Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Inhoudstafel
 • Inhoudstafel
 • Deel 1 Individueel arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 1 Inleidende beschouwingen inzake arbeidsovereenkomsten ..........................................3
 • 1 Notie arbeidsovereenkomst ...........................................................................................................................................................................................3
 • 2 Bestanddelen van de arbeidsovereenkomst .................................................................................................................................................3
 • ....................................................................................................................................................................................................7
 • 3 Vermoedens inzake bestaan arbeidsovereenkomst ..............................................................................................................................8
 • .....................................................................................................................................................................................................9
 • 4 Geldigheidsvoorwaarden arbeidsovereenkomst ......................................................................................................................................9
 • Hoofdstuk 2 Soorten arbeidsovereenkomst ........................................................................................................................... 12
 • 1 Naargelang de aard van het uit te voeren werk ..................................................................................................................................... 12
 • 2 Naargelang de duur van de overeenkomst .................................................................................................................................................
 • Hoofdstuk 3 Bijzondere clausules in een arbeidsovereenkomst ...............................................................28
 • 1 De scholingsclausule .........................................................................................................................................................................................................28
 • 2 Het concurrentiebeding voor arbeiders en bedienden ....................................................................................................................30
 • 3 Het arbitragebeding ............................................................................................................................................................................................................36
 • 4 Borgtocht .......................................................................................................................................................................................................................................37
 • 4.1 Begrip
 • ........................................................................................................................................................................................................38
 • 5 Enkele bijzondere bedingen .......................................................................................................................................................................................38
 • Hoofdstuk 4 Verplichtingen en aansprakelijkheid van werknemer en werkgever .......... 44
 • 1 Verplichtingen van de werknemer........................................................................................................................................................................ 44
 • 2 Verplichtingen van de werkgever..........................................................................................................................................................................46
 • 3 Aansprakelijkheid van de werknemer............................................................................................................................................................... 48
 • .......................................................................................................................................................................................................................................52
 • Hoofdstuk 5 Schorsing van de arbeidsovereenkomst ................................................................................................ 54
 • 1 Vertraging/Begonnen dag............................................................................................................................................................................................
 • 2 Ziekte en ongeval...................................................................................................................................................................................................................
 • 3 Zwangerschaps- en bevallingsverlof..................................................................................................................................................................
 • 4 Technische stoornis..............................................................................................................................................................................................................
 • 5 Slecht weer
 • 6 Economische werkloosheid voor arbeiders................................................................................................................................................. 86
 • 7 Economische werkloosheid voor bedienden voor ondernemingen in moeilijkheden..................................... 95
 • 8 Klein verlet
 • 105
 • 9 Vaderschaps- geboorte- en adoptieverlof....................................................................................................................................................
 • 10 Pleegouderschap..................................................................................................................................................................................................................
 • 11 Verlof om dwingende redenen................................................................................................................................................................................
 • 12 Politiek verlof
 • 13 Staking en lock-out.............................................................................................................................................................................................................
 • 14 Jaarlijkse vakantie...............................................................................................................................................................................................................
 • 1 Beëindiging contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk...............................................................................154
 • 2 Beëindiging door de wil der partijen d.w.z. ontslag.........................................................................................................................155
 • 3 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord......................................................................................245
 • 4 Overlijden werknemer of werkgever................................................................................................................................................................ 248
 • 5 Overmacht
 • 6 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst.................................................................................................................................................. 257
 • 7 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de uitvoering.............................................................................................260
 • 8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid..............................................................261
 • 9 Ontslag om dringende reden..................................................................................................................................................................................263
 • 10 Willekeurig ontslag en rechtsmisbruik..........................................................................................................................................................
 • 11 Bescherming tegen ontslag......................................................................................................................................................................................
 • 12 Collectief ontslag..................................................................................................................................................................................................................
 • Hoofdstuk 7 Enkele bijzondere overeenkomsten ........................................................................................................408
 • 1 Arbeidsovereenkomst voor studenten...........................................................................................................................................................
 • 2 Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers...........................................................................................................415
 • 3 Startbaanovereenkomsten.........................................................................................................................................................................................
 • 4 Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid.........................................................................................................................................
 • 5 Arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders.................................................................................................................................................
 • 6 Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van personeel...............................................................455
 • 7 Telewerk .......................................................................................................................................................................................................................................495
 • Deel 2 Collectief arbeidsrecht
 • Hoofdstuk 1 Vrijheid van vereniging ..............................................................................................................................................503
 • 1 De wet van 24/5/1921 tot waarborg van de vrijheid van vereniging.............................................................................504
 • 2 Voordelen aan sommige gesyndiceerden en de toekenning van een syndicale premie............................505
 • Hoofdstuk 2 De overlegorganen .........................................................................................................................................................506
 • 1 De Nationale Arbeidsraad........................................................................................................................................................................................... 506
 • 2 De paritaire comités en subcomités.................................................................................................................................................................. 511
 • 3 Overlegorganen op ondernemingsvlak.........................................................................................................................................................
 • 1 Begrip .............................................................................................................................................................................................................................................530
 • 2 Afsluiten CAO ..........................................................................................................................................................................................................................530
 • 3 Niveau van afsluiting........................................................................................................................................................................................................ 531
 • 4 Optreden vakorganisaties........................................................................................................................................................................................... 532
 • 5 Inhoud van een CAO......................................................................................................................................................................................................... 533
 • 6 Geldigheidsvereisten van een CAO.................................................................................................................................................................... 536
 • inhoudstafel • XXIII
 • Inhoudstafel
 • 7 Duur CAO .....................................................................................................................................................................................................................................537
 • 8 Toetreding tot een CAO.................................................................................................................................................................................................. 538
 • 9 Neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst..................................................................................................................538
 • 10 De algemeenbindendverklaring van een CAO....................................................................................................................................... 539
 • 11 Bindende kracht van een CAO.................................................................................................................................................................................
 • 12 Nawerking van een CAO...............................................................................................................................................................................................
 • 13 Hiërarchie van de rechtsbronnen........................................................................................................................................................................ 546
 • Hoofdstuk 4 Behoud rechten werknemers bij overgang onderneming .........................................551
 • 1 Overgang krachtens overeenkomst...................................................................................................................................................................
 • 2 Overgang na faillissement..........................................................................................................................................................................................
 • Deel 3 Arbeidsreglementering
 • 1 Gezondheidstoezicht op de werknemers.....................................................................................................................................................
 • 2 Werken in extreme temperaturen.......................................................................................................................................................................
 • 3 Inspectiediensten Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg....................597
 • 4 Het arbeidsreglement..................................................................................................................................................................................................... 608
 • Inhoudstafel
 • 5 De betaalde feestdagen..................................................................................................................................................................................................
 • 6 Zondagsarbeid
 • 7 Kinderarbeid en tewerkstelling jeugdige werknemers.................................................................................................................634
 • 8 Nachtarbeid
 • 9 Ploegarbeid met nachtprestaties (CAO nr. 46).................................................................................................................................... 648
 • 10 Arbeidsduur
 • 11 Invoering nieuwe arbeidsregelingen...............................................................................................................................................................
 • 12 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)................................................................707
 • 13 Halftijds brugpensioen.................................................................................................................................................................................................. 749
 • 14 Het loon
 • 15 Tijdskrediet en thematische verloven............................................................................................................................................................848
 • 16 Onthaal van nieuw personeel in de onderneming............................................................................................................................925
 • 17 Werving en selectie van werknemers.............................................................................................................................................................
 • 17.2.8 Verplaatsingskosten................................................................................................................................................................................................................ 934
 • 18 Outplacement
 • Inhoudstafel
 • 19 Bestrijding discriminatie tussen vrouwen en mannen..................................................................................................................951
 • 20 Bestrijding bepaalde vormen van discriminatie.................................................................................................................................. 963
 • 988
 • 21 Taalgebruik in de ondernemingen..................................................................................................................................................................... 988
 • 22 Betaald educatief verlof (B.E.V.)..........................................................................................................................................................................
 • 23 Faillissement ..........................................................................................................................................................................................................................1011
 • 24 Continuïteit van de ondernemingen...............................................................................................................................................................
 • 25 Het Fonds Sluiting Ondernemingen...............................................................................................................................................................
 • 6 Tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten................................................................................................................1079
 • 27 Privacy in de onderneming..................................................................................................................................................................................... 1087
 • 1089
 • 28 Preventie van psycho-sociale risico's/Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
 • op het werk ............................................................................................................................................................................................................................ 1117
 • 29 Werkbaar/wendbaar werk....................................................................................................................................................................................... 1148
 • Inhoudstafel
 • Deel 4 Sociale zekerheid
 • Hoofdstuk 1 RSZ -Wetgeving in het algemeen ..................................................................................................................... 1167
 • 1 Toepassingsgebied..........................................................................................................................................................................................................
 • 2 RSZ-aangifte ..........................................................................................................................................................................................................................1212
 • 3 Notie loon in de RSZ-wetgeving.........................................................................................................................................................................
 • 1249
 • 4 RSZ-bijdragen
 • 1 Toepassingsgebied.......................................................................................................................................................................................................... 1268
 • 2 Definitie ......................................................................................................................................................................................................................................1270
 • 3 Soorten arbeidsongevallen.....................................................................................................................................................................................
 • 4 Vergoedingen aan slachtoffers van een arbeidsongeval..........................................................................................................1297
 • 5 Betaling 1/3 rente als kapitaal............................................................................................................................................................................. 1338
 • 6 Basisloon ...................................................................................................................................................................................................................................1339
 • 7 Cumul arbeidsongevallen- met andere vergoedingen................................................................................................................1347
 • 8 Aansprakelijkheid werkgever en collega's............................................................................................................................................... 1350
 • 9 Verzekeringsplicht............................................................................................................................................................................................................ 1353
 • 10 Procedure .................................................................................................................................................................................................................................1355
 • Hoofdstuk 3 Beroepsziekten ..................................................................................................................................................................1377
 • 1 Begrip ...........................................................................................................................................................................................................................................1377
 • 2 Toepassingsgebied.......................................................................................................................................................................................................... 1377
 • 3 Soorten beroepsziekten.............................................................................................................................................................................................. 1377
 • 3
 • 4 Bewijslevering .....................................................................................................................................................................................................................1380
 • 5 Vergoedingen .......................................................................................................................................................................................................................1382
 • 6 Betaling 1/3 rente als kapitaal............................................................................................................................................................................. 1394
 • 7 Basisloon ...................................................................................................................................................................................................................................1395
 • 8 Uitsluiting .................................................................................................................................................................................................................................1395
 • 9 Preventieve adviezen Fonds voor Beroepsziekten..........................................................................................................................1395
 • 10 Cumul beroepsziektenvergoeding met andere vergoedingen.............................................................................................1396
 • 11 Aansprakelijkheid werkgever en collega's............................................................................................................................................... 1398
 • 12 Procedure .................................................................................................................................................................................................................................1399
 • 13 Aangifte preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en voorkoming beroepsziekten............................................1404
 • inhoudstafel • XLV
 • Inhoudstafel
 • Hoofdstuk 4 ZIV-verzekering sector uitkeringen.........................................................................................................1406
 • 1 Rechthebbenden op ZIV-uitkeringen............................................................................................................................................................. 1406
 • 2 Toekenningsvoorwaarden........................................................................................................................................................................................
 • 3 Behoud van rechten........................................................................................................................................................................................................ 1413
 • 4 Arbeidsongeschiktheid................................................................................................................................................................................................
 • 5 ZIV-uitkeringen ....................................................................................................................................................................................................................
 • 6 Procedure .................................................................................................................................................................................................................................1465

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift