE STAATSMACHTEN  507
 • Afdeling 1. Misdrijven tegen de staatsordening                                                      508
 • Afdeling 2. Misdrijven tegen een wetgevende vergadering                                     514
 • Afdeling 3. Misdrijven tegen de monarchie                                                            515
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen                                                          521
 
 • HOOFDSTUK 2. MISDRIJVEN TEGEN DE LANDSVERDEDIGING EN DE ESSENTIELE BELANGEN VAN
 • BELGIË                                                                                                                  522
 • Afdeling J. Uitlokken of veroorzaken van oorlog                                                    525
 • Afdeling 2. Militaire collaboratie                                                                            526
 • Afdeling 3. Economische collaboratie                                                                    526
 • Afdeling 4. Politieke en intellectuele collaboratie                                                   527
 • Afdeling 5. Misdrijven niet betrekking tot informatie aangaande de lands-
 • verdediging of de veiligheid van de Staat                                                               528
 • Afdeling 6. Aangifte aan de vijand                                                                          534
 • Afdeling 7. Verberging van vijanden of plegers van misdrijven tegen de lands-
 • verdediging                                                                                                            535
 • Afdeling 8. Vernieling of brandstichting in strijd met de landsverdediging             537
 • Afdeling 9. Samenspanning tegen de landsverdediging                                          537
 • Afdeling 10. Aanzetten tot misdrijven tegen de landsverdediging                           538
 • Afdeling 1]. Gemeenschappelijke bepaling                                                             539
 
 • HOOFDSTUK 3. MISDRIJVEN TEGEN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN 539
 • Afdeling J. Aanslag tegen een vreemde staat of buitenlands staatshoofd                539
 • Afdeling 2. Misdrijven tegen diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers
 • van vreemde staten                                                                                                 541
 • Afdeling 3. Huurlingschap                                                                                      542
 • Afdeling 4. Gemeenschappeliike bepaling                                                              544
 
 • HOOFDSTUK 4. AMBTSMISDRIJVEN                                                                  544
 • Afdeling J. Schending van fundamentele rechten van de burgers                           545
 • Afdeling 2. Gedragingen met het oog op het ontwrichten van de openbare
 • dienst                                                                                                                      546
 • Afdeling 3. Aanmatiging van macht                                                                        548
 • Afdeling 4. Misbruik van gezag                                                                              548
 • Afdeling 5. Rechtsweigering                                                                                   549
 • Afdeling 6. Verduistering, knevelarij en belangenneming                                       550
 • Afdeling 7. Publieke omkoping                                                                              551 Afdeling 8. Misdrijven niet betrekking tot het houden van de akten van de
 • burgerlijke stand                                                                                                    554
 • Afdeling 9. Gemeenschappelijke bepaling                                                              555
 
 • HOOFDSTUK 5. MISDRIJVEN TEGEN DE RECHTSBEDELING                           558
 • Afdeling 1. Belemmering van onderzoeksdaden en beveiligings- of bewarings-
 • maatregelen                                                                                                            559
 • Onderafdeling 1. Weerspannigheid                                                                   559
 • Onderafdeling 2. Valse getuigenis, valse verklaring en meineed                      561
 • Onderafdeling 3. Weigeren van medewerking aan het onderzoek                     566
 • Onderafdeling 4. Verberging van een vervolgde persoon of een lijk                568
 
 • INHOUDSTAFEL
 • Onderafdeling 5. Misdrijven tegen procedurestukken of goederen waarop
 • een maatregel rust                                                                                             569
 • Onderafdeling 6. Zegelverbreking                                                                     569
 • Onderafdeling 7. Inbreuken op het geheim karakter van het strafrechtelijk
 • onderzoek                                                                                                          570
 • Onderafdeling 8. Overtreding van het tijdelijk huisverbod                                571
 • Onderafdeling 9. Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding
 • van de oorsprong                                                                                              572
 • Afdeling 2. Belemmering van de rechterlijke uitspraak                                           572
 • Afdeling 3. Belemmering van de uitvoering of niet-naleving van de rechterlijke
 • beslissing                                                                                                                 573
 • Onderafdeling 1. Familieverlating                                                                    573
 • Onderafdeling 2. Niet-afgeven van kinderen                                                     574
 • Onderafdeling 3. Niet-naleving van de voorwaarden bij de opheffing van
 • een opsporings- of onderzoekshandeling                                                          576 Onderafdeling 4. Belemmering van de uitvoering of niet-naleving van een
 • straf                                                                                                                   576 Onderafdeling 5. Niet-naleving van een beslissing tot overlegging van een
 • stuk                                                                                                                    579
 • Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepaling                                                               579
 
HOOFDSTUK 6. BELEMMERING VAN OPENBARE WERKEN 579
 • HOOFDSTUK 3. WIJZIGINGSBEPALINGEN                                                                                        581
 • Afdeling]. Wijziging van het Militair Strafwetboek                                     581
 • Afdeling 2. Wijziging van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
 • Strafvordering                                                                                            582
 • Afdeling 3. Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering                     583
 • Afdeling 4. Wijzigingen van verscheidene teksten die nodig zijn wegens
 • de hervorming van het Strafivetboek                                                          583
 
 • HOOFDSTUK 4. OPHEFFINGSBEPALINGEN HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDING

Inhoudstabel:

  • V
  • TABLE DES MATIÈRES
  • TABLE DES MATIÈRES
  • INTRODUCTION XIX
  • PROJET DE CODE PÉNAL 1
  • Chapitre 1er. Disposition préliminaire 1
  • Chapitre 2. Le Code pénal 1
  • Chapitre 3. Dispositions modificatives 131
  • Chapitre 4. Dispositions abrogatoires 133
  • Chapitre 5. Entrée en vigueur 135
  • Chapitre 1er. Disposition préliminaire 1
  • Chapitre 2. Le Code pénal 1
  • LIVRE 1er. DISPOSITIONS GENERALES DU DROIT PÉNAL 1
  • Chapitre 1er. La loi pénale 1
  • Chapitre 2. L’infraction 2
  • Section 1re. La définition de l’infraction 2
  • Section 2. La classification des infractions 3
  • Section 3. La tentative punissable 3
  • Section 4. Les causes de justification 3
  • Chapitre 3. L’auteur de l’infraction 4
  • Section 1re. Dispositions générales 4
  • Section 2. La participation à une infraction 5
  • Section 3. Les causes d’exemption de culpabilité 5
  • Section 4. Les causes de non-imputabilité 6
  • Chapitre 4. Les peines 6
  • Section 1re. Généralités 6
  • Section 2. Les causes d’excuse 7
  • Section 3. Les peines applicables aux personnes physiques 8
  • Section 4. Les peines applicables aux personnes morales 9
  • Sous-section 1re. Les peines principales et accessoires 9
  • Sous-section 2. Dispositions relatives aux peines spécifiques
  • applicables aux personnes morales 11
  • Section 5. La peine d’emprisonnement 11
  • Section 6. Le traitement imposé 12
  • Section 7. La peine de surveillance électronique, la peine de travail et
  • la peine de probation 13
  • Section 8. La condamnation par déclaration de culpabilité 15
  • Section 9. Les peines patrimoniales 16
  • Section 10. Les autres peines 18
  • Section 11. Fixation de la peine 20
  • Section 12. Le sursis à l’exécution des peines 21
  • Chapitre 5. Les Dispositions civiles 22
  • Chapitre 6. Extinction et prescription des peines et des condamnations civiles 23
  • Chapitre 7. Dispositions diverses 24
  • LIVRE 2. LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET LEURS PEINES 25
  • Titre préliminaire. Dispositions communes 25
  • Titre 1er. Les violations graves du droit international humanitaire 29
  • Titre 2. Les infractions contre la personne 35
  • Chapitre 1er. Les infractions contre la vie 36
  • Section 1re. Les homicides commis avec intention de donner la mort 36
  • Section 2. L’homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution 37
  • Section 3. L’incitation au suicide 37
  • Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant 37
  • Section 1re. La torture 37
  • Section 2. Le traitement inhumain 38
  • Section 3. Le traitement dégradant 39
  • Section 4. Dispositions communes 39
  • Chapitre 3. Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au
  • droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs 40
  • Section 1re. L’atteinte à l’intégrité sexuelle, le voyeurisme et le viol 40
  • Section 2. L’exploitation sexuelle de mineurs 42
  • Sous-section 1re. L’approche de mineurs à des fins sexuelles 42
  • Sous-section 2. La débauche de mineurs et la prostitution enfantine 42
  • Sous-section 3. La pornographie enfantine 45
  • Section 3. L’outrage public aux bonnes mœurs 46
  • Section 4. Dispositions communes 47
  • Chapitre 4. Les infractions contre l’intégrité physique ou psychique 48
  • Section 1re. Les infractions intentionnelles contre l’intégrité physique
  • ou psychique 48
  • Sous-section 1re. Les actes de violence 48
  • Sous-section 2. Les mutilations génitales féminines 50
  • Sous-section 3. L’interruption de grossesse sans consentement 51
  • Sous-section 4. Disposition commune 51
  • Section 2. L’atteinte à l’intégrité physique ou psychique due à un
  • défaut grave de prévoyance ou de précaution 51
  • Chapitre 5. Les crimes contre la liberté individuelle 51
  • Section 1re. La privation de liberté 51
  • Section 2. L’enlèvement 52
  • Section 3. La prise d’otages 52
  • Section 4. Dispositions communes 52
  • Chapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et
  • l’intégrité morale 53
  • Section 1re. La menace 53
  • Section 2. Le harcèlement 54
  • Section 3. La calomnie et des injures 54
  • Section 4. L’outrage 55
  • Section 5. Disposition commune 56
  • Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l’abus de la position
  • vulnérable de la victime 56
  • Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme 56
  • Section 2. La traite et le trafic des êtres humains 58
  • Section 3. La vente d’enfants 60
  • Section 4. Le trafic d’organes humains 61
  • Section 5. L’exploitation de la mendicité 64
  • Section 6. Les pratiques abusives des marchands de sommeil 64
  • Section 7. Le mariage forcé et la cohabitation légale forcée 65
  • Section 8. Dispositions communes 65
  • Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes 66
  • Section 1re. L’abstention d’aide 66
  • Section 2. L’abus de la situation de faiblesse de personnes 67
  • Section 3. L’entrave à la circulation 67
  • Section 4. La mise en danger de la santé publique 68
  • Section 5. La mise en danger de mineurs ou de personnes vulnérables 68
  • Sous-section 1re. Le délaissement ou l’abandon dans le besoin 68
  • Sous-section 2. Le défaut d’aliments ou de soins 69
  • Sous-section 3. L’utilisation ou le leurre en vue de commettre une infraction 70
  • Section 6. Dispositions communes 70
  • Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes 71
  • Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications,
  • des données privées d’un système informatique et des lettres 71
  • Section 2. La violation de lieux servant d’habitation 72
  • Section 3. La protection du secret professionnel 72
  • Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes 73
  • Section 5. La protection de la vie privée des mineurs dans le cadre
  • des procédures judiciaires 74
  • Section 6. Dispositions communes 74
  • Chapitre 10. Les infractions contre l’état civil des personnes 74
  • Section 1re. Les infractions relatives à la preuve de l’état civil des
  • enfants 74
  • Section 2. Les infractions relatives à l’adoption 75
  • Section 3. Les infractions relatives au mariage 75
  • Section 4. Dispositions communes 75
  • Chapitre 11. Les infractions contre les cadavres et les sépultures 75
  • Section 1re. L’inhumation ou la crémation sans consentement préalable 75
  • Section 2. La profanation de cadavres et de sépultures 76
  • Titre 3. Les infractions contre la sécurité publique 76
  • Chapitre 1er. Le terrorisme 76
  • Chapitre 2. Les attentats et complots contre la paix civile 81
  • Chapitre 3. La constitution de groupes armés et la participation à de tels
  • groupes 81
  • Chapitre 4. L’association en vue de commettre une infraction et
  • l’organisation criminelle 83
  • Section 1re. L’association en vue de commettre une infraction 83
  • Section 2. L’organisation criminelle 83
  • Chapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres
  • matières radioactives 84
  • Chapitre 6. La violation de zones portuaires 86
  • Titre 4. Les faux 86
  • Chapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de
  • sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques 86
  • Section 1re. Définition de quelques termes utilisés dans ce chapitre 86
  • Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de
  • fabrication de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité 87
  • Section 3. La mise en circulation illicite de la monnaie et la fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules imitant de la
  • monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs et des autres timbres 88
  • Section 4. La protection du sceau de l’État, des timbres nationaux et
  • des poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent 88
  • Section 5. La protection des marques du bureau de garantie 89
  • Section 6. La protection des sceaux, des timbres et des marques des
  • autorités et des particuliers 90
  • Section 7. La protection des timbres-poste adhésifs et des autres timbres 90
  • Section 8. La protection du nom du fabricant et de la raison
  • commerciale d’une fabrique 90
  • Section 9. Disposition commune 91
  • Chapitre 2. Le faux en écritures ou sur d’autres supports durables et
  • l’usage de faux 91
  • Chapitre 3. L’usurpation de fonctions, de titres ou de nom 91
  • Chapitre 4. Disposition commune 92
  • Titre 5. Les infractions contre les biens 92
  • Chapitre 1er. Les infractions relatives à l’appropriation frauduleuse de biens 92
  • Section 1re. Le vol et l’extorsion 92
  • Sous-section 1re. Définitions 92
  • Sous-section 2. Le vol commis sans violences ni menaces 92
  • Sous-section 3. Le vol commis avec violences ou menaces et
  • l’extorsion 93
  • Sous-section 4. Le vol et l’extorsion de matières nucléaires 93
  • Sous-section 5. Dispositions communes 94
  • Section 2. Les fraudes 94
  • Sous-section 1re. Les abus de la confiance ou de la vulnérabilité
  • d’autrui 94
  • Sous-section 2. L’escroquerie et les tromperies 95
  • Sous-section 3. La corruption privée 96
  • Sous-section 4. La fraude à l’aide d’un système informatique 96
  • Sous-section 5. Les infractions liées à l’insolvabilité des entreprises 97
  • Sous-section 6. Les autres formes de fraude 98
  • Sous-section 7. Disposition commune 99
  • Section 3. Le recel et le blanchiment 99
  • Chapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction
  • de biens 100
  • Section 1re. Les infractions qui font naître un danger social 100
  • Section 2. Le vandalisme et la destruction des animaux et la lésion
  • grave infligée aux animaux 102
  • Chapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiques 103
  • Section 1re. Les accès non autorisés dans un système informatique 103
  • Section 2. Les atteintes à l’intégrité d’un système informatique 104
  • Titre 6. Les infractions économiques 105
  • Chapitre 1er. Les infractions aux lois sur les loteries et sur les maisons
  • de prêt sur gage 105
  • Chapitre 2. Les infractions relatives a l’industrie et au commerce 105
   
  • Titre 7. Les infractions contre l’État et son fonctionnement 106
  • Chapitre 1er. Les infractions contre la structure et les pouvoirs de l’État 106
  • Section 1re. Les infractions contre la structure de l’État 106
  • Section 2. Les infractions contre une assemblée législative 107
  • Section 3. Les infractions contre la monarchie 108
  • Section 4. Dispositions communes 109
  • Chapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts
  • essentiels de la Belgique 110
  • Section 1re. Le déclenchement ou les causes de la guerre 110
  • Section 2. La collaboration militaire 110
  • Section 3. La collaboration économique 111
  • Section 4. La collaboration politique et intellectuelle 112
  • Section 5. Les infractions concernant les secrets d’État 112
  • Section 6. La dénonciation à l’ennemi 116
  • Section 7. Le recel d’ennemis ou d’auteurs d’infractions contre la
  • défense nationale 117
  • Section 8. La destruction ou l’incendie contre la défense nationale 117
  • Section 9. Le complot contre la défense nationale 118
  • Section 10. L’incitation à commettre des infractions contre la défense
  • nationale 118
  • Section 11. Disposition commune 118
  • Chapitre 3. Les infractions contre les relations internationales 119
  • Section 1re. Les attentats contre un État étranger ou un chef d’État
  • étranger 119
  • Section 2. Les infractions contre des représentants diplomatiques et
  • consulaires d’États étrangers 119
  • Section 3. Le mercenariat 120
  • Section 4. Disposition commune 120
  • Chapitre 4. Forfaitures 121
  • Section 1re. La violation des droits fondamentaux des citoyens 121
  • Section 2. Les comportements visant à déstabiliser le service public 121
  • Section 3. L’usurpation de pouvoir 121
  • Section 4. L’abus d’autorité 122
  • Section 5. Le déni de justice 122
  • Section 6. Le détournement, la concussion et la prise d’intérêt 122
  • Section 7. La corruption publique 123
  • Section 8. Les infractions relatives à la tenue des actes de l’état civil 124
  • Section 9. Disposition commune 124
  • Chapitre 5. Les infractions contre l’administration de la justice 124
  • Section 1re. L’entrave aux actes d’instruction et aux mesures de
  • sécurisation ou de conservation 124
  • Sous-section 1re. La rébellion 124
  • Sous-section 2. Le faux témoignage, la fausse déclaration et le faux
  • serment 124
  • Sous-section 3. Le refus de collaboration à l’enquête 125
  • Sous-section 4. Le recel d’une personne poursuivie ou d’un cadavre 126
  • Sous-section 5. Les infractions contre les pièces de procédure ou
  • biens sur lesquels repose une mesure 126
  • Sous-section 6. Le bris de scellés 127
  • Sous-section 7. Les atteintes au caractère secret de l’enquête pénale 127
  • Sous-section 8. La violation de l’interdiction temporaire de résidence 127
  • Sous-section 9. La publication ou la distribution d’écrits sans
  • indication de l’origine 127
  • Section 2. L’entrave à la décision judiciaire 128
  • Section 3. L’entrave à l’exécution ou non-respect de la décision
  • judiciaire 128
  • Sous-section 1re. L’abandon de famille 128
  • Sous-section 2. La non-représentation d’enfant 129
  • Sous-section 3. Le non-respect des conditions lors de la levée d’un
  • acte d’information ou d’instruction 130
  • Sous-section 4. L’entrave à l’exécution ou non-respect d’une peine 130
  • Sous-section 5. Le non-respect d’une décision ordonnant la
  • production d’une pièce 131
  • Section 4. Disposition commune 131
  • Chapitre 6. L’entrave aux travaux publics 131
  • Chapitre 3. Dispositions modificatives 131
  • Section 1re. Modifications du Code pénal militaire 131
  • Section 2. Modifications du titre préliminaire du Code d’instruction
  • criminelle 132
  • Section 3. Modifications du Code d’instruction criminelle 132
  • Section 4. Modifications de divers textes rendues nécessaires par la
  • réforme du Code pénal 133
  • Chapitre 4. Dispositions abrogatoires 133
  • Chapitre 5. Entrée en vigueur 136
  • EXPOSÉ DES MOTIFS 137
  • LIVRE 1er. DISPOSITIONS GENERALES DU DROIT PENAL 137
  • LIVRE 2. LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET LEURS PEINES 144
  • Introduction 144
  • Généralités 144
  • Exposé des principes fondateurs d’une législation pénale optimale
  • (« précision », « cohérence », « simplicité ») à la lumière du Livre 2 du
  • Code pénal 144
   • La précision 145
   • La cohérence 147
   • La simplicité 148
  • La structure du Livre 2 du Code pénal 149
  • Méthodologie 159
   • Deux pistes ont été suivies 159
   • L’instrument d’appréciation du caractère punissable 160
   • L’instrument d’évaluation du degré de peine 160
  • La récidive 161
  • Qu’en est-il des contraventions ? 161
   • Généralités 162
   • Les contraventions non reprises dans le Livre 2 du Code pénal 164
   • Les contraventions de l’actuel Livre 2 du Code pénal 166
    • 559, 1°, C.P. (dégradation ou destruction volontaire des propriétés mobilières d’autrui) 166
    • 561, 1°, C.P. (bruits nocturnes ou tapages nocturnes) 167
    • 563, 2°, C.P. (dégradation volontaire de clôtures urbaines ou
   • rurales) 170
    • 563, 3°, C.P. (voies de fait et violences légères) 171
    • 563bis C.P. (interdiction de dissimuler son visage dans les lieux
   • publics) 174
   • Titre préliminaire. Dispositions communes 178
   • Titre 1er. Les violations graves du droit international humanitaire 208
   • Titre 2. Les infractions contre la personne 213
   • Chapitre 1er. Les infractions contre la vie 215
   • Section 1re. L’homicide commis avec intention de donner la mort 215
   • Section 2. La mort par défaut grave de prévoyance ou de précaution 222
   • Section 3. L’incitation au suicide 223
   • Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant 225
   • Section 1re. La torture 226
   • Section 2. Le traitement inhumain 229
   • Section 3. Le traitement dégradant 231
   • Section 4. Dispositions communes 231
   • Chapitre 3. Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à
   • l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs 232
   • Chapitre 4. Les infractions contre l’intégrité physique ou psychique 263
   • Section 1re. Les infractions intentionnelles contre l’intégrité physique ou
   • psychique 263
   • Sous-section 1re. Les actes de violence 263
   • Sous-section 2. Les mutilations génitales féminines 273
   • Sous-section 3. L’interruption de grossesse sans consentement 275
   • Sous-section 4. Disposition commune 278
   • Section 2. L’atteinte à l’intégrité physique ou psychique due à un défaut
   • grave de prévoyance ou de précaution 278
   • Chapitre 5. Des crimes contre la liberté individuelle 279
   • Section 1re. La privation de liberté 280
   • Section 2. L’enlèvement 282
   • Section 3. La prise d’otages 283
   • Section 4. Dispositions communes 284
   • Chapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l’intégrité morale 285
   • Section 1re. La menace 286
   • Section 2. Le harcèlement 288
   • Section 3. La calomnie et l’injure 292
   • Section 4. L’outrage 294
   • Section 5. Disposition commune 295
   • Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l’abus de la position vulnérable
   • de la victime 295
   • Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la discrimination,
   • des incitations à la haine et du négationnisme 295
   • Section 2. La traite et le trafic des êtres humains 301
   • Section 3. La vente d’enfants 306
   • Section 4. Le trafic d’organes humains 309
   • Section 5. L’exploitation de la mendicité 323
   • Section 6. Les pratiques abusives des marchands de sommeil 324
   • Section 7. Le mariage forcé et la cohabitation légale forcée 325
   • Section 8. Dispositions communes 325
   • Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes 326
   • Section 1re. L’abstention d’aide 326
   • Section 2. L’abus de la situation de faiblesse de personnes 327
   • Section 3. L’entrave à la circulation 329
   • Section 4. La mise en danger de la santé publique 331
   • Section 5. La mise en danger de mineurs ou de personnes vulnérables 334
   • Sous-section 1re. Du délaissement ou de l’abandon dans le besoin 334
   • Sous-section 2. Le défaut d’aliments ou de soins 335
   • Sous-section 3. L’utilisation ou le leurre en vue de commettre une
   • infraction 338
   • Section 6. Dispositions communes 339
   • Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes 339
   • Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des
   • données privées d’un système informatique et des lettres 339
   • Section 2. La violation de lieux servant d’habitation 342
   • Section 3. La protection du secret professionnel 345
   • Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes 348
   • Section 5. La protection de la vie privée des mineurs dans le cadre des
   • procédures judiciaires 348
   • Section 6. Dispositions communes 349
   • Chapitre 10. Les infractions contre l’état civil des personnes 349
   • Section 1re. Les infractions relatives à la preuve de l’état civil des enfants 349
   • Section 2. Les infractions relatives à l’adoption 350
   • Section 3. Les infractions relatives au mariage 350
   • Section 4. Les dispositions communes 351
   • Chapitre 11. Les infractions contre les cadavres et les sépultures 351
   • Titre 3. Les infractions contre la sécurité publique 356
   • Chapitre 1er. Le terrorisme 356
   • Chapitre 2. Les attentats et complots contre la paix civile 366
   • Chapitre 3. La constitution de groupes armés et la participation à de tels groupes 367
   • Chapitre 4. L’association en vue de commettre une infraction et l’organisation
   • criminelle 371
   • Section 1re. L’association en vue de commettre une infraction 371
   • Section 2. L’organisation criminelle 373
   • Chapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres matières
   • radioactives 376
   • Chapitre 6. La violation de zones portuaires 378
   • Titre 4. Les faux 379
   • Chapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité
   • et des sceaux, timbres, poinçons et marques 380
   • Section 1re. Définition de quelques termes utilisés dans ce chapitre 382
   • Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de fabrication
   • de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité 383
   • Section 3. La mise en circulation illicite de la monnaie et la fabrication et
   • la mise en circulation des imprimés ou formules imitant de la monnaie, des
   • titres, des timbres-poste adhésifs et des autres timbres 392
   • Section 4. La protection du sceau de l’Etat, des timbres nationaux et des
   • poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent 394
   • Section 5. La protection des marques du bureau de garantie 398
   • Section 6. La protection des sceaux, des timbres et des marques des
   • autorités et des particuliers 399
   • Section 7. La protection des timbres-poste adhésifs et des autres timbres 401
   • Section 8. La protection du nom du fabricant et de la raison commerciale
   • d’une fabrique 403
   • Section 9. Disposition commune 404
   • Chapitre 2. Le faux en écritures ou sur d’autres supports durables et l’usage
   • de faux 405
   • Chapitre 3. L’usurpation de fonctions, de titres ou de nom 426
   • Chapitre 4. Disposition commune 438
   • Titre 5. Les infractions contre les biens 438
   • Chapitre 1er. Les infractions relatives à l’appropriation frauduleuse de biens 439
   • Section 1re. Le vol et l’extorsion 441
   • Sous-section 1re. Définitions 442
   • Sous-section 2. Le vol commis sans violences ni menaces 443
   • Sous-section 3. Le vol commis avec violences ou menaces et l’extorsion 444
   • Sous-section 4. Le vol et l’extorsion de matières nucléaires 446
   • Sous-section 5. Dispositions communes 448
   • Section 2. Les fraudes 448
   • Sous-section 1re. Les abus de la confiance ou de la vulnérabilité d’autrui 449
   • Sous-section 2. L’escroquerie et les tromperies 451
   • Sous-section 3. La corruption privée 455
   • Sous-section 4. La fraude à l’aide d’un système informatique 456
   • Sous-section 5. Les infractions liées à l’insolvabilité des entreprises 456
   • Sous-section 6. Les autres formes de fraude 460
   • Sous-section 7. Disposition commune 461
   • Section 3. Le recel et le blanchiment 462
   • Chapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et à la destruction des biens 471
   • Section 1re. Les infractions faisant naître un risque social (incendie et le fait
   • de causer une explosion ou une inondation) 471
   • Section 2. Le vandalisme et la destruction des animaux et la lésion grave
   • infligée aux animaux 476
   • Chapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiques 481
   • Section 1re. Les accès non autorisés dans un système informatique 481
   • Section 2. Les atteintes à l’intégrité d’un système informatique 483
   • Titre 6. Les infractions économiques 485
   • Chapitre 1er. Les infractions aux lois sur les loteries et sur les maisons de prêt
   • sur gage 486
   • Chapitre 2. Les infractions relatives à l’industrie et au commerce 488
   • Titre 7. Les infractions contre l’État et son fonctionnement 492
   • Chapitre 1er. Les infractions contre la structure de l’État et les pouvoirs
   • de l’État 493
   • Section 1re. Les infractions contre la structure de l’État 494
   • Section 2. Les infractions contre une assemblée législative 499
   • Section 3. Les infractions contre la monarchie 500
   • Section 4. Dispositions communes 507
   • Chapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels
   • de la Belgique 508
   • Section 1re. Le déclenchement ou des causes de la guerre 510
   • Section 2. La collaboration militaire 511
   • Section 3. La collaboration économique 512
   • Section 4. La collaboration politique et intellectuelle 513
   • Section 5. Les infractions concernant les informations relatives à la défense
   • nationale ou à la sûreté de l’État 513
   • Section 6. La dénonciation à l’ennemi 519
   • Section 7. Le recel d’ennemis ou d’auteurs d’infractions contre la défense
   • nationale 521
   • Section 8. De la destruction ou de l’incendie contre la défense nationale 522
   • Section 9. Le complot contre la défense nationale 523
   • Section 10. L’incitation à commettre des infractions contre la défense
   • nationale 523
   • Section 11. Disposition commune 524
   • Chapitre 3. Les infractions contre les relations internationales 524
   • Section 1re. L’attentat contre un État étranger ou un chef d’État étranger 525
   • Section 2. Les infractions contre des représentants diplomatiques et
   • consulaires d’États étrangers 526
   • Section 3. Le mercenariat 528
   • Section 4. Disposition commune 529
   • Chapitre 4. Les forfaitures 530
   • Section 1re. La violation des droits fondamentaux des citoyens 531
   • Section 2. Les comportements visant à déstabiliser le service public 532
   • Section 3. L’usurpation de pouvoir 533
   • Section 4. L’abus d’autorité 534
   • Section 5. Le déni de justice 535
   • Section 6. Le détournement, la concussion et la prise d’intérêt 535
   • Section 7. La corruption publique 537
   • Section 8. Les infractions relatives à la tenue des actes de l’état civil 539
   • Section 9. Disposition commune 540
   • Chapitre 5. Les infractions contre l’administration de la justice 543
   • Section 1re. L’entrave aux actes d’instruction et aux mesures de sûreté ou de
   • détention 545
   • Sous-section 1re. La rébellion 545
   • Sous-section 2. Le faux témoignage, la fausse déclaration et le faux
   • serment 546
   • Sous-section 3. Le refus de coopérer à l’enquête 551
   • Sous-section 4. Le recel d’une personne poursuivie ou de cadavre 553
   • Sous-section 5. Les infractions contre des actes de procédure ou les
   • biens faisant l’objet d’une mesure 554
   • Sous-section 6. Le bris des scellés 554
   • Sous-section 7. Les violations du secret des enquêtes criminelles 556
   • Sous-section 8. La violation de l’interdiction temporaire de résidence 556
   • Sous-section 9. La publication ou la distribution d’écrits sans indication
   • de l’origine 557
   • Section 2. L’obstacle à la décision judiciaire 558
   • Section 3. L’entrave à l’exécution ou à l’inexécution de la décision judiciaire 558
   • Sous-section 1re. L’abandon de famille 558
   • Sous-section 2. La non-représentation d’enfants 559
   • Sous-section 3. L’inexécution des conditions de levée d’une mesure
   • d’enquête ou d’investigation 561
   • Sous-section 4. L’entrave à l’exécution ou à l’inexécution d’une peine 561
   • Sous-section 5. L’inexécution de la décision de produire une pièce 564
   • Section 4. Disposition commune 564
   • Chapitre 6. Les entraves aux travaux publics 564
   • Chapitre 3. Dispositions modificatives 566
   • Section 1re. Modification du Code pénal militaire 566
   • Section 2. Modifications du titre préliminaire du Code d’instruction
   • criminelle 567
   • Section 3. Modifications du Code d’instruction criminelle 568
   • Section 4. Modifications de divers textes rendues nécessaires par la réforme
   • du Code pénal 568
   • Chapitre 4. Dispositions abrogatoires 570
   • Chapitre 5. Entrée en vigueur 575
   • TABLE DES MATIÈRES

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift