Inhoudstabel:

 • Inleiding 11
  1
  Toepassingsgebied 13
  Vraag 1.
  Welke regelgeving moet gerespecteerd worden bij de
  verhuur van het goed? 13
  Vraag 2.
  Welke types van overeenkomsten bestaan er? 15
  Vraag 3.
  Valt toeristische verhuur onder de nieuwe huur-
  wetgeving? 16
  2
  Gemeenschappelijke regels voor alle woninghuurovereen-
  komsten 17
  2.1.
  Precontractuele informatie
  17
  Vraag 4.
  Wat is de sanctie van het niet nakomen van de precon-
  tractuele informatieplicht? 19
  Vraag 5.
  Welke informatie kan de verhuurder vragen aan zijn
  potentiële huurder om mee te delen? 21
  2.2.
  Vorm van de woninghuurovereenkomst
  23
  Vraag 6.
  Wat moet er minstens in het huurcontract staan? 23
  Vraag 7.
  Welke bijlagen moeten verplicht bij het contract gevoegd
  worden? 24
  2.3.
  Registratie
  25
  Vraag 8.
  Is er een verplichting om tot registratie over te gaan en
  zo ja, door wie en van welke documenten? 25
  Vraag 9.
  Binnen welke termijn moet er tot registratie worden
  overgegaan? 27
  Vraag 10.
  Wat is de sanctie voor niet-registratie? 28
  Persoonlijke kopie van ()
  NIEU W E WONINGHUUR IN VLA ANDEREN EN BRUSSEL: U W 60 ANTWOORDEN
  6
  Intersentia
  2.4.
  Staat van het verhuurde goed
  29
  Vraag 11.
  Hoe wordt een correcte plaatsbeschrijving opgesteld? 29
  Vraag 12.
  Mag de huurder/verhuurder zelf kiezen wie de plaats-
  beschrijving opstelt? 30
  2.5.
  Werken, herstellingen en onderhoud
  31
  Vraag 13.
  Welke zijn de onderhouds- en herstellingsverplichtin-
  gen voor de huurder? 31
  Vraag 14.
  Welke zijn de onderhouds- en herstellingsverplichtin-
  gen voor de verhuurder? 33
  Vraag 15.
  Wat indien de schade veroorzaakt is door de huurder of
  iemand voor wie de huurder instaat? 34
  2.6.
  Huurprijs, indexatie en lasten
  36
  Vraag 16.
  Mag de verhuurder vrij kiezen welke basishuurprijs hij
  Vraagt? 36
  Vr a a g 17.
  Hoe en wanneer kan de huur worden geïndexeerd? 38
  Vraag 18.
  Welke lasten mag de verhuurder bij de huurder leggen? 39
  2.7.
  Vervreemding van het verhuurde goed
  41
  Vraag 19.
  Moet de verhuurder de huurder op de hoogte brengen
  van de verkoop/vervreemding van het gehuurde goed? 41
  Vraag 20.
  Welke zijn de verplichtingen van een nieuwe eigenaar
  van een verhuurd goed? 42
  Vraag 21.
  Op welke wijze kan de nieuwe eigenaar de huurover-
  eenkomst beëindigen? 43
  2.8.
  Overdracht van huur en onderverhuring
  44
  Vraag 22.
  Heeft de huurder het akkoord van de verhuurder nodig
  om tot overdracht over te gaan? 44
  Vraag 23.
  Op welke wijze kan een overdracht plaatsvinden? 46
  Vraag 24.
  Heeft de huurder het akkoord van de verhuurder nodig
  om tot onderverhuur over te gaan? 47
  Vraag 25.
  Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de onder-
  huur? 49
  2.9.
  Specifi
  eke en gemeenschappelijke regels inzake het einde van een huurover-
  eenkomst
  52
  Vraag 26.
  Wanneer vangt de opzeggingstermijn aan? 52
  Vraag 27.
  Betekent het overlijden van de huurder het einde van de
  huurovereenkomst? 53
  Persoonlijke kopie van ()
  INHOUD
  Intersentia
  7
  3
  Huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de
  huurder 55
  3.1.
  Duur van de huurovereenkomst
  55
  Vraag 28.
  Welke duur kan worden toegestaan voor een woning-
  huurcontract m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder? 55
  Vraag 29.
  Hoe kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindi-
  gen? 60
  Vraag 30.
  Hoe kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen? 67
  3.2.
  Herziening van de huurprijs en de lasten
  70
  Vraag 31.
  Kan de huurprijs herzien worden? 70
  Vraag 32.
  Is een herziening van de lasten mogelijk? 73
  3.3.
  Waarborg
  74
  Vraag 33.
  Hoe kan de waarborg correct worden betaald? 74
  Vraag 34.
  Wat is de sanctie wanneer de verhuurder de waarborg
  cash ontvangt? 77
  Vraag 35.
  Hoe kan de waarborg vrijgegeven worden? 78
  Vraag 36.
  Wat kan een huurder doen indien de verhuurder
  weigert om de waarborg terug te geven? 79
  3.4.
  Gehuwde en samenwonende koppels
  80
  Vraag
  37.
  Wie is er huurder als de huurovereenkomst van
  toepassing is op een gehuwd of een wettelijk samenwonend koppel? 80
  3.5.
  Registratieplicht woninghuurcontract m.b.t. de hoofdverblijfplaats
  82
  Vraag 38.
  Dient het woninghuurcontract m.b.t. de hoofdverblijf-
  plaats van de huurder geregistreerd te worden? 82
  4
  De studentenwoninghuurovereenkomst 83
  4.1.
  Dwingend karakter
  83
  Vraag 39.
  Is er een verplichting om een studentencontract te
  sluiten? 83
  Vraag 40.
  Wat indien de student geen bewijs van inschrijving
  voorlegt? 87
  Vraag 41.
  Welke vermeldingen moeten minstens in het studen-
  tencontract staan? 88
  4.2.
  Duur studentencontract
  90
  Vraag 42.
  Wat is de duur voor een studentencontract? 91
  Persoonlijke kopie van ()
  NIEU W E WONINGHUUR IN VLA ANDEREN EN BRUSSEL: U W 60 ANTWOORDEN
  8
  Intersentia
  Vraag 43.
  Kan een studentencontract worden verlengd? 92
  Vraag 44.
  Kan de student vóór aanvang van het contract de
  overeenkomst beëindigen? 93
  Vraag 45.
  Kan de overeenkomst vroegtijdig worden stopgezet? 94
  4.3.
  Huurprijs, kosten en lasten in het kader van een studentenhuur-
  overeenkomst
  95
  Vraag 46.
  Kan de verhuurder vrij de huurprijs van de studenten-
  huurovereenkomst bepalen? 95
  Vraag 47.
  Kan de verhuurder een all-inprijs (huur en kosten)
  vragen? 96
  Vraag 48.
  Welke lasten kan de verhuurder bij de huurder- student
  leggen? 97
  4.4.
  Waarborg in het kader van een studentenhuur overeenkomst
  98
  Vraag 49.
  Hoe dient een student zijn waarborg te verstrekken? 98
  Vraag 50.
  Wat is de sanctie wanneer de verhuurder de waarborg
  van de student cash ontvangt? 99
  Vraag 51.
  Binnen welke termijn dient de verhuurder de waarborg
  aan de huurder-student terug te storten? 100
  4.5.
  Registratieplicht studentenhuurcontract
  101
  Vraag 52.
  Moet het studentenhuurcontract geregistreerd worden? 101
  5
  Medehuur en cohousing 103
  Vraag 53.
  Hoe kunnen huurders kiezen voor het systeem van
  medehuur? 103
  Vraag 54.
  Hoe kan een huurder uit een medehuurcontract
  treden? 105
  Vraag 55.
  Kan de verhuurder een medehuurcontract beëindigen? 108
  6
  De glijdende huurovereenkomst 109
  Vraag 56.
  Wat is een glijdende huurovereenkomst? 109
  7
  Geschillenbeslechting 111
  Vraag 57.
  Wat kan een huurder/verhuurder doen indien zijn
  verhuurder/huurder zijn verplichtingen niet nakomt? 111
  Vraag 58.
  Kan er een arbitragebeding worden opgenomen in het
  huurcontract? 112
  Persoonlijke kopie van ()
  INHOUD
  Intersentia
  9
  8
  De huurder binnen een mede-eigendom 113
  Vraag 59.
  Heeft de huurder recht op inspraak binnen een
  mede-eigendom? 113
  Vraag 60.
  Kan een huurder gehouden zijn tot het aandeel van de
  eigenaar in de kosten van de mede-eigendom? 116
  Bijlagen 119
  A.
  Vlaanderen
  121
  A.1. Lijst van kleine herstellingen ten laste van de huurder met
  hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed 121
  A.2. Lijst van kleine herstellingen ten laste van de huurder-
  student 125
  A.3. Lijst van kosten die aan de huurder of de verhuurder mogen
  aangerekend worden 128
  B.
  Brussel
  131
  B.1. Bijlage conform artikel 218, § 5 Brusselse Huisvestingscode 131
  B.2. Standaardmodel plaatsbeschrijving Brussel 149
  B.3. Lijst huurder-verhuurder verplichtingen Brussel 175

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift