Inhoudstabel:

 • p. 1 Ouderlijke boedelverdeling met voorbehoud van vruchtgebruik en beding van terugvalling / G. Baert
 • p. 7 Kunnen ficties uit het juridisch denken geweerd worden? / A. Bayart
 • p. 23 De historische ontwikkeling van de afdoening buiten proces in de Belgische strafvordering / H. Bekaert
 • p. 35 De bevoegdheid van de ondernemingsraad / R. Blanpain
 • p. 43 Voorlopige hechtenis en evolutie van het recht / W. Brosens
 • p. 59 Is de gelijkheid een rechtsnorm of een algemeen beginsel van het recht? / H. Buch
 • p. 77 Zoeklichten op het strafrecht / W. Calewaert
 • p. 85 Drukkingsgroepen en rechtswereld / I. Claes
 • p. 91 Normgeving door traditie in de burgerlijke rechtsvordering
 • p. 95 De bewaring van de boeken en bescheiden van geliquideerde firma's / A. Cloquet
 • p. 107 De wettelijkheid van het gebruik van een rekenmunt in internationale overeenkomsten / F. Collin
 • p. 115 De betekenis van de taal en de terminologie in het economisch recht en enkele aanverwante beschouwingen / G. Craen
 • p. 127 Beschouwingen omtrent het bewijs in geschillen van bestuur / F. Debaedts
 • p. 149 hypotheekvestiging op bij schenking verkregen goederen / A. De Boungne
 • p. 175 Hulde aan de advocatuur door een magistraat / W. De Groote
 • p. 189 De advocatuur anno 1972 / A. De Gryse
 • p. 195 Beginselen arbeidsrecht in de Sovjetunie / R. Dekkers
 • p. 229 Allerlei over cassatieberoep in strafzaken / P. Delahaye
 • p. 255 Begrenzing van onze soevereiniteit in het licht van grondswetsartikel 25bis / J. Delva
 • p. 309 Opties voor een moreel verantwoord huwelijksrecht / W. Delva
 • p. 319 De rechtspraak van het Hof te Straatsburg over de in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens gewaarborgde rechten / J. De Meyer
 • p. 343 Het ontstaan van de Nederlandstalige faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Brussel / F. De Pauw
 • p. 351 Pleidooi voor nader onderzoek van het negentiende-eeuwse recht / r. Derine
 • p. 363 Artikel 2037 B.W. inzake borgtocht. Enkele moeilijkheden / R. De Rycke
 • p. 373 De ministerraad en het instituut van staatssecretarissen / A.E. De Schryver
 • p. 389 Het taalgebruik in het bedrijfsleven nu / I. De Weerdt
 • p. 409 De overdracht van de zgn. enkel materiële detentie: diefstal of misbruik van vertrouwen
 • p. 423 Het Engelse erfrecht verschilt heel erg van het onze / R. Dillemans
 • p. 433 De prejudiciële geschillen in strafzaken / J. Dujardin
 • p. 445 De scheiding van staatsmachten ' The Rule of Law' en 'the Supremacy of Parliament' in het grondwettelijke recht van Groot-Brittannië. Vergelijkingen / F. Dumon
 • p.473 Ecclesia abhorret a sanguine. Terugslag op de medische praktijk sinds de middeleeuwen / I. Elaut
 • p. 485 Verkoopconcessies en regeling van de eenzijdige beëindiging ervan volgens de wetten van 27 juli 1961 en 13 april 1971
 • p. 501 De onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen in de Europese Economische Gemeenschap / S. Fredericq
 • p .519 De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de externe bevoegdheden van de EEG / W.J. Ganshof Van Der Meersch
 • p. 529 Kritische terugblik op de storm van de jaren zestig in verband met de plicht tot eerbiediging van andermans contractueel patrimonium tussen mededingen / M. Gotzen
 • p. 543 Rittershusius over een huisvestigingsprobleem van studenten in Bologna / B.H.D. Hermesdorf
 • p.551 Over het recht tot verveelvoudiging van een werk. Kanttekening bij de auteurswet 1912
 • p .559 De toepassing van het gemeenschapsrecht volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie der Gemeenschappen en van de nationale rechters der Lid-Staten / A. Houtekier
 • p. 573 Opeising en rechtsbescherming / R. Huenens
 • p. 591 De rechtsbedeling bij gezinsmoeilijkheden / R. Janssens
 • p. 623 De regelingen van de gewestelijke organen op grond van artikel 107quater van de grondwet / W. Lambrechts
 • p. 631 De niewste Nederlandse rechtspraak over strafbare onvoorzichtigheid / G.E. Langemeijer
 • p. 639 De procedure voor de arbeidsgerechten / H. Lenaerts
 • p. 655 Rechtsvergelijkende aantekeningen bij het begrip rechtsmisbruik / J. Limpens en R. Kruithof

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift