Inhoudstabel:

 • • R E C H T S L E E R • ALGEMEEN HANDELSRECHT • Sven SOBKE, De in de rechten van de verzekerde gesubrogeerde • verzekeraar: een procesrechtelijke analyse. 343
 
 • • Johanna WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en • eenzijdige rechtshandelingen 355
   
 • • R E C H T S P R A A K • CONSUMENTENRECHT 379 • Europees recht - Richtlijn nr. 1999/44/EG - Verkoop van en garanties • voor consumptiegoederen - Werkingssfeer - Begrip "verkoper" - Tussenpersoon - Buitengewone omstandigheden (Cour de • justice 9 november 2016) • Noot: Sander VAN LOOCK en Sanne JANSEN, Kenbaarheid als criterium • in een ontluikend Europees vertegenwoordigingsrecht? Over • de garagist als tussenpersoon bij consumentenkoop
 
 • • ZEKERHEDEN 394 • Persoonlijke zekerheid - Borgtocht - Begrip - Schuldeiser - Borg - Uitlegging overeenkomst - Beperkende uitlegging - Redelijkerwijze • voorzienbare verbintenissen (Hof van Cassatie 19 mei 2016) • Noot: Magali SERVAIS, De voorzienbaarheid van de schulden als • nieuwe geldigheidsvoorwaarde voor de borgstelling?
 
 •  VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD 407 • Schade - Begroting schade - Vergoedbare schade - Schadebeperkingsplicht • benadeelde (Hof van Cassatie 13 juni 2016)
 
 •  RECHTSPLEGING 407 • Algemene rechtsbeginselen van procesrecht - Recht van verdediging - Tegenspraak
 •  VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE • BEGINSELEN ..... 409 • Modaliteiten - Voorwaardelijke verbintenis - Opschortende voorwaarde - Bedongen in het uitsluitende belang van één van de partijen - Afstand door die partij - Cassatieberoep in burgerlijke zaken • (Hof van Cassatie 30 juni 2016)
 
 •  CASSATIE 409 • Cassatiemiddelen in burgerlijke zaken - Te voegen stukken • TUSSENPERSONEN (HANDEL) 413 • Concessie - Alleenverkoop - Onderconcessie - Verbreking buiten • de wil of de schuld van de concessiehouder - Schuldenaar van de • vergoedingen (Hof van beroep Brussel 11 juli 2013)
 •   • R E C H T S L E E R • ALGEMEEN HANDELSRECHT • Sven SOBRIE, De in de rechten van de verzekerde gesubrogeerde • verzekeraar: een procesrechtelijke analyse 343 • Johanna WAELKENS, Interpretatie van overeenkomsten en • eenzijdige rechtshandelingen 355 1
 
 • • R E C H T S P R A A K • CONSUMENTENRECHT 379 • Europees recht - Richtlijn nr. 1999/44/EG - Verkoop van en garanties • voor consumptiegoederen - Werkingssfeer - Begrip "verkoper" - Tussenpersoon - Buitengewone omstandigheden (Cour de • justice 9 november 2016) • Noot: Sander VAN LOOCK en Sanne JANSEN, Kenbaarheid als criterium • in een ontluikend Europees vertegenwoordigingsrecht? Over • de garagist als tussenpersoon bij consumentenkoop
 
 • • ZEKERHEDEN 394 • Persoonlijke zekerheid - Borgtocht - Begrip - Schuldeiser - Borg - Uitlegging overeenkomst - Beperkende uitlegging - Redelijkerwijze • voorzienbare verbintenissen (Hof van Cassatie 19 mei 2016) • Noot: Magali SERVAIS, De voorzienbaarheid van de schulden als • nieuwe geldigheidsvoorwaarde voor de borgstelling?
 • • VERBINTENIS UIT ONRECHTMATIGE DAAD 407 • Schade - Begroting schade - Vergoedbare schade - Schadebeperkingsplicht • benadeelde (Hof van Cassatie 13 juni 2016)
 
 •  RECHTSPLEGING 407 • Algemene rechtsbeginselen van procesrecht - Recht van verdediging - Tegenspraak
 
 • • VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE • BEGINSELEN 409 • Modaliteiten - Voorwaardelijke verbintenis - Opschortende voorwaarde - Bedongen in het uitsluitende belang van één van de partijen- • Afstand door die partij - Cassatieberoep in burgerlijke zaken • (Hof van Cassatie 30 juni 2016)
 
 •  CASSATIE 409 • Cassatiemiddelen in burgerlijke zaken - Te voegen stukken
 
 •  TUSSENPERSONEN (HANDEL) 413 • Concessie - Alleenverkoop - Onderconcessie - Verbreking buiten • de wil of de schuld van de concessiehouder - Schuldenaar van de • vergoedingen (Hof van beroep Brussel 11 j u l i 2013) • Noot: Patrick KJLESTE en Cécile STAUDT, Quand la résiliation d'un • contrat de concession peut-elle être considérée comme intervenue • indépendamment de la faute ou de la volonté du concessionnaire au • sens de 1'article X.40, alinéa 2, du Code de droit économique?
 
 •  ZEKERHEDEN 421 • Persoonlijke zekerheid - Borgtocht - Tenietgaan - Stuiting en • schorsing - Aangifte en verificatie schuldvorderingen in faillissement • (Hof van beroep Gent 12 oktober 2015) • Noot: Sander VAN LOOCK, De zelfstandige verjaring van de verbintenis • van de borg: lus est vigilantibus
 
 • • BEWIJS VAN VERBINTENISSEN 433 • Bewijslast - Bewijsrisicoverdeling - Bewijs negatieve feiten - • Schending informatieplichten - Verzekeringsmakelaar - Onderverzekering - Evenredigheidsbeginsel (Cour d'appel de Liège • 1 juni 2016) • Noot: Wannes VANDENBUSSCHE, Het bewijs van een tekortkoming • door een verzekeringsmakelaar aan zijn informatie- en adviesverplichtingen
 
 • • BEVOEGDHEID 444 • Materiële bevoegdheid - Criteria materiële bevoegdheid - Geschillen • die de toepassing van een belastingwet betreffen - Bestuurdersaansprakelijkheid - Fiscale schulden van de vennootschap (Arrondissementsrechtbank • Antwerpen 13 november 2015) • Noot: Floris PARREIN, De bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde • bedrijfsvoorheffing en de bevoegde rechter
 
 • • BEVOEGDHEID 455 • Materiële bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Algemene • bevoegdheid - VZW - Intellectuele beroepen - Arts - Ziekenhuis • (Rechtbank eerste aanleg Leuven 14 september 2016) • Noot
 

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift