Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel I: Inleiding 1
 • Algemene situering en onderzoeksopzet 3
 • Onderzoeksmethode 12
 • Deel II: Partijen 27
 • Hoofdstuk I. Rol en doelstelling van partijen bij een onderzoeksovereenkomst 31
 • Afdeling I. Onderzoeksorganisatie 31
 • Afdeling II. Onderneming 42
 • Afdeling III. Overheid 42
 • Hoofdstuk II. Redenen voor samenwerking 47
 • Hoofdstuk III. Moeilijkheden en risico’s bij samenwerking 54
 • Hoofdstuk IV. Verschillende interacties tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen 60
 • Deel III: Typologie 63
 • Hoofdstuk I. Typologie op basis van samenwerkingsvorm 65
 • Afdeling I. Onderzoeksdienst 68
 • Afdeling II. Onderzoek in opdracht 70
 • Afdeling III. Onderzoek in samenwerking 77
 • Hoofdstuk II. Kwalificatie van onderzoeksovereenkomst op basistypologie 81
 • Afdeling I. Kwalificatie van onderzoeksdiensten en onderzoek in opdracht 82
 • Afdeling II. Kwalificatie van onderzoek in samenwerking 87
 • Hoofdstuk III. Tussentijdse conclusie 101
 • Deel IV: Privaatrechtelijke aspecten 103
 • Hoofdstuk I. Voorwerp van verbintenis tot uitvoering van onderzoek 105
 • Afdeling I. Geldigheidsvoorwaarden 106
 • ONDERZOEKSOVEREENKOMSTEN
 • § 1. Bepaald of bepaalbaar voorwerp 106
 • § 2. Vereiste van een bepaalde duurtijd? 108
 • § 3. Voorwerp moet bestaan of kunnen bestaan 112
 • § 4. Voorwerp moet geoorloofd zijn 113
 • Afdeling II. Totstandbrenging van onderzoeksresultaten als resultaats- of middelenverbintenis 113
 • § 1. Algemeen 113
 • § 2. Onderzoek houdt hoofdzakelijk middelenverbintenis in 114
 • § 3. Beoordeling van middelenverbintenis 119
 • Afdeling III. Evolutief karakter van uitvoering onderzoek 122
 • Hoofdstuk II. Aansprakelijkheidsregeling over onderzoeksresultaten 126
 • Hoofdstuk III. Intuitu personae-karakter 128
 • Deel V: Toewijzing resultaten ten aanzien van onderzoeker 137
 • Hoofdstuk I. Werkgever/instantie waaraan onderzoeker verbonden is, verkrijgt of kan de onderzoeksresultaten verkrijgen 143
 • Afdeling I. Wettelijke regeling 143
 • Afdeling II. Rechten op basis van rechtspraak en doctrine 151
 • Hoofdstuk II. Rechten en plichten van de onderzoeker 154
 • Afdeling I. Aanmelding van vinding 154
 • Afdeling II. Recht op een billijke return voor onderzoeker? 155
 • Afdeling III. Vergoeding bij samenwerking met ondernemingen 160
 • Afdeling IV. Bijkomende wettelijke rechten van onderzoeker ter bescherming academische belangen 161
 • Hoofdstuk III. Tussentijdse conclusie 162
 • Deel VI: Toewijzing van onderzoeksresultaten tussen partijen 165
 • Hoofdstuk I. Rechthebbende op onderzoeksresultaten zonder toewijzing in overeenkomst 169
 • Afdeling I. Intellectuele-eigendomsrechten bij onderzoek in opdracht 172
 • § 1. Toewijzing aan opdrachtgever 176 A. Argumenten 176
 • 1. Overdracht behoort tot wezen van onderzoeksovereenkomst 176
 • 2. Argumenten uit Kaderregeling O&O&I en aanbeveling van Europese Commissie? 181
 • 3. Argumenten uit Codex Hoger Onderwijs? 182
 • B. Gevolgen eigenheid onderzoeksovereenkomst 185
 • § 2. Toewijzing aan uitvinder/rechtverkrijgende 186
 • A. Argumenten 186
 • 1. Uitvinder in octrooirecht gaat boven opdrachtgever zonder uitdrukkelijke overdracht of elementen die intentie van partijen aantonen 186
 • 2. Elementen uit onderzoek in opdracht die uitvinderschap kunnen bewerkstellingen 189
 • 3. Bijkomende argumenten uit andere regelgeving? 195
 • B. Gevolgen eigenheid onderzoeksovereenkomst 198
 • § 3. Argumenten voor opdrachtgever én uitvinder/rechtverkrijgende 200
 • § 4. Hypothese dat vinding niet octrooieerbaar is 203
 • § 5. Tussentijdse conclusie 208
 • Afdeling II. Intellectuele-eigendomsrechten bij onderzoek in samenwerking 211
 • § 1. Toewijzing aan één of meerdere onderzoekers 211
 • § 2. Mede-eigendom op onderzoeksresultaten 213
 • A. Van onderzoeksresultaat naar beschermd intellectuele-eigendomsrecht 219
 • B. Wettelijke regeling van mede-eigendom op onderzoeksresultaten 223
 • 1. Toewijzing van aandelen en bijdragen in kosten 226
 • 2. Recht om persoonlijk te exploiteren 228
 • a. Vereiste van toestemming? 228
 • b. Vereiste van vergoeding aan overige medeeigenaren? 232
 • i. Geen overeenstemming in wetgeving 232
 • ii. Argumenten voor erkenning van vergoedingsplicht 235
 • 3. Verlening van exploitatielicentie 237
 • a. Individuele verlening van licentie? 237
 • b. Wijze van verlening licentie 238
 • c. Argumenten pro en contra toestemmingsverplichting 240
 • 4. Verandering van mede-eigenaren 244
 • 5. Vorderingen ten aanzien van intellectuele-eigendomsrecht en beëindiging 250 § 3. Tussentijdse conclusie 253
 • Afdeling III. Internationaal privaatrecht en Europees octrooi met eenheidswerking 255
 • Afdeling IV. Conclusie bij hoofdstuk I 260
 • Hoofdstuk II. Rechthebbende op onderzoeksresultaten via toewijzing in overeenkomst 261 Afdeling I. Analyse van contractvrijheid 262
 • Afdeling II. Clausules over achtergrondkennis 266
 • § 1. Overeenstemming over achtergrondkennis 266
 • § 2. Toegang tot achtergrondkennis 274
 • Afdeling III. Clausules over onderzoeksresultaten 279
 • § 1. Overeenstemming over onderzoeksresultaten 280
 • § 2. Contractuele verdeling van onderzoeksresultaten 281
 • A. Invloed op contractuele verdeling onderzoeksresultaten 282
 • 1. Redenen eigen aan onderneming/onderzoeksorganisatie om resultaten op te eisen 282
 • 2. Type onderzoek en type resultaten 286
 • 3. Samenwerkingsvorm 289
 • 4. Gebruik van (noodzakelijke) achtergrondkennis 292
 • B. Toewijzing van onderzoeksresultaten 292
 • 1. Toewijzing aan één partij 292
 • 2. Optie (om te onderhandelen) 300
 • 3. Mede-eigendom 308
 • 4. Toewijzing op basis van exploitatiedomein/geografisch gebied 312
 • 5. Toegang tot onderzoeksresultaten voor partij aan wie resultaten niet worden toegewezen 317
 • a. Voor (eigen) onderzoek en exploitatie 317
 • b. Zijn toegangsrechten nodig? 320
 • c. Toegang aan derden 321
 • d. Rechten van derden 323
 • 6. Exploitatieverplichting? 325
 • 7. Recht op billijke return voor universiteit/onderzoeksorganisatie 326
 • a. Grondslag 326
 • b. Billijke return getoetst aan contractuele verdeling 335
 • 8. IMEC-model: onderscheid generische en bedrijfsspecifieke onderzoeksresultaten 340
 • Afdeling IV. Tussentijdse conclusie 345
 • Hoofdstuk III. Invloed van staatssteun op prijs en contractuele verdeling 348
 • Afdeling I. Beoordeling onderzoeksovereenkomst overeenkomstig artikel 107 VWEU 355
 • § 1. Onderzoeksorganisatie als onderneming die economische activiteit uitvoert 356
 • A. Is een onderzoeksorganisatie een onderneming? 356
 • B. Kwalificatie van uitvoering van onderzoeksovereenkomst als economische activiteit 358
 • 1. Basiscriterium 358
 • 2. Bestemming winst onderzoeksactiviteit 360
 • 3. Typologie samenwerkingsvorm 362
 • a. Onderzoek in opdracht 362
 • b. Onderzoek in samenwerking 363
 • C. Onderzoeksorganisatie als intermediair 366
 • D. Organisaties met zowel economische als niet-economische activiteiten 367
 • 1. Boekhoudkundige scheiding beide soorten activiteiten vereist om kruissubsidiëring te vermijden 367
 • 2. Ondersteunend karakter economische activiteit plaatst financiering onderzoeksorganisatie buiten staatssteunregels 371
 • § 2. Afkomstig van Staat 373
 • A. Toerekenbaarheid 374
 • 1. Algemeen criterium 374
 • 2. Toepassing op universiteiten Vlaamse Gemeenschap 375
 • B. Staatsmiddelen 377
 • § 3. Selectiviteit 378
 • § 4. Voordeel 379
 • A. Algemeen 379
 • B. Bij onderzoek in opdracht of onderzoeksdiensten 381
 • 1. Noodzaak afdoende vergoeding 381
 • 2. Criteria afdoende vergoeding 381
 • a. Onderzoek tegen markttarief 381
 • b. Onderzoek tegen volledig kostendekkende vergoeding 383
 • c. Prijs in overeenstemming met onderhandelingen op arm’s length 384
 • 3. Elementen waarvoor vereiste van afdoende vergoeding voor tegenprestatie geldt 386
 • a. Vergoeding voor achtergrondkennis 386
 • b. Vergoeding voor uitvoering onderzoek en onderzoeksresultaten 389
 • C. Bij onderzoek in samenwerking 398
 • 1. Vergoeding voor achtergrondkennis 399
 • 2. Vergoeding voor uitvoering onderzoek en onderzoeksresultaten 400
 • § 5. Ongunstige beïnvloeding handelsverkeer en (potentiële) vervalsing mededinging 409
 • § 6. De minimis-steun 410
 • Afdeling II. Toegelaten steun 411
 • § 1. Beoordeling steun overeenkomstig Groepsvrijstellingsverordening Staatssteun 412
 • § 2. Beoordeling steun overeenkomstig Kaderregeling Staatssteun O&O&I 415
 • Afdeling III. Privaatrechtelijke gevolgen bij niet-naleving staatssteunregels 418
 • § 1. Rol van de nationale rechtbanken ten opzichte van de Commissie 419
 • § 2. Nietigheid van onderzoeksovereenkomst? 421
 • Afdeling IV. Conclusie 426
 • Hoofdstuk IV. Invloed van mededingingsrecht op (contractuele clausules in) onderzoeksovereenkomst 430
 • Afdeling I. Universiteiten en onderzoeksorganisaties op de markt 431
 • Afdeling II. Regelgevend kader 436
 • Afdeling III. Bepaling van onderzoeksovereenkomst overeenkomstig het mededingingsrecht 440
 • Afdeling IV. Verboden clausules in onderzoeksovereenkomsten 445
 • § 1. Hardcorebeperkingen 445
 • A. Hardcorebeperking specifiek voor onderzoeksovereenkomsten: niet-concurrentiebedingen aangaande onderzoek 446
 • 1. Beperking onderzoek met derden of zelfstandig onderzoek dat geen verband houdt met domein onderzoekssamenwerking 446
 • 2. Beperking vrijheid tijdens onderzoek 447
 • 3. Herneming vrijheid na onderzoek 455
 • B. Hardcorebeperkingen niet specifiek voor onderzoeksovereenkomsten 458
 • § 2. Uitgesloten beperkingen 460
 • Afdeling V. Verdere beoordeling overeenkomstig artikel 101VWEU 462
 • § 1. Onderzoeksovereenkomsten met onderzoeksorganisaties in de regel in overeenstemming met artikel 101, lid 1 VWEU 462
 • A. Onderzoek in een vroeg stadium van ontwikkeling 464 B. Onderzoeksovereenkomsten zonder gezamenlijke
 • exploitatie 464
 • C. Onderzoek in opdracht 465
 • D. Onderzoek tussen niet-concurrenten 466
 • E. Gezamenlijk onderzoek dat volledig nieuw product of technologie tot stand brengt 472
 • § 2. Potentiële mededingingbeperkende bezwaren in onderzoeksovereenkomsten 473
 • § 3. Onderzoeksovereenkomsten en artikel 101, lid 3 VWEU 475
 • A. Groepsvrijstellingsverordening-O&O 475
 • 1. Toepassingsgebied ten aanzien van onderzoeksovereenkomsten en licenties 475
 • 2. Duurtijd vrijstelling en marktaandeeldrempels 479
 • 3. Toegang tot resultaten 481
 • a. Specialisatie op niveau van exploitatie 482
 • b. Uitzondering voor onderzoeksorganisaties? 483
 • c. Vergoeding 488
 • 4. Toegang tot bestaande knowhow 488
 • 5. Bijkomende voorwaarden 493
 • B. Individuele vrijstelling overeenkomstig artikel 101, lid 3 VWEU 494
 • Afdeling VI. Tussentijdse conclusie 497
 • Deel VII: Bescherming van bijzondere (academische) belangen 503
 • Hoofdstuk I. Openbaarmakingsclausule 505
 • Afdeling I. Probleemstelling 505
 • Afdeling II. Belang openbaarmakingsclausule 508
 • § 1. Verzoening tegenstrijdige doelstellingen van contractpartijen 508
 • A. Belangenconflict geheimhouding versus openbaarmaking 508
 • B. Belang van geheimhouding voor bescherming via intellectuele-eigendomsrecht 512
 • 1. Nieuwheid in het octrooirecht 512
 • 2. Geheimhouding en stand van techniek 519
 • 3. Sommige wetenschappelijke domeinen octrooibescherming niet toepasselijk/werkzaam 523
 • C. Belang van openbaarmaking voor onderzoek, onderzoeksinstelling en individuele leden van de onderzoeksorganisatie in vergelijking met het intellectuele-eigendomsrecht 523 D. Belangentegenstelling tussen geheimhouding en openbaarmaking is niet steeds belangentegenstelling tussen onderneming en onderzoeksorganisatie 528
 • § 2. Openbaarmakingsclausule om tegemoet te komen aan externe verplichtingen 530
 • A. Openbaarmaking als wettelijke verplichting 531
 • B. Openbaarmaking als voorwaarde voor fiscaal gunstregime van onderzoeksorganisatie 534
 • C. Belang van openbaarmaking bij regels over staatssteun 535 D. Openbaarmaking als ethische verplichting opgelegd door peers 537
 • E. Openbaarmaking van volledige wetenschappelijke onderzoeksresultaten essentieel voor de validiteit van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek als redactiepolicy van wetenschappelijke tijdschriften 538
 • F. Openbaarmakingsmodaliteit verbonden aan publieke onderzoeksfinanciering 542
 • Afdeling III. Kwalificatie van de openbaarmakingsclausule 543
 • Afdeling IV. Controle over inhoud en timing van openbaarmaking 547
 • § 1. Het begrip ‘openbaar maken’ 547
 • § 2. Recht op nakijken 551
 • § 3. Aanpassing of verwijdering door vertrouwelijkheid van informatie 552
 • A. Rechtmatige bezorgdheid om vertrouwelijkheid van informatie te beschermen 552
 • B. Contractuele omschrijving van vertrouwelijke informatie 556
 • § 4. Controle over timing van openbaarmaking 559
 • § 5. Aanpassing of verwijdering voor bescherming rechtmatige belangen 568
 • § 6. Voorafgaande (schriftelijke) toestemming en/of verbod op openbaarmaking 571
 • § 7. Laatste woord over openbaarmaking 578
 • Afdeling V. Openbaarmaking ondanks contractuele regeling 580
 • § 1. Rol van vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid 580
 • § 2. Wettelijke plicht tot openbaarmaking 587
 • § 3. Belangenafweging 590
 • § 4. Rol van de partijen 597
 • Afdeling VI. Enkele richtlijnen in beleid over openbaarmaking van onderzoeksresultaten 607 Afdeling VII. Tussentijdse conclusie 610
 • Hoofdstuk II. Recht op verder onderzoek na de onderzoekssamenwerking 613
 • Afdeling I. Contractueel recht op verder onderzoek 615
 • Afdeling II. Wettelijk recht op verder onderzoek 619
 • § 1. Onderzoeksvrijstelling in het octrooirecht 619
 • A. Doelstelling van handeling 624
 • B. Soort handeling 627
 • § 2. Andere wetten met invloed op recht op verder onderzoek 629
 • Afdeling III. Tussentijdse conclusie 631
 • Deel VIII: Belangenconflicten verbonden aan ondernemende activiteit onderzoeksorganisatie 633
 • Hoofdstuk I. Situering 637
 • Hoofdstuk II. Typologie van belangenconflicten 641
 • Afdeling I. Belangenconflicten door banden tussen partijen 642
 • § 1. Individueel versus institutioneel belangenconflict 642
 • § 2. Verband activiteiten (onderzoeker aan) onderzoeksorganisatie en onderneming 645
 • § 3. Overzicht van potentiële belangenconflicten 646
 • A. Vermogensrechtelijk belangenconflict 646
 • B. Zakelijk belangenconflict 648
 • C. Onrechtstreeks belangenconflict 649
 • Afdeling II. Conflict van engagement 649
 • Afdeling III. Belangenconflict door tegengestelde doestellingen 650
 • Afdeling IV. Schematisch overzicht 652
 • Hoofdstuk III. Gevolgen van belangenconflicten op onderzoeksovereenkomst 652
 • Hoofdstuk IV. Beheersing van belangenconflicten 657
 • Afdeling I. Typologie 657
 • Afdeling II. Regelgevend kader over belangenconflicten 659
 • § 1. Verplichting opgelegd door financier 659
 • § 2. Codex Hoger Onderwijs 659
 • § 3. Regelgeving over spin-offs 661
 • A. Aanwezigheid van belangenconflicten 661
 • B. Verschillende vormen van regulering 662
 • C. Remediëring aan belangenconflicten 663
 • § 4. (Ethische) gedragscodes over wetenschappelijk onderzoek 666
 • § 5. Policies aan universiteiten 669
 • § 6. Aanbeveling 670
 • A. Belangenconflictenregeling op niveau onderzoeksorganisatie 670
 • 1. Focus op preventieve aangifte 671
 • 2. Elementen van belang bij beoordeling van belangenconflicten 674
 • 3. Kritieken en moeilijkheden bij belangenconflictenregeling op niveau van onderzoeksorganisatie 675
 • B. Transparantie over belangenconflict bij openbaarmaking 677
 • Deel IX: Besluit 679
 • Bibliografie 703
 • Trefwoordenregister 743

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift