Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Voorwoord....................................................................................................... 13
 • Derde editie.................................................................................................... 17
 • Over de auteur................................................................................................ 19
 • Vooraf. Specifieke termen in EBB-Verordening: een eerste
 • aanzet tot omschrijving..................................................... 21
 • Hoofdstuk 1. Schets van de geschiedenis van de betalingsbevelprocedure.............................................................................25
 
 • Hoofdstuk 2. Verordening nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure... 29
 • Deel 1. Doelstellingen................................................................................. 29
 • Deel 2. Nationaal recht in Europees perspectief...................................... 32
 • Deel 3. Toepassingsgebied.......................................................................... 34
 • Territoriaal toepassingsgebied.............................................................. 34
 • Toepassingsgebied op Europees vlak................................................. 34
 • Grensoverschrijdend karakter............................................................ 34
 • Materieel toepassingsgebied................................................................. 41
 • Afbakening van het toepassingsgebied aan de hand van positieve criteria................................................................................................... 41
 • Afbakening van het toepassingsgebied aan de hand van negatieve criteria................................................................................................... 42
 • Rechterlijke bevoegdheid....................................................................... 44
 • Toepassing EEX-Verordening.............................................................. 46
 • Exclusieve bevoegdheidsgronden (art. 24 EEX-Verordening)..... 46
 • Zakelijke rechten op huur en verhuur van/pacht en verpachting van onroerende goederen..................................... 47
 • Werking van vennootschappen: de geldigheid, nietigheid, ontbinding van vennootschappen en de besluiten van hun organen......................................................................................... 47
 • Geldigheid van inschrijvingen in openbare registers.............. 47
 • Registratie of geldigheid van intellectuele rechten die
 • aanleiding geven tot deponering of registratie....................... 48
 • Tenuitvoerlegging van vonnissen.............................................. 48
 • Stilzwijgende aanvaarding (art. 26 EEX-Verordening)................ 48
 • Het Europees Betalingsbevel
 • Beschermende bevoegdheidsgronden.......................................... 49
 • Consumentenovereenkomsten (art. 17-19 EEX-Verordening). 49
 • Verzekeringsovereenkomsten (art. 10-16 EEX-Verordening)... 50
 • Arbeidsovereenkomsten (art. 20-23 EEX-Verordening)............ 52
 • Forumkeuze...................................................................................... 53
 • Woonplaats van de verweerder (art. 4 EEX-Verordening) en
 • bijzondere bevoegdheidsgronden (art. 7-9 EEX-Verordening).... 54
 • Woonplaats van de verweerder.................................................. 54
 • Bijzondere bevoegdheidsgronden.............................................. 55
 • Verbintenissen uit overeenkomst............................................... 55
 • Onrechtmatige daad.................................................................... 56
 • Strafbare feiten en schadevergoeding....................................... 56
 • Op eigendom gebaseerde vordering tot teruggave van een cultuurgoed (art. 7, lid 4, EEX-Verordening).............................. 57
 • Exploitatie van een filiaal, agentschap of andere vestiging... 57
 • Oprichter, trustee of begunstigde van een trust...................... 57
 • Hulp en berging van een lading of vracht................................ 57
 • Tussengeschillen/Vrijwaring/Tegenvorderingen/Pluraliteit
 • van verweerders........................................................................... 57
 • Beperking van de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van een schip.................................... 58
 • Hoofdstuk 3. Betalingsbevelprocedure.................................................... 59
 • Deel 1. Verzoekschrift inzake betalingsbevelprocedure......................... 59
 • Vormvoorschriften.................................................................................. 59
 • Wijze van indiening................................................................................ 60
 • Inhoud...................................................................................................... 62
 • Gegevens van de partijen................................................................... 63
 • Gegevens van de rechtbank................................................................ 64
 • Schuldvordering................................................................................... 64
 • Rente (intresten)................................................................................... 65
 • Grondslag van de vordering............................................................... 66
 • Beschrijving van het bewijs............................................................... 67
 • Gronden voor de rechterlijke bevoegdheid...................................... 69
 • Aanwijzing van grensoverschrijdend karakter................................ 70
 • Bijlagen van formulier A..................................................................... 70
 • Ondertekenen van formulier A (vertegenwoordiging in rechte).... 71
 • Gerechtskosten..................................................................................... 77
   
 • Deel 2. Ontvankelijkheid van de vordering (onderzoek van de  vordering) (behandeling)............................................................... 81
 • Het uitvaardigen van het bevel (formulier E)...................................... 82
 • Termijn voor de uitspraak van de rechter............................................ 84
 • Inhoudelijke voorschriften van het bevel............................................ 84
 
 • Deel 3. Afwijzing van het verzoek............................................................. 86
 • Gronden tot afwijzing............................................................................ 86
 • Procedure van afwijzing (formulier D)................................................. 87
 • Gevolgen van de afwijzing..................................................................... 87
   
 • Deel 4. Betekening....................................................................................... 88
 
 • Deel 5. Aanvulling of correctie van het verzoek (formulier B)............... 93
 
 • Deel 6. Wijziging van het verzoek (formulier C)...................................... 94
 
 • Deel 7. Rechtsmiddelen: verweer.............................................................. 95
 • Gewone rechtsmiddelen (formulier F).................................................. 95
 • Termijn.................................................................................................. 96
 • Inhoud van het verweerschrift.......................................................... 97
 • Geen motivering.............................................................................. 97
 • Taal.................................................................................................... 98
 • Gevolgen van het indienen van een verweerschrift........................ 100
 • Procedure.............................................................................................. 100
 • Buitengewone rechtsmiddelen.............................................................. 105
 • Heroverweging.................................................................................... 106
 • 2.2.1. EEB aan verweerder ter kennis gesteld zonder bewijs van
 • ontvangst en van zodra de betekening/kennisgeving niet
 • tijdig geschiedde als met het oog op zijn verdediging nodig
 • was.................................................................................................... 109
 • 2.2.2. Kon EBB niet tijdig betwisten wegens overmacht of
 • buitengewone omstandigheden, buiten zijn schuld.................. 110
 • 2.2.3. EBB kennelijk ten onrechte toegekend of van vanwege
 • uitzonderlijke omstandigheden: CATCH ALL............................... 111
 • Aanvaarde heroverweging: EBB is nietig.......................................... 112
 
 • Deel 8. Tenuitvoerlegging (formulier G)................................................... 114
 • Het Europees Betalingsbevel
 • Hoofdstuk 4. Allerlei praktische vragen.................................................. 117
 • Deel 1. Taal................................................................................................... 117
 • Deel 2. Verjaring.......................................................................................... 122
 • Deel 3. Wet Continuïteit Ondernemingen................................................ 123
 • Deel 4. Artikel 4 VTSv.: opschortingsmogelijkheden............................... 124
 • Deel 5. Registratie....................................................................................... 124
 • Deel 6. Termijnen......................................................................................... 125
 • Deel 7. Derdenverzet – artikel 26 EBB en verzet – EVRM....................... 126
 • Derdenverzet wordt ingesteld tegen EBB-uitspraak........................... 126
 • Schending EVRM..................................................................................... 126
 • Deel 8. Praktijk – vragenlijst...................................................................... 126
 • Deel 9. Overzicht eigen ervaring............................................................... 134
 • Rechtbank van koophandel te Bergen.................................................. 134
 • Rechtbank van koophandel te Kortrijk................................................. 135
 • Rechtbank van koophandel te Antwerpen........................................... 136
 • Rechtbank van koophandel te Mechelen.............................................. 136
 • Rechtbank van koophandel Brussel...................................................... 137
 • Deel 10. Prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie............................... 138
 
 • Hoofdstuk 5. Evaluatie – kritieken........................................................... 147
 
 • Hoofdstuk 6. IOS......................................................................................... 149
 • Algemeen................................................................................................. 149
 • Totstandkoming................................................................................... 149
 • Waarborgen voor de schuldenaar...................................................... 149
 • Spilfiguur: gerechtsdeurwaarder....................................................... 150
 • Facultatief............................................................................................. 150
 • Efficiëntie.............................................................................................. 150
 • Geen betwisting en geen faling......................................................... 151
 • In voege................................................................................................. 151
 • Toepasselijkheid...................................................................................... 151
 • Onbetwiste schuld............................................................................... 151
 • ‘die vaststaat’....................................................................................... 152
 • ‘en opeisbaar is’................................................................................... 152
 • ‘ongeacht het bedrag ...’..................................................................... 152
 • Bevoegdheid......................................................................................... 154
 • De IOS is niet van toepassing............................................................. 156
 • Werkwijze – procedure........................................................................... 157
 • Op verzoek van een advocaat............................................................. 157
 • Door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd...................................... 159
 • Aanmaning tot betaling...................................................................... 159
 • Algemeen.......................................................................................... 159
 • Vormvereisten op straffe van nietigheid (benevens de
 • vermeldingen bij art. 43 Ger.W.: zie verder)................................. 159
 • Antwoordformulier met afschrift van de bewijsstukken waarover
 • de schuldeiser beschikt....................................................................... 160
 • Antwoord binnen de maand door de schuldenaar en verdere
 • actie afhankelijk van reactie – niet-reactie schuldenaar................. 160
 • Bij betaling en betwisting wordt de IOS beëindigd......................... 162
 • Betalingsfaciliteiten............................................................................. 162
 • Niets weten........................................................................................... 162
 • Uitvoerbaarverklaring......................................................................... 162
 • Mogelijkheid schuldenaar: terug naar af voor schuldeiser............ 163
 • Een volledig uitgevoerde invordering en Europa............................. 164
 • Andere korte opmerkingen.................................................................... 165
 • Modellen en formulieren..................................................................... 165
 • Taal......................................................................................................... 166
 • Centraal register.................................................................................. 166
 • Registratie?........................................................................................... 166
 • Kosten.................................................................................................... 167
 • Verjaring............................................................................................... 168
 • Vertaling................................................................................................ 169
 • Juist adres?........................................................................................... 169
 • Verstekprocedure vlugger?................................................................. 169
 • Wat wanneer niet de IOS maar de rechtbank wordt aangesproken
 • door de schuldeiser?............................................................................ 169
 • Artikels?............................................................................................ 169
 • De rechtbanken beslisten............................................................... 169
 • Antwoord Hof van Beroep.............................................................. 170
 • Antwoord Hof van Cassatie en Grondwettelijk Hof.................... 170
 • Het Europees Betalingsbevel 10
 • Wat ging eraan vooraf en evolueerde en Grondwettelijk Hof (bis).................................................................................................... 172
 • Kritiek en evaluatie......................................................................... 177
 • Kritiek............................................................................................ 177
 • Evaluatie....................................................................................... 178
 • Boeken en tijdschriftartikels.................................................................. 178
 • Bijlagen............................................................................................................ 181
 
 • Bijlage 1. Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement
 • en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een
 • Europese betalingsbevelprocedure.......................................... 183
 • Bijlage 2. Wijziging: Verordening (EU) nr. 936/2012 van de Commissie
 • van 4 oktober 2012 tot wijziging van de bijlagen bij
 • Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees
 • Parlement en de Raad tot invoering van een Europese
 • betalingsbevelprocedure........................................................... 204
 • Bijlage 3. Wijziging: Verordening (EU) nr. 517/2013 van de
 • Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van bepaalde
 • verordeningen, besluiten en beschikkingen op het gebied
 • van vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen,
 • vennootschapsrecht, mededingingsbeleid, landbouw,
 • voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid,
 • vervoersbeleid, energie, belastingen, statistieken, trans-
 • Europese netwerken, rechtswezen en grondrechten,
 • justitie, vrijheid en veiligheid, milieu, douane-unie, externe
 • betrekkingen, buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid
 • en instellingen, in verband met de toetreding van de
 • Republiek Kroatië....................................................................... 206
 • Bijlage 4. Verslag van de Commissie van het Europees Parlement,
 • de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité
 • over de toepassing van Verordening (EG) 1896/2006 van
 • het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een
 • Europese betalingsbevelprocedure: 13 oktober 2015............ 207
 • Bijlage 5. Verordening (EU) nr. 861/2007 van het Europees Parlement
 • en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een
 • Europese procedure voor geringe vorderingen...................... 224
 • Bijlage 6. Verordening (EU) nr. 2015/2421 van het Europees
 • Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging
 • van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.......................................... 241
 • Bijlage 7. Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1260 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese talingsbevelprocedure.... 258
 • Bijlage 8. Invordering onbetwiste schuldvorderingen (IOS).................. 260
 • Bijlage 9. Verordening (EEG, EURATOM) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden................................................................................. 265
 • Bijlage 10. Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking) (Voor de EER relevante tekst).................................................. 270
 • Bijlage 11. Leidraad Ondernemingsrechtbank Gent............................... 288
 • Bijlage 12. Leidraad Ondernemingsrechtbank Antwerpen.................... 295
 • Literatuurlijst................................................................................................. 301
 • Alfabetische trefwoordenlijst...................................................................... 315

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift