Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: , ,

Type werk:

Uitgever: , 2019

Aantal pagina's: 564 p.

Barcode: GT00009372

ISBN: 9789048636297

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Nee

Plaatskenmerk:

 • kast 28

Korte inhoud:

 

 • DEEL 1. – ALGEMENE BEPALINGEN
 • DEEL 2. – HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE EN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 • DEEL 3. – DEELNAME IN RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKING
 • DEEL 4. – SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE VOEREN EN DE GEMEENTEN, VERMELD IN ARTIKEL 7 VAN DE WETTEN OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN, GECOORDINEERD OP 18 JULI 1966
 • DEEL 5. – WIJZIGINGSBEPALINGEN
 • DEEL 6. – SLOTBEPALINGEN

Inhoudstabel:

  • Folio
  • Woord vooraf V
  • Methodiek VII
  • Inhoudstafel IX
  • LOKALE BESTUREN
  • Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 3
  • DEEL 1. – ALGEMENE BEPALINGEN (door D. Beirens, W. Somers
  • en L. Vermeiren) 1-3 3
   
  • DEEL 2. – HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE EN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 4-385 6
  • TITEL 1. – DE POLITIEKE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE EN
  • HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 4-160 6
  • 1. – De gemeenteraad 4-41 6
  • 1. – De organisatie van de gemeenteraad (door D. Beirens
  • en L. Vermeiren) 4-17 6
  • 2. – De werking van de gemeenteraad (door W. Somers) 18-39 21
  • 3. – De bevoegdheden van de gemeenteraad (door D. Beirens en L. Vermeiren) 40-41 49
  • 2. – Het college van burgemeester en schepenen 42-57 53
  • 1. – De organisatie van het college van burgemeester en
  • schepenen (door D. Beirens en L. Vermeiren) 42-49 53
  • 2. – De werking van het college van burgemeester en
  • schepenen (door W. Somers) 50-55 65
  • 3. – De bevoegdheden van het college van burgemeester
  • en schepenen (door D. Beirens en L. Vermeiren) 56-57 70
  • 3. – De burgemeester (door D. Beirens en L. Vermeiren) 58-67 73
  • 1. – De benoeming van de burgemeester 58-62 73
  • 2. – De bevoegdheden van de burgemeester 63-67 80
  • 4. – De raad voor maatschappelijk welzijn (door D. Beirens
  • en L. Vermeiren) 68-78 81
  • 1. – De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn 68-73 81
  • 2. – De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn 74-76 83
  • 3. – De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk
  • welzijn 77-78 85
  • 5. – Het vast bureau (door D. Beirens en L. Vermeiren) 79-86 86
  • 1. – De organisatie van het vast bureau 79-82 86
  • 2. – De werking van het vast bureau 83 86
  • 3. – De bevoegdheden van het vast bureau 84-86 87
  • 6. – Het bijzonder comité voor de sociale dienst (door D. Beirens en L. Vermeiren) 87-114 89
  • 1. – De organisatie van het bijzonder comité voor de sociale dienst 87-108 89
  • 2. – De werking van het bijzonder comité voor de sociale
  • dienst 109-112 97
  • 3. – De bevoegdheden van het bijzonder comité voor de
  • sociale dienst 113 99
  • 4. – De bevoegdheden van de voorzitter van het bijzonder
  • comité voor de sociale dienst 114 99
  • 7. – De districten (door J. Dujardin) 115-146 100
  • Lokale besturen.indd 9 19/07/19 11:34
  • 1. – Algemene bepalingen 115-116 100
  • 2. – De organisatie van de districtsraad 117-120 100
  • 3. – De organisatie van het districtscollege 121-124 101
  • 4. – De districtssecretaris 125 102
  • 5. – Werking van de districtsraad 126-128 103
  • 6. – Werking van het districtscollege 129-131 103
  • 7. – Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de
  • districtsoverheden 132 104
  • 8. – Bevoegdheden 133-145 104
  • 9. – Toezicht 146 106
  • 8. – De Raad voor Verkiezingsbetwistingen (door D. Beirens) 147 106
  • 9. – De mandatarissen (eretitels, rechtspositie, tucht, aansprakelijkheid, mandatendatabank) (door D. Beirens en
  • Vermeiren) 148-160 107
  • 1. – Rechtspositie 148-155 108
  • 2. – Tucht 156 113
  • 3. – Aansprakelijkheid 157-159 114
  • 4. – Mandatendatabank 160 116
   
  • TITEL 2. – DE AMBTELIJKE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE
  • EN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 161-224 117
  • 1. – Algemene bepaling (door D. Beirens en L. Vermeiren) 161 117
  • 2. – De algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur en
  • de financieel directeur (door D. Beirens en L. Vermeiren) 162-181 118
  • 1. – Gemeenschappelijke bepalingen 162-169 118
  • 2. – De algemeen directeur en de adjunct-algemeendirecteur 170-175 122
  • 3. – De financieel directeur 176-178 126
  • 3. – Het managementteam (door D. Beirens en L. Vermeiren) 179-181 131
  • 4. – Het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 182-216 133
  • 1. – Toepassingsgebied (door I. Carlens en B. Weekers) 182 133
  • 2. – De maatschappelijk werker (door I. Carlens en B.
  • Weekers) 183 133
  • 3. – De rechtspositie van het personeel van de gemeente
  • en van het openbaar centrum voor maatschappelijk
  • welzijn (door I. Carlens en B. Weekers) 184-194 134
  • 1. – Algemene bepaling 184-185 134
  • 2. – De rechtspositieregeling 186 135
  • 3. – Eedaflegging van het personeel 187 137
  • 4. – Deontologische rechten en plichten 188-193 137
  • 5. – De evaluatie van het personeel 194 138
  • 4. – Verdere uitvoeringsmaatregelen (door I. Carlens en
  • Weekers) 195 139
  • 5. – Samenwerking op het gebied van personeel (door I.
  • Carlens en B. Weekers) 196-197 139
  • 6. – Tucht (door A. Coolsaet) 198-216 140
  • 1. – Toepassingsgebied 198 140
  • 2. – De tuchtvergrijpen 199 141
  • 3. – De tuchtstraffen 200 143
  • 4. – De tuchtoverheid 201 145
  • 5. – De tuchtprocedure 202-206 146
  • 6. – De verjaring van de tuchtvordering 207 154
  • 7. – De preventieve schorsing 208-211 156
  • 8. – Beroep 212-216 158
  • 5. – Organisatiebeheersing en audit 217-224 160
  • 1. – Organisatiebeheersing (door D. Beirens en L. Vermeiren) 217-220 160
  • 2. – Audit (door J. Dujardin) 221-224 163
  • Lokale besturen.indd 10 19/07/19 11:34
   
  • TITEL 3. – DE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN
  • (door L. Vermeiren) 225-248 165
  • 1. – Algemene bepalingen 225-230 165
  • 2. – Het autonoom gemeentebedrijf 231-244 169
  • 3. – Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in
  • privaatrechtelijke vorm 245-247 179
  • 4. – Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf 248 182
   
  • TITEL 4. – DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTE EN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR
  • MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (door D. Beirens en L.
  • Vermeiren) 249-275 183
  • 1. – De beleidsrapporten 249-262 183
  • 1. – Algemene bepalingen 249-253 183
  • 2. – Het meerjarenplan 254-256 185
  • 3. – Aanpassingen van het meerjarenplan 257-258 186
  • 4. – Bijzondere bepaling over het bestuurlijk toezicht op
  • het meerjarenplan 259 187
  • 5. – De jaarrekening 260-261 188
  • 6. – Bijzondere bepaling over het bestuurlijk toezicht op
  • de jaarrekening 262 189
  • 2. – Andere rapporteringen 263-264 190
  • 3. – De ontvangsten- en uitgavencyclus 265-273 191
  • 4. – Bijzondere bepaling over het openbaar centrum voor
  • maatschappelijk welzijn 274 195
  • 5. – Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering 275 195
  • TITEL 5. – DE WERKING VAN HET LOKAAL BESTUUR 276-301 196
  • 1. – Akten van het lokaal bestuur (door J. Dujardin en L.
  • Vermeiren) 276-290 196
  • 1. – Opmaken en ondertekenen van akten 276-284 196
  • 2. – Bekendmaking en inwerkingtreding 285-288 199
  • 1. – Bekendmaking 285-287 199
  • 2. – Inwerkingtreding van reglementen en verordeningen 288 200
  • 3. – Wijze van kennisgeving 289 201
  • 4. – Briefwisseling aan het lokaal bestuur 290 201
  • 2. – Wijze van berekening van termijnen (door J. Dujardin en
  • Vermeiren) 291 201
  • 3. – Goederen van het lokaal bestuur (door J. Dujardin en
  • Vermeiren) 292-295 201
  • 1. – Onroerende goederen 292-294 201
  • 2. – Gemeentewegen 295 202
  • 4. – Aanstellen van landmeters-experten (door J. Dujardin
  • en L. Vermeiren) 296 203
  • 5. – Optreden in rechte (door A. Coolsaet) 297-300 203
  • 6. – Digitale communicatie met de Vlaamse overheid (door J.
  • Dujardin, W. Verhille en L. Vermeiren) 301 205
   
  • TITEL 6. – PARTICIPATIE VAN DE BURGER (door B. Weekers) 302-325 206
  • 1. – Klachtenbehandeling 302-303 206
  • 2. – Inspraak, voorstellen van burgers en verzoekschriften
  • aan de organen van het lokaal bestuur 304 207
  • 3. – De gemeentelijke volksraadpleging 305-325 207
  • 1. – Algemene bepalingen 305-308 207
  • 2. – De volksraadpleging op initiatief van de inwoners 309-315 208
  • 3. – Voorafgaand aan de volksraadpleging 316-318 209
  • Lokale besturen.indd 11 19/07/19 11:34
  • 4. – Verloop van de volksraadpleging 319-322 210
  • 5. – Na de volksraadpleging 323-325 210
   
  • TITEL 7. – HET BESTUURLIJK TOEZICHT (door J. Dujardin) 326-341 210
  • 1. – Algemene bepalingen 326-329 211
  • 2. – Algemeen bestuurlijk toezicht 330-334 212
  • 3. – Dwangtoezicht 335 214
  • 4. – Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door
  • de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 336-338 214
  • 5. – Hulpverleningszones, ingesteld met toepassing van de wet
  • van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 339-341 215
  • TITEL 8. – VRIJWILLIGE SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN
  • (door B. Warnez) 342-384 216
  • 1. – Toepassingsgebied en algemene bepalingen 342-343 216
  • 2. – Samenvoeging van gemeenten 344-370 216
  • 1. – Voorwaarden 344 216
  • 2. – Procedure 345-348 216
  • 1. – Principiële beslissing 345-346 216
  • 2. – Gezamenlijk voorstel tot samenvoeging 347 217
  • 3. – Het samenvoegingsdecreet 348 217
  • 3. – Lopende zaken 349 217
  • 4. – Algemene principes bij samenvoeging van gemeenten 350-351/1 217
  • 5. – Verkiezing en installatie van de gemeenteraad van de
  • nieuwe gemeente 352-355 218
  • 5/1. – Regeling in geval van bezwaar tegen de verkiezing
  • van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente 355/1 220
  • 6. – Bepalingen over het gemeentepersoneel 356-367 220
  • 1. – Principiële beslissing tot samenvoeging en
  • personeel 356 220
  • 2. – Personeel na de samenvoegingsdatum 357-367 220
  • 7. – Bepalingen over de beleids- en beheerscyclus en
  • fiscaliteit 368-370 222
  • 3. – Samenvoeging van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 370-381 222
  • 1. – Algemene bepalingen 371-375 222
  • 2. – Bepalingen over het personeel van de openbare centra
  • voor maatschappelijk welzijn 376-380 223
  • 1. – Principiële beslissing tot samenvoeging en
  • personeel 376 223
  • 2. – Personeel na de samenvoegingsdatum 377-380 223
  • 3. – Bepalingen over de beleids- en beheerscyclus en fiscaliteit 381 223
  • 4. – Diverse bepalingen 382-384 223
   
  • TITEL 9. – SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN OP INITIATIEF
  • VAN DE VLAAMSE REGERING (door B. Warnez) 385 224
   
  • DEEL 3. – DEELNAME IN RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKING 386-515 224
  • TITEL 1. – DEELNAME VAN DE GEMEENTE IN RECHTSPERSONEN (door J. Dujardin) 386 224
   
  • TITEL 2. – OVEREENKOMSTEN TUSSEN GEMEENTEN (door J.
  • Dujardin) 387 225
   
  • TITEL 3. – DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (door
  • Dujardin) 388-473 225
  • 1. – Algemene bepalingen 388-391 225
  • 2. – Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid 392-395 225
  • 3. – Samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid 396-460 226
  • 1. – Principes
  • 2. – Projectvereniging
  • 396-400 226
  • 401-412 227
  • 3. – Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 413-460 229
  • 1. – Voorbereidende fase 413-415 229
  • 2. – Oprichting, toetreding, duur, verlenging,
  • ontbinding 416-425 230
  • 3. – Statuten en statutenwijzigingen 426-430 232
  • 4. – Structuur 431-449 233
  • 5. – Werking 450-460 237
  • 4. – Bestuurlijk toezicht 461-470 238
  • 1. – Algemene bepalingen 461-464 238
  • 2. – Algemeen bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke overheid 465-469 239
  • 3. – Dwangtoezicht 470 240
  • 5. – Diverse bepalingen 471-473 240
   
  • TITEL 4. – DE VERENIGINGEN OF VENNOOTSCHAPPEN VOOR
  • MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (door L. Vermeiren) 474-515 241
  • 1. – Algemene bepalingen 474 241
  • 2. – De welzijnsvereniging 475-495 242
  • 3. – De autonome verzorgingsinstelling 496-500 250
  • 4. – Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele
  • of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten: de ziekenhuisvereniging 501-507 253
  • 5. – De vereniging voor sociale dienstverlening of de vennootschap voor sociale dienstverlening 508-512 256
  • 6. – Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van
  • woon- en zorgcentra. De woon-zorgvereniging of de
  • woon-zorgvennootschap 513-515 259
   
  • DEEL 4. – SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE
  • GEMEENTE VOEREN EN DE GEMEENTEN, VERMELD IN ARTIKEL 7 VAN DE WETTEN OP HET
  • GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN,
  • GECOORDINEERD OP 18 JULI 1966 (door J. Dujardin) 516-568 260
  • TITEL 1. – DE POLITIEKE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE EN
  • HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 516-549 260
  • 1. – De gemeenteraad 516-518 260
  • 1. – De organisatie van de gemeenteraad 516 260
  • 2. – De werking van de gemeenteraad 517 260
  • 3. – De bevoegdheden van de gemeenteraad 518 260
  • 2. – Het college van burgemeester en schepenen 519-523 261
  • 1. – De organisatie van het college van burgemeester en
  • schepenen 519-520 261
  • 2. – De werking van het college van burgemeester en
  • schepenen 521-522 261
  • 3. – De bevoegdheden van het college van burgemeester
  • en schepenen 523 261
  • 3. – De burgemeester 524-526 261
  • 1. – De benoeming van de burgemeester 524-525 261
  • 2. – De bevoegdheden van de burgemeester 526 262
  • Lokale besturen.indd 13 19/07/19 11:34
  • 4. – De raad voor maatschappelijk welzijn 527-539 262
  • 1. – De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn 527-537 262
  • 2. – De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn 538-538/1 265
  • 3. – De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk
  • welzijn 539 266
  • 5. – Het vast bureau 540-544 266
  • 1. – De organisatie van het vast bureau 540-541 266
  • 2. – De werking van het vast bureau 542 267
  • 3. – De bevoegdheden van het vast bureau 543-544 267
  • 6. – De Raad voor Verkiezingsbetwistingen 545 267
  • 7. – De mandatarissen (eretitels, rechtspositie, tucht, aansprakelijkheid, mandatendatabank) 546-549 267
   
  • TITEL 2. – DE AMBTELIJKE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE
  • EN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 550 268
   
  • TITEL 3. – DE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN 551 268
     
  • TITEL 4. – DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTE 552 269
   
  • TITEL 5. – DE WERKING VAN HET LOKAAL BESTUUR 553 269
     
  • TITEL 6. – DE PARTICIPATIE VAN DE BURGER 554 269
   
  • TITEL 7. – HET BESTUURLIJK TOEZICHT 555-557 269
     
  • TITEL 8. – VRIJWILLIGE SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN 558 270
  • TITEL 9. – SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN OP INITIATIEF
  • VAN DE VLAAMSE REGERING 559 270
   
  • TITEL 10. – DEELNAME VAN DE GEMEENTE IN RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKING 560-568 270
     
  • DEEL 5. – WIJZIGINGSBEPALINGEN 569-574 271
   
  • DEEL 6. – SLOTBEPALINGEN (door J. Dujardin) 575-610 273
  • TITEL 1. – OPHEFFINGSBEPALINGEN 575-579 273
   
  • TITEL 2. – OVERGANGSBEPALINGEN 580-608/1 275
  • 1. – Overgangsbepaling voor de politieke organisatie 580 275
  • 2. – Overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie
  • van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 581-592 275
  • 1. – De algemeen directeur, de financieel directeur en hun
  • waarnemers 581-589 275
  • 2. – De gewestelijk ontvanger 590 278
  • 3. – Tucht 591 279
  • 4. – Organisatiebeheersing 592 279
  • 3. – Overgangsbepalingen inzake de autonome gemeentebedrijven 593-594 279
  • 4. – Overgangsbepalingen inzake de beleids- en beheerscyclus 595-597 279
  • 1. – De jaarrekening 595 279
  • 2. – De meerjarenplanning 596-597 279
  • 5. – Overgangsbepaling over de werking van het lokaal bestuur 598 280
  • Lokale besturen.indd 14 19/07/19 11:34
  • 6. – Overgangsbepaling voor het bestuurlijk toezicht 599 281
  • 7. – Overgangsbepaling inzake de fusies 600 281
  • 8. – Overgangsbepalingen voor de intergemeentelijke samenwerking en OCMW-verenigingen 601-608/1 282
   
  • TITEL 3. – INWERKINGTREDING 609-610 284
  • REDACTIONELE BIJLAGE – CONCORDANTIETABEL 288
  • GEMEENTE
  • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
  • Het betreft de versie van de Nieuwe Gemeentewet zoals van toepassing voor de
  • gemeenten gelegen in het Vlaamse Gewest, behoudens uitdrukkelijke vermelding dat deze bepalingen enkel van toepassing zijn voor de Vlaamse randgemeenten, de Vlaamse taalgrensgemeenten en/of de gemeente Voeren. 301
  • TITEL I – HET GEMEENTEBESTUUR (door J. Dujardin) 1-116 301
  • I. – Samenstelling van het gemeentebestuur 1-83 301
  • 1. – Algemene bepalingen 1-6 301
  • 2. – De gemeenteraadsleden 7-12bis 301
  • 3. – De burgemeester 13-14bis 302
  • 4. – De schepenen 15-18 304
  • 5. – Wedde en ambtskledij van de burgemeesters en schepenen 19-21 305
  • 6. – Ontslag als raadslid of schepen 22 306
  • 7. – De secretaris en de ontvanger 23-70 306
  • 1. – Algemene bepalingen 23-24 306
  • 2. – De secretaris 25-51 306
  • 3. – De ontvanger 52-70 308
  • 8. – Onverenigbaarheden 71-79 309
  • 9. – Eed (opgeheven) 80-81 310
  • 10. – Schorsing en afzetting van burgemeesters en
  • schepenen 82-83 310
  • II. – Vergaderingen, beraadslagingen, besluiten van de gemeenteraden (opgeheven) 84-102 311
  • 1. – Algemene bepaling (opgeheven) 84 311
  • 2. – Vergaderingen (opgeheven) 85-91 311
  • 3. – Verbod om zitting te nemen (opgeheven) 92 311
  • 4. – Openbaarheid van de vergaderingen (opgeheven) 93-96 311
  • 5. – Het houden van de vergaderingen (opgeheven) 97-98 311
  • 6. – Stemmingen (opgeheven) 99-101 311
  • 7. – Openbaarheid van de besluiten (opgeheven) 102 311
  • III. – Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het
  • college van burgemeester en schepenen 103-107 311
  • IV. – Bepalingen toepasselijk op de akten van de gemeenteoverheden (opgeheven) 108-116 312
  • 1. – Opmaken van de akten 108-111 312
  • 2. – Bekendmaking van de akten 112-115 312
  • 3. – Algemene bepalingen 116 312
  • TITEL II – BEVOEGDHEDEN 117-142 313
  • I. – Bevoegdheden van de gemeenteraad (door A. Coolsaet) 117-122 313
  • II. – Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen (door A. Coolsaet) 123-132 317
  • III. – Bevoegdheden van de burgemeester (door A. Coolsaet) 133-134septies 319
  • Lokale besturen.indd 15 19/07/19 11:34
  • INHOUDSTAFEL
  • XVI
  • Folio
  • IV. – Bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen (door
   • Coolsaet) 135 330
  • V. – De ontvanger (door D. Beirens) 136-142 340
  • 1. – Bepalingen die voor alle ontvangers gelden (opgeheven) 136-139 340
  • 2. – Bepalingen betreffende de gewestelijke ontvanger 140-142 340
  • TITEL III – HET PERSONEEL 143-169 341
  • I. – Algemene bepalingen (door B. Weekers) 143-144bis 341
  • II. – Administratief statuut en bezoldigingsregeling (door B.
  • Weekers) 145-148 342
  • III. – Benoeming (door B. Weekers) 149 342
  • IV. – Tucht van het onderwijzend personeel (door A. Coolsaet) 150-152 343
  • IVbis. – Verbodsbepalingen (door B. Weekers) 153 344
  • V. – Het personeel van de burgerlijke stand (door B. Weekers) 154-155 344
  • VI. – Pensioenen (door D. Beirens) 156-169 344
  • TITEL IV – GEMEENTEPOLITIE (opgeheven) 170-230 348
  • TITEL V – GOEDEREN EN INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE
  • (door J. Dujardin) 231-237bis 348
  • I. – Schenkingen en legaten aan de gemeente 231 348
  • II. – Contracten 232-237 348
  • III. – Publiek-private samenwerking in het Vlaamse Gewest (opgeheven) 237bis 349
  • TITEL VI – BEGROTING EN REKENINGEN (door D. Beirens) 238-263decies 349
  • I. – Gemeenschappelijke bepalingen 238-251 349
  • II. – Begrotingsevenwicht 252-254 352
  • III. – Lasten en uitgaven van de gemeente 255-258 352
  • IV. – Ontvangsten van de gemeente (opgeheven) 259-260 353
  • V. – De gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven 261-263decies 354
  • TITEL VII – TOEZICHT (door J. Dujardin) 264-269 354
  • I. – Algemene bepalingen 264-266 354
  • II. – Bepalingen betreffende het toezicht op sommige handelingen van de gemeenteoverheden van Komen-Waasten
  • en Voeren 267-269 356
  • TITEL VIII – RECHTSGEDINGEN (door A. Coolsaet) 270-271ter 357
  • TITEL IX – BEPALING VAN DE GEMEENTEGRENZEN (door J. Dujardin) 272-273 357
  • TITEL X – GEMEENTEWEGEN (opgeheven) 274 358
  • TITEL XI – NAAM (opgeheven) 275 358
  • TITEL XII – DE OPENBARE INSTELLINGEN (opgeheven) 276-278 358
  • TITEL XIII – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST 279-280bis 358
  • TITEL XIV – DE TUCHTREGELING 281-317 358
  • I. – Toepassingsgebied (opgeheven) 281 358
  • II. – De strafbare feiten (opgeheven) 282 358
  • III. – De tuchtstraffen (opgeheven) 283-286 358
  • IV. – De bevoegde overheid 287-298 359
  • 1. – Algemene bepalingen 287-288 359
  • 2. – Bepalingen betreffende de politie (opgeheven) 289-297 359
  • 3. – Bepaling betreffende de gewestelijke ontvanger (opgeheven) 298 359
  • V. – De procedure (opgeheven) 299-308 359
  • VI. – De doorhaling van de tuchtstraf (opgeheven) 309 360
  • VII. – De preventieve schorsing (opgeheven) 310-316 360
  • VIII. – De verjaring van de tuchtvordering (opgeheven) 317 360
  • TITEL XV – OVER DE GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING (opgeheven) 318-329 361
  • TITEL XVbis – DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VAN DE GEMEENTEN (opgeheven) 329bis 361
  • TITEL XVI – DE BINNENGEMEENTELIJKE TERRITORIALE ORGANEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 41 VAN DE
  • GRONDWET (door J. Dujardin) 330-351 361
  • I. – Het bestuur van het district 330-333 361
  • II. – Vergaderingen, beraadslagingen, besluiten van de districtsraden (opgeheven) 334-335 361
  • III. – Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het
  • bureau (opgeheven) 336 362
  • IV. – Bepalingen toepasselijk op de akten van de districtoverheden (opgeheven) 337-338 362
  • V. – Bevoegdheden (opgeheven) 339-351 362
  • Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
  • (door I. Carlens) 363
  • TITEL I – VOORAFGAANDE BEPALING 1 363
  • TITEL II – DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 2-45 363
  • I. – De sancties 2-13 363
  • 1. – Gesanctioneerde inbreuken 2-3 363
  • 2. – Sancties en alternatieve maatregelen voor deze sancties 4-13 364
  • 1. – Algemene bepalingen 4-8 364
  • 2. – De gemeenschapsdienst voor de meerderjarigen 9-11 365
  • 3. – De lokale bemiddeling voor de meerderjarigen 12-13 366
  • II. – Bijzondere bepalingen van toepassing op minderjarigen van
  • veertien jaar en ouder 14-19 366
  • 1. – De administratieve geldboete 14 366
  • 2. – De informatieplicht 15 366
  • 3. – De aanwezigheid van een advocaat 16 366
  • 4. – De verschillende procedures van toepassing op minderjarigen 17-19 367
  • 1. – De procedure van ouderlijke betrokkenheid 17 367
  • 2. – De lokale bemiddelingsprocedure 18 367
  • 3. – De gemeenschapsdienst uitgevoerd door de
  • minderjarige 19 367
  • III. – Administratieve procedure 20-32 367
  • 1. – Vaststellingen 20-22 367
  • 2. – Procedure in geval van gemengde inbreuken 23-24 369
  • 3. – Procedure voor de sanctionerend ambtenaar 25-29 370
  • 1. – Verloop van de procedure 25-26 370
  • 2. – Kennisgeving van de beslissing 27-28 371
  • 3. – Procedure in geval van inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren bedoeld
  • in artikel 3, 3° 29 372
  • 4. – Beroep 30-32 372
  • IV. – Inning van de geldboete 33 373
  • V. – Onmiddellijke betaling van de administratieve geldboete 34-42 374
  • VI. – Verjaring van de administratieve geldboetes 43 375
  • VII. – Register van de gemeentelijke administratieve sancties 44 375
  • VIII. – Schorsing, intrekking en sluiting 45 375
  • TITEL III – WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 46-50 376
  • I. – Wijzigingsbepalingen 46-49 376
  • 1. – Wijzigingen van de Nieuwe gemeentewet 46-48 376
  • 2. – Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 49 376
  • II. – Opheffingsbepaling 50 376
  • TITEL IV – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 51-53 377
  • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (door L. Looman) 379
  • OCMW
  • Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Het betreft de versie van de OCMW-wet zoals van toepassing voor de OCMW's
  • in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied, behoudens uitdrukkelijke
  • vermelding dat deze bepalingen enkel van toepassing zijn voor de OCMW's
  • in de Vlaamse randgemeenten, de Vlaamse taalgrensgemeenten en/of de gemeente Voeren. In deze versie zijn ook de oorspronkelijke, bijzondere bepalingen uit de basiswet, van toepassing voor de OCMW's in de gemeenten van het
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inbegrepen, maar niet de latere wijzigingen
  • aangebracht via ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de
  • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 393
  • I. – Algemene bepalingen (door D. Beirens en L. Vermeiren) 1-5 393
  • II. – De raad voor maatschappelijk welzijn (door D. Beirens
  • en L. Vermeiren) 6-40bis 398
  • 1. – Samenstelling en vorming van de raad voor maatschappelijk welzijn 6-23 398
  • 2. – Werking van de raad voor maatschappelijk welzijn 24-40bis 404
  • III. – Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (door I. Carlens) 41-56 409
  • IV. – Taken van het openbaar centrum voor maatschappelijk
  • welzijn (door I. Carlens en L. Vermeiren) 57-68quinquies 412
  • 1. – Algemene taken en uitvoering 57-62ter 412
  • 2. – Voogdij over de kinderen 63-68 437
  • 3. – Voorschotten op en invordering van onderhoudsgelden (opgeheven) 68bis-68quater 439
  • 4. – Specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor
  • geplaatste kinderen 68quinquies 440
  • V. – Beroep (door I. Carlens en L. Vermeiren) 69-74 440
  • VI. – Beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk
  • welzijn (door L. Vermeiren) 75-96 445
  • Folio
  • 1. – Beheer van de goederen 75-85 445
  • 2. – Budgettair en financieel beheer (opgeheven) 86-93ter 446
  • 3. – Afzonderlijk beheer van diensten en inrichtingen 94-96 447
  • VII. – Terugbetaling door particulieren van de kosten van
  • maatschappelijke dienstverlening (door L. Vermeiren) 97-104 447
  • VIIbis. – Samenwerking met de gemeente (opgeheven) 104bis-104ter 466
  • VIII. – Financiering (opgeheven) 105-107 466
  • IX. – Het administratief toezicht (door J. Dujardin) 108-113 467
  • X. – Betwiste zaken en rechtsgedingen (opgeheven) 114-115 467
  • XI. – Hoge Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Studiedienst (opgeheven) 116-117 468
  • XII. – Verenigingen (door A. Coolsaet) 118-135 468
  • XIIbis. – Verenigingen van privaat recht met het oog op de
  • gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis
  • of van ziekenhuisgebonden activiteiten (opgeheven)
  • 135bis-135octies 469
  • XIIter. – Verenigingen of vennootschappen van privaat recht
  • met het oog op het vervullen van sociale doeleinden
  • met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden
  • activiteiten (opgeheven)
  • 135nonies135terdecies 470
  • XIII. – Overgangs-, wijzigings- en opheffingsbepalingen (door
  • Dujardin) 136-152 470
  • Koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van [...] artikel 100bis, § 1
  • van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
  • maatschappelijk welzijn (door L. Vermeiren) 473
  • Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  • (door Y. Werbrouck) 487
  • TITEL I – RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 1-13 487
  • I. – Algemene bepalingen 1-5 487
  • II. – Gerechtigden 6-13 491
  • 1. – Maatschappelijke integratie voor personen jonger dan
  • 25 jaar 6-11 491
  • 2. – Maatschappelijke integratie voor personen vanaf
  • 25 jaar 12-13 497
  • TITEL II – TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN HET RECHT OP
  • MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 14-60 498
  • I. – Bedrag van het leefloon 14-15 498
  • II. – Berekening van de bestaansmiddelen 16 500
  • III. – Procedure 17-23 500
  • 1. – Informatieplicht 17 501
  • 2. – Aanvraag, ambtshalve toekenning, herziening, stopzetting 18 501
  • 3. – Onderzoek van de aanvraag 19-20 502
  • 4. – Beslissing 21-22 503
  • 5. – Betaling 23 505
  • IV. – Terugvorderingen 24-29 506
  • V. – Sancties 30-31/1 509
  • VI. – Staatstoelage 32-46 511
  • 1. – Leefloon 32-35 511
  • 2. – Tewerkstelling 36-39 512
  • 3. – Personeelskosten 40 513
  • 4. – Andere verhoogde toelagen 41-43 513
  • 4/1. – Bijzondere toelagen 43/1-43/3 513
  • 5. – Modaliteiten 44 514
  • 6. – Sancties ten aanzien van het centrum 45-46 515
  • VII. – Beroep 47 515
  • VIII. – Slot- en opheffingsbepalingen 48-54 515
  • IX. – Overgangsbepalingen 55-60 516
  • Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (door Y. Werbrouck) 519
  • I. – Inleidende bepalingen 1-2bis 519
  • II. – Toekenningsprocedure 3-8 519
  • 1. – Aanvraag 3-4 519
  • 2. – Onderzoek 5-7 520
  • 3. – Algemeen 8 521
  • III. – Daklozen 9 521
  • IV. – Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke
  • integratie 10-21 521
  • 1. – Algemene voorwaarden 10-18/1 521
  • 2. – [...] 19 522
  • 3. – [...] 20 523
  • 4. – Specifieke voorwaarden voor een geïndividualiseerd
  • project voor maatschappelijke integratie inzake studies met een voltijds leerplan 21 523
  • V. – De berekening van de bestaansmiddelen 22-35 524
  • 1. – Vrijgestelde bestaansmiddelen 22 524
  • 2. – Bijzondere berekeningswijzen 23-34 525
  • 1. – Het beroepsinkomen 23-24 525
  • 2. – De onroerende goederen 25-26 526
  • 3. – De roerende kapitalen 27 527
  • 4. – De afstand van goederen 28-32 527
  • 5. – De voordelen in natura 33 528
  • 6. – Aanrekening in geval van samenwoning 34 528
  • 3. – Specifiek vrijgestelde bestaansmiddelen van de begunstigde 35 529
  • VI. – Betalingsmodaliteiten 36-40 530
  • VII. – Terugvordering 41-55 530
  • 1. – Verhaal op de rechthebbende 41 530
  • 2. – Verhaal op de onderhoudsplichtigen 42-55 531
  • VIII. – Staatstoelagen 56-60/2 533
  • 1. – Algemeen 56-59 533
  • 2. – Personeelskosten 60 533
  • 3. – Bijzondere toelagen 60/1-60/2 534
  • IX. – Slotbepalingen 61-68 534
  • Wet van 2 april 1965 [betreffende het ten laste nemen van de steun verleend
  • door de [openbare centra voor maatschappelijk welzijn]] (door D. Beirens en
  • Vermeiren) 537
  • I. – Algemene bepalingen 1-8 537
  • II. – Terugvordering en terugbetaling van onderstandskosten 9-18 554
  • III. – Straffen 19-22 563
  • IV. – Overgangsbepalingen 23-24 564
  • Lokale besturen.indd 20 19/07/19 11:34

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift