Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1. Notariële diensten .................... 1
 • NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN.................... 2
  • Organogram ............................................ 2
 • INTERNATIONALE RAAD VAN HET BELGISCH
 • NOTARIAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • PROVINCIALE KAMERS VAN NOTARISSEN ............... 8
 • FEDNOT – KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH
 • NOTARIAAT V.Z.W. ..................................... 9
  • Organogram ............................................ 9
  • Nuttige adressen ......................................... 11
 • SAMENSTELLING VAN DE PROVINCIALE KAMERS
 • (JAAR 2018-2019) ........................................ 13
 • BENOEMINGSCOMMISSIES ............................. 19
 • OMBUDSDIENST VOOR HET NOTARIAAT ................ 22
 
 • Deel 2. Adressen notarissen in alfabetische volgorde ............................ 23
 
 • Deel 3. Adressen notarissen per gemeente............................................. 87
 
 • Deel 4. Adressen gerechtsdeurwaarders in alfabetische volgorde ........................ 141
 • 1re Partie. Services notariaux................. 1
 • CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES .................... 2
  • Organigramme .......................................... 2
 • CONSEIL INTERNATIONAL DU NOTARIAT BELGE.......... 7
 • CHAMBRES PROVINCIALES DES NOTAIRES .............. 8
 • FEDNOT – FÉDÉRATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE
 • S.B.L. ............................................... 9
  • Organigramme .......................................... 9
  • Adresses utiles ........................................... 11
 • COMPOSITION DES CHAMBRES PROVINCIALES
 • (ANNÉE 2018-2019) ...................................... 13
 • COMMISSIONS DE NOMINATION ........................ 19
 • OMBUDSMAN POUR LE NOTARIAT...................... 22
 • 2e Partie. Adresses notaires dans l’ordre
 • alphabétique........................................ 23
 
 • 3e Partie. Adresses notaires groupées par commune............................................. 87
 
 • 4e Partie. Adresses huissiers de justice dans l’ordre alphabétique...................... 141
 
 • Deel 5. Gerechtelijke en administratieve organisatie: indeling............................. 161
 
 • Deel 6. Nuttige adressen....................... 305
 • RECHTSCOLLEGES ...................................... 306
 • FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE ................. 330
 • FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE
 • ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN
 • ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ..................... 331
 • BELGISCH STAATSBLAD................................ 331
 • KANTOREN RECHTSZEKERHEID ......................... 332
 • ........................................... 334
 • LANDMETERS ........................................ 339
 • DIVERS .............................................. 340
  • Vlaams Gewest .......................................... 340
   • Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen .................... 340
   • Vlaamse Landmaatschappij ................................. 340
   • Erkende Terreinbeherende Natuurverenigingen .................. 341
   • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ................... 342
   • Vlaamse Grondenbank ..................................... 342
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest ............................ 342
   • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ............... 342
   • Leefmilieu Brussel ........................................ 342
  • Waals Gewest ........................................... 343
   • Société wallonne du logement ............................... 343
   • Société wallonne du crédit social ............................. 343
   • Fondation rurale de wallonie ................................ 343
   • Office wallon des déchets................................... 343
  • AMBASSADES EN CONSULATEN ........................ 344
   • Belgische ambassades en consulaten in het buitenland ......... 344
   • Buitenlandse ambassades en consulaten in België.............. 360
  • 5e Partie. Organisation judiciaire et administrative: classification ................. 161
  • 6e Partie. Adresses utiles ...................... 305
  • COURS ET TRIBUNAUX .................................. 306
  • SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL JUSTICE...................... 330
  • SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DES AFFAIRES
  • ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET
  • COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT .................... 331
  • MONITEUR BELGE ..................................... 331
  • BUREAUX SÉCURITÉ JURIDIQUE......................... 332
  • CADASTRE ............................................ 334
  • GÉOMÈTRES.......................................... 339
  • DIVERS .............................................. 340
   • Région flamande ......................................... 340
    • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen..................... 340
    • Vlaamse Landmaatschappij ................................. 340
    • Erkende Terreinbeherende Natuurverenigingen .................. 341
    • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ................... 342
    • Vlaamse Grondenbank ..................................... 342
   • Région de Bruxelles-Capitale .............................. 342
    • Société du logement de la Région de Bruxelles-capitale ........... 342
    • Bruxelles Environnement ................................... 342
   • Région wallonne ......................................... 343
    • Société wallonne du Logement............................... 343
    • Société wallonne du Crédit social ............................ 343
    • Fondation rurale de Wallonie ................................ 343
    • Office wallon des Déchets .................................. 343
   • AMBASSADES ET CONSULATS .......................... 344
    • Ambassades et consulats belges à l’etranger .................. 344
    • Ambassades et consulats etrangers en Belgique ............... 360
   • Deel 7. Provisies en barema’s ............... 373
   • TARIEF ................................................. 374
   • PROVISIES ............................................. 408
    • Verkoop uit de hand Vlaams Gewest ........................ 408
     • Verkoop uit de hand Vlaams Gewest - 10 % .................... 408
     • Verkoop uit de hand Vlaams Gewest - 7 % ..................... 413
     • Verkoop uit de hand Vlaams Gewest - 7 % - abattement ........... 417
    • Verkoop uit de hand Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals
   • Gewest - 12,5 % ......................................... 419
    • Verkoop uit de hand Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5 % -
   • abattement op 175.000 .................................... 423
    • Kredietopening .......................................... 427
    • ............................................. 431
    • Verdeling ............................................... 435
    • Verdeling Vlaams Gewest.................................. 439
    • Vennootschappen BVBA .................................. 443
     • Oprichting BVBA......................................... 443
     • Kapitaalverhoging BVBA................................... 447
     • Kapitaalverhoging door incorporaties van reserves BVBA ......... 451
    • Vennootschappen NV ..................................... 455
     • Oprichting NV ........................................... 455
     • Kapitaalverhoging NV ..................................... 459
     • Kapitaalverhoging door incorporaties van reserves NV............ 463
    • DIVERSE TABELLEN ................................... 467
     • Successierechten Waals Gewest............................. 467
      • Algemeen tarief .......................................... 467
      • Speciaal tarief in geval van ondernemingsoverdracht ............. 468
      • ................................................ 468
     • Successierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest.............. 473
      • Algemeen tarief .......................................... 473
      • Speciaal tarief in geval van ondernemingsoverdracht ............. 474
      • ................................................ 474
     • Erfbelasting Vlaams Gewest ............................... 479
      • Algemeen tarief .......................................... 479
      • Speciaal tarief voor de familiale ondernemingen en familiale
     • ......................................... 481
      • ................................................ 481
     • 7e Partie. Provisions et barèmes............ 373
     • TARIF .................................................. 377
     • PROVISIONS ........................................... 408
      • Vente de gré à gré Région flamande ......................... 408
       • Vente de gré à gré Région flamande - 10 % ..................... 408
       • Vente de gré à gré Région flamande - 7 % ...................... 413
       • Vente de gré à gré Région flamande - 7 % - abattement............ 417
      • Vente de gré à gré Région de Bruxelles Capitale et
     • région wallonne - 12,5 % .................................. 419
      • Vente de gré à gré Région de Bruxelles Capitale - 12,5 % -
     • abattement 175.000....................................... 423
      • Ouverture de crédit ...................................... 427
      • Mainlevée............................................... 431
      • ................................................ 435
      • Partage Région flamande.................................. 439
      • Sociétés S.P.R.L. ......................................... 443
       • Constitution S.P.R.L. ...................................... 443
       • Augmentation de capital S.P.R.L. ............................ 447
       • Augmentation de capital par incorporation de réserves ............ 451
      • Sociétés S.A. ............................................ 455
       • Constitution S.A ......................................... 455
       • Augmentation de capital S.A ................................ 459
       • Augmentation de capital par incorporation de réserves ............ 463
      • TABLES DIVERSES ..................................... 467
       • Droits de succession Région wallonne........................ 467
        • Tarif général ............................................. 467
        • Taux spécial pour les transmissions successorales d’entreprises ..... 468
        • Tables .................................................. 468
       • Droits de succession Région de Bruxelles-Capitale ............. 473
        • Tarif général ............................................. 473
        • Taux spécial pour les transmissions successorales d’entreprises ..... 474
        • Tables .................................................. 474
       • Impôt de succession Région flamande ....................... 479
        • Tarif général ............................................. 479
        • Tarif spécial pour les entreprises familiales et les sociétés
       • familiales ............................................... 481
        • Tables .................................................. 481
       • Schenkingsrechten Waals Gewest........................... 486
        • Algemeen tarief .......................................... 486
        • ................................................ 487
       • Schenkingsrechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest............ 491
        • Algemeen tarief .......................................... 491
        • ................................................ 492
       • Schenkbelasting Vlaams Gewest............................ 496
        • Algemeen tarief .......................................... 496
        • Speciaal tarief voor familiale ondernemingen en familiale
       • ......................................... 498
        • ................................................ 498
       • Lonen van de hypotheekbewaarders ........................ 503
       • .......................................... 505
        • Artikel 47 Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten/
       • Artikel 21, V en VI Wetboek Successierechten /
       • Artikel 2.7.3.3.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit..................... 505
        • Tabellen van levensverwachting en lijfrenten.................... 506
        • Tabellen van omzetting van vruchtgebruik – Tabellen
       • «LEDOUX» 2015......................................... 520
        • Tabellen van omzetting van eventueel vruchtgebruik – Tabellen
       • «LEDOUX» 2015......................................... 534
        • Indexcijfers der consumptieprijzen ......................... 539
        • Barema der wettelijke kosten.............................. 549
       • Deel 8. Reglementen notariaat .............. 557
        • Reglement van 26 oktober 2017 van de Nationale Kamer van
       • Notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding.... 560
        • Reglement van 29 januari 2002 van de Nationale Kamer van
       • Notarissen voor het toezicht op de boekhouding .............. 594
        • Nationale Kamer van Notarissen – Reglement
       • kwaliteitscontrole ........................................ 639
        • Reglement van de Nationale Kamer van Notarissen inzake het
       • witwassen van geld en de financiering van terrorisme .......... 653
        • Droits de donation Région wallonne ......................... 486
         • Tarif général ............................................. 486
         • Tables .................................................. 487
        • Droits de donation Région de Bruxelles-Capitale .............. 491
         • Tarif général ............................................. 491
         • Tables .................................................. 492
        • Impôt de donation Région flamande......................... 496
         • Tarif général ............................................. 496
         • Tarif spécial pour les entreprises familiales et les sociétés
        • familiales ............................................... 498
         • Tables .................................................. 498
        • Salaires des conservateurs des hypothèques .................. 503
        • Usufruit ................................................ 505
         • Article 47 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
        • greffe/Article 21, V et VI, du Code des droits de succession/
        • Article 2.7.3.3.2 du Code flamand de la fiscalité ................. 505
         • Tables d’espérance de vie et d’annuités viagères................. 506
         • Tables de conversion de l’usufruit - Tables «LEDOUX» 2015 ...... 520
         • Tables de conversion de l’usufruit éventuel - Tables
        • «LEDOUX» 2015......................................... 534
         • Indices des prix à la consommation ......................... 539
         • Barème des frais légaux .................................. 549
        • 8e Partie. Règlements notariat............... 557
        • Règlement du 26 octobre 2017 de la Chambre nationale des
        • notaires pour l’organisation de la comptabilité notariale........ 577
        • Règlement du 29 janvier 2002 de la Chambre nationale des
        • notaires pour le contrôle de la comptabilité .................. 617
        • Chambre nationale des notaires – Règlement contrôle de
        • qualité ................................................. 646
        • Règlement de la Chambre nationale des notaires sur le
        • blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme ....... 685

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift