Inhoudstabel:

 • Titel 1 Inleiding tot het eenvorming wisselrecht. Algemene begrippen
 • Hoofdstuk 1 Inleiding tot het eenvormig wisselrecht
 • Hoofdstuk 2 Algemene begrippen  - aanwending van de wisselbrief
 
 • Titel 2 Opstellen en uitgifte van de wisselbrief
 • Hoofdstuk 1 ontstaan, vorm en inhoud van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 2 De bekwaamheid om wisselrechtelijke verbintenissen aan te gaan
 • Hoofdstuk 3 Vertegenwoordiging bij wisselhandelingen
 • Hoofdstuk 4 Pluraliteit van wisselexemplaren en afschriften
 • Hoofdstuk 5 De trekker
 
 • Titel 3 Overdracht van wisselrechten
 • Hoofdstuk 1 Grondbegrippen
 • Hoofdstuk 2 Endossement
 • Hoofdstuk 3 De rekta-wissel of wisselbrief niet aan order
 • Hoofdstuk 4 Niet-wisselrechtelijke vormen van overdracht van de wisselbrief aan order
 
 • Titel 4 Acceptatie
 • Hoofdstuk 1 Begrip en rechtskarakter
 • Hoofdstuk 2 Aanbieding ter acceptatie
 • Hoofdstuk 3 Vereisten van de acceptatie
 • Hoofdstuk 4 Doorhaling van de acceptatie en kennisgeving buiten de wisselbrief
 • Hoofdstuk 5 Rechtsgevolgen van de acceptatie
 • Hoofdstuk 6 Weigering van acceptatie -  Gevolgen
 
 • Titel 5 Aval
 • Hoofdstuk 1 Begrip
 • Hoofdstuk 2 Vereisten
 • Hoofdstuk 3 Rechtsgevolgen van het Aval
 • Hoofdstuk 4 Verhaal van de avalgever na betaling
 
 • Titel 6 Uitoefening van wisselrechten. De rechtmatige houder )- Revindicatie - Vermiste' wisselbrieven
 • Hoofdstuk 1 De wisselbrief als legitimatiepapier
 • Hoofdstuk 2 Formele en materiële legitimatie
 • Hoofdstuk 3 Verschillende vormen van formele legitimatie
 • Hoofdstuk 4 Rechtsgevolgen van de formele legitimatie van de houder
 • Hoofdstuk 5 Rechtsgevolgen van het ontbreken van formele legitimatie
 • Hoofdstuk 6 Uitoefening van de wisselrechten uit vermiste wisselbrieven
 
 • Titel 7 Eigenschappen van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 1 Handelskarakter van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 2 Onderlinge onafhankelijkheid van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 3 Hoofdelijkheid van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 4 Strengheid van de wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 5 Formele abstractie van de wisselverbintenissen
 
 • Titel 8 De beperking van de verweermiddelen van de wisselschuldenaars. De materiële abstractie van wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 1 Oorsprong en grondslag van de regel
 • Hoofdstuk 2 De houder die de verweermiddelen kan afweren
 • Hoofdstuk 3 Niet-tegenstelbare verweermiddelen
 • Hoofdstuk 4 Tegenstelbare verweermiddelen
 • Hoofdstuk 5 De houder die tevens cessionaris is van de onderliggende  schuldvordering
 • Hoofdstuk 6 Ontbreken van procesrechtelijke belemmeringen voor het verweer van de wisselschuldenaar
 • Hoofdstuk 7 Het verweer van de acceptant tegen de wisselvordering van de trekker
 
 • Titel 9 Betaling
 • Hoofdstuk 1 Aanbieding ter betaling
 • Hoofdstuk 2 Betaling
 • Hoofdstuk 3 Andere wijzen van tenietgaan van wisselverbintenissen
 • Hoofdstuk 4 Betaling van gedomicilieerde wisselbrieven
 
 • Titel 10 Regres
 • Hoofdstuk 1 Recht van regres en regresschuldenaars
 • Hoofdstuk 2 Vervroegd regres voor de vervaldag
 • Hoofdstuk 3 Regres na de vervaldag wegens niet betaling
 • Hoofdstuk 4 Uitoefening en inhoud van het regres
 • Hoofdstuk 5 Het verhaal na betaling door een medeverbondene van dezelfde rang
 • Hoofdstuk 6 Herwissel
 
 • Titel 11 Noodadres en tussenkomst
 • Hoofdstuk 1 Noodadres
 • Hoofdstuk 2 Acceptatie bij tussenkomst
 • Hoofdstuk 3 Betaling bij tussenkomst
 
 • Titel 12 Protest en notificatie
 • Hoofdstuk 1 Begrip en functie van het protest
 • Hoofdstuk 2 Vereiste en vrijstelling van protest
 • Hoofdstuk 3 Authentieke protestakte
 • Hoofdstuk 4 Vereenvoudigd protest
 • Hoofdstuk 5 Openbaarmaking van de protesten van niet-betaling van geaccepteerde wisselbrieven en van orderbriefjes
 • Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid in verband met de openbaarmaking van het protest
 • Hoofdstuk 7 Kennisgeving van het ontstaan van het recht van regres
 
 • Titel 13 Verval van het recht van regres, verjaring  en overblijvende rechtsvorderingen
 • Hoofdstuk 1 De wisselrechtelijke zorgverplichting
 • Hoofdstuk 2 Verval van het recht regres
 • Hoofdstuk 3 Verjaring van de rechtsvorderingen uit de wisselbrief
 
 • Titel 14 Invloed van het ontstaan en van het tenietgaan van de wisselverbintenis op de onderliggende rechtsbetrekking
 • Hoofdstuk 1 Het vraagstuk
 • Hoofdstuk 2 Voortbestaan van de onderliggende verbintenissen  naast de wisselverbintenis
 • Hoofdstuk 3 De afrekening tussen  de causale partijen wegens het aangaan of de voldoening van een wisselverbintenis
 
 • Titel 15 Fonds
 • Hoofdstuk 1 Begrip en functie van het fonds
 • Hoofdstuk 2 De zogenaamde verplichting van fondsbezorging
 • Hoofdstuk 3 Het fonds en het ontbreken van fonds in de rechtsbetrekking tussen de trekker en de betrokkene
 • Hoofdstuk 4 Het fonds en het ontbreken van fonds in de rechtsbetrekking tussen de trekker en de houder
 • Hoofdstuk 5 Rechten van de houder op het fonds
 
 • Titel 16 Complaisancepapier, fictieve wissels en aanverwante praktijken
 • Hoofdstuk 1 Begrip en terminologie
 • Hoofdstuk 2 Fictieve wissels of kelderwissels
 • Hoofdstuk 3 Complaisancepapier,
 • Hoofdstuk 4 Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor schade veroorzaakt door fictieve wissels en onrechtmatig complaisancepapier
   

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift