Selecteer een pagina

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • • Inhoudsopgave
 • • Gebruikte afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
 • • Verkort geciteerde wet- en regelgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII
 • • Europese bekendmakingsdrempels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII
 • • Ten geleide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX
 • • Deel I
 • •  § 2. Sociale en andere specifieke diensten . . . . . . . . . . . . . . . 3
 • • § 3. Opdrachten met een beperkte waarde . . . . . . . . . . . . . . 6
 • • § 4. Opdrachten houdende de aanstelling van advocaten • in het kader van een vertegenwoordiging in rechte • of ter voorbereiding van een procedure . . . . . . . . . . . . . 7
 • • § 5. Concessieopdrachten voor openbare werken niet • onderworpen aan het KB Plaatsing 2017 . . . . . . . . . . . 10
 • • Afdeling 2. Structuur van het KB Plaatsing 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 
 • • HOOFDSTUK II. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE • WIJZIGINGEN EN NIEUWIGHEDEN DIE • HET KONINKLIJK BESLUIT PLAATSING VAN • 18 APRIL 2017 MET ZICH MEEBRENGT . . . . . . . . . . . 13
 • • Afdeling 1. Bekendmaking van de opdracht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 • • § 1. Tijdstip van bekendmaking in het Bulletin der • Aanbestedingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 
 • • VI Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 • § 2. Niet-officiële bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 • • § 3. Verplichte aanwending van elektronische • communicatiemiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 • • § 4. Verbetering of aanvulling van de officiële • bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 • • § 4.1. Enkel de bekendmaking van een • rechtzettingsbericht is toegestaan in geval van • verbetering of aanvulling bekendmaking . . . . . 14
 • • § 4.2. Verdaging uiterste datum van ontvangst • van de aanvragen tot deelneming of de • offertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 • • § 5. Nieuwe Europese drempel voor opdrachten die • sociale en andere specifieke diensten tot voorwerp • hebben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 • • § 6. Vooraankondiging nu ook mogelijk voor niet- • Europese opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 • • Afdeling 2. Uniform verbeteringssysteem ingevoerd voor • rekenfouten en zuiver materiële fouten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 • • Afdeling 3. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de • impliciete verklaring op erewoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 • • § 1. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument • (UEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 • • § 1.1. Artikel 73 Overheidsopdrachtenwet 2016. . . . . 21
 • • § 1.2. Artikel 38 KB Plaatsing 2017. . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • • § 2. De impliciete verklaring op erewoord . . . . . . . . . . . . . 25
 • • Afdeling 4. Aanduiden van vertegenwoordiger in geval van • aanwending van een combinatie van ondernemers. . . . . . . . 28
 • • Afdeling 5. Voorschriften van toepassing op de handtekeningen • bij alle plaatsingsprocedures waarbij gebruik wordt • gemaakt van elektronische platformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 • • § 1. Bij aanwending van de openbare procedure of de • vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met • voorafgaande bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 • • § 2. Bij aanwending van een niet-openbare procedure, • een mededingingsprocedure met onderhandeling, • een concurrentiegerichte dialoog en een • innovatiepartnerschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 • • § 3. Bij aanwending van een onderhandelingsprocedure • zonder voorafgaande bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . .31
 
 • • Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 VII • § 4. Indieningsrapport moet worden ondertekend • door middel van een gekwalificeerde elektronische • handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 • • § 5. Wijzigingen aan en intrekking van een offerte . . . . . . 32
 • • § 6. Wie moet ondertekenen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 • • Afdeling 6. Bestrijden van draaideurconstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 • • Afdeling 7. Taal van de offerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 • • Afdeling 8. Eén aanvraag tot deelneming per opdracht – Eén offerte • per opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 • • Afdeling 9. Verdagen van de uiterste datum voor de indiening • van de aanvragen tot deelneming of van de offertes in • geval van onbeschikbaarheid van de elektronische • platformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 • • Afdeling 10. Verbintenistermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 • • Afdeling 11. Uitsluitingsgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 • • § 1. Voorafgaande bemerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 • • § 2. Verplichte uitsluitingsgronden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 • • § 3. Verplichte uitsluiting wegens niet betalen van • socialezekerheidsbijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 • • § 4. Verplichte uitsluiting wegens niet betalen van • fiscale schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 • • Afdeling 12. Selectiecriteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 • • § 1. Algemene voorschriften inzake selectiecriteria. . . . . . 49
 • • § 2. Geen verplichting tot het opleggen van specifieke • selectiecriteria voor opdrachten geplaatst middels • een onderhandelingsprocedure zonder • voorafgaande bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 • • § 3. Eisen inzake de economische en financiële • draagkracht van de deelnemers aan een • overheidsopdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • • § 3.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • • § 3.2. Jaarrekeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • • § 3.3. Verzekering tegen beroepsrisico’s en • bankverklaringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • • § 3.4. Minimumjaaromzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • • § 4. Eisen inzake de technische bekwaamheid en • beroepsbekwaamheid van de deelnemers aan een • overheidsopdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 
 • • VIII Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 • § 5. Kandidaat of inschrijver die zelf niet beantwoordt • aan de selectiecriteria en die beroep doet op de • draagkracht van derde entiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
 • • Afdeling 13. Regelmatigheidsonderzoek van de offertes. . . . . . . . . . . . . . . 68
 • • § 1. Situering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 • • § 2. Op welk ogenblik gaat de aanbestedende overheid • over tot onderzoek van de regelmatigheid van de • ingediende offertes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • • § 3. Substantieel dan wel niet-substantieel • onregelmatige offertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • • § 4. Gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid . . . . . 74
 • • § 4.1. In geval van een openbare of niet-openbare • procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
 • • § 4.2. In geval van een procedure waarin • onderhandelingen toegelaten zijn. . . . . . . . . . . . 77
 • • Afdeling 14. Het prijs- en kostenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 • • § 1. Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 • • § 2. Algemene principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
 • • § 2.1. Prijs- en kostenonderzoek is verplicht door te • voeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
 • • § 2.2. Zowel in geval van abnormaal lage als hoge • prijzen/kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
 • • § 2.3. Verzoek tot verstrekken van schriftelijke prijzenof • kostenverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
 • • § 2.4. Geen bevraging nodig voor prijzen voor • verwaarloosbare posten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 • • § 2.5. Mogelijke verantwoordingen en • rechtvaardigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 • • § 2.6. Bevraging bij plaatsingsprocedures met • onderhandelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 • • § 2.7. Herbevraging door de aanbestedende • overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 • • § 2.8. Beoordeling van de ontvangen • verantwoordingen door de aanbestedende • overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 • • § 3. Prijzenonderzoek bij opdrachten voor werken of • opdrachten voor diensten in een fraudegevoelige • sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare • procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 
 • • • Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 IX • § 4. Personen aangewezen om de juistheid na te gaan • van de in het kader van het prijzenonderzoek of • bevraging verstrekte informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 • • § 5. Op de aanbestedende overheid n.a.v. het vaststellen • van abnormale prijzen of kosten rustende • mededelingsplicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 • • § 6. Motiveringsplicht in hoofde van de aanbestedende • overheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 • • § 7. Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 • • Afdeling 15. Verbeteren door inschrijver van fouten in de forfaitaire • of vermoedelijke hoeveelheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 • • Afdeling 16. Indiening en opening van offertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 • • Afdeling 17. Sluiting van de opdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 • • Afdeling 18. Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder • voorafgaande bekendmaking en bij mededingingsprocedure • met onderhandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 • • § 1. Specifieke drempels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 • • § 1.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 • • § 1.2. Onderhandelingsprocedure zonder • voorafgaande bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . 112
 • • § 1.3. Mededingingsprocedure met • onderhandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 • • § 2. Mededingingsprocedure met onderhandeling: • laattijdige offertes mogen niet worden aanvaard. . . . 116
 • • § 3. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande • bekendmaking: spontane offertes niet langer • welkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 • • § 4. Aanwending van selectiecriteria bij de • onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande • bekendmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
 • • § 5. Gebruik van de mededingingsprocedure met • onderhandeling na een eerste vruchteloze • procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 • • Afdeling 19. Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures . . . . . 119
 • • § 1. Dynamisch aankoopsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 • • § 2. Elektronische veiling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • • § 3. Elektronische catalogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 • • Afdeling 20. Verplichting voor aanbestedende overheden om toe te • treden tot de elektronische applicatie Telemarc . . . . . . . . . . 125
 
 • • • X Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 • HOOFDSTUK III. OVERGANGS- EN INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 • • Afdeling 1. Overgangsbepalingen m.b.t. het gebruik van de • elektronische communicatiemiddelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 • • Afdeling 2. Inwerkingtredingsbepalingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 • • Deel II • Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit Plaatsing • Overheidsopdrachten in de Klassieke Sectoren van 18 april 2017 . . . . . . . 133
 • • Belangrijke verschilpunten tussen het KB Plaatsing 2017 en het KB • Plaatsing Speciale Sectoren 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
 • • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
 • • Een aantal versoepelingen t.o.v. het KB • Plaatsing 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
 • o Een aantal bepalingen van het KB Plaatsing 2017 • werden niet overgenomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
 • o De werking van een aantal andere bepalingen, • hoewel hernomen in het KB Plaatsing Speciale • Sectoren 2017, werd verzacht door de toevoeging • van de woorden “behoudens andersluidend • beding in de opdrachtdocumenten” . . . . . . . . . . . . . . 383
 • o De aanwending van de onderhandelingsprocedure • met voorafgaande oproep tot mededinging . . . . . . . 383
 • o Het gebruik van de onderhandelingsprocedure • zonder voorafgaande oproep tot mededinging . . . . 384
 • • Nadere toelichting m.b.t. een aantal specifieke • bepalingen van het KB Plaatsing Speciale • Sectoren 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
 • o Fraudegevoelige sectoren (KB Plaatsing Speciale • Sectoren 2017, artikel 44, § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
 • o Gebruik van de uitsluitingsgronden en de • selectiecriteria (KB Plaatsing Speciale Sectoren • 2017, artikelen 67, 68 en 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
 • o Uniform Europees Aanbestedingsdocument • (UEA) (KB Plaatsing Speciale Sectoren 2017, • artikel 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
 • o Erkenning van aannemers (KB Plaatsing Speciale • Sectoren 2017, artikel 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
 
 • • • Overheidsopdrachtenrecht – Het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 XI o Procedure vrijstellingsaanvragen voor activiteiten • die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie • (KB Plaatsing Speciale Sectoren 2017, artikel 120) . . 387
 • o Regelmatigheidsonderzoek (KB Plaatsing Speciale • Sectoren 2017, artikel 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
 • • Addendum – Verplichting voor aanbestedende overheden om de • beoordelingsmethodes van offertes voorafgaandelijk vast te stellen 389
 • • Trefwoordenregister KB Plaatsing 2017 393
 • • De auteurs 427

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift