Inhoudstabel:

 • INHOUDSTAFEL
 • VOORWOORD V
 • INHOUDSTAFEL VII
 • WOORD VOORAF XIII
 • DEEL I. SITUERING VAN HET NIEUW DECREET: HISTORIEK EN KRACHTLIJNEN 1
 • Hoofdstuk 1. Korte geschiedenis van de pachtwetgeving in België 2
 • Afdeling 1. Totstandkoming en evolutie van de (federale) pachtwetgeving 2
 • Afdeling 2. Het Waals Pachtdecreet van 2 mei 2019 4
 • 1. Houd nummering Pachtwet 4
 • 2. Einde van rechtswege na drie verlengingen 4
 • 3. Pacht van korte duur 4
 • 4. Eindeloopbaanpacht 5
 • 5. Opzeg voor verkoop 5
 • 6. Geschrift en kennisgevingen 5
 • 7. Geen voorkooprecht voor gepensioneerde paachters 5
 • 8. Omkering procedureverloop 6
 • 9. Arrestatie Grondwettelijk Hof 2 maart 2023 6
 • Afdeling 3. Totstandkoming van het Vlaams Pachtdecreet van 13 oktober 2023 7
 • 1. Het Regeerakkoord 2019-2024 7
 • 2. Voorstel van decreet van 10 november 2022 8
 • 3. Bekrachtiging en publicatie van het decreet 9
 
 • Hoofdstuk 2. Krachtlijnen van de hervorming in Vlaanderen 9
 • Afdeling 1. Betere toegang tot grond voor actieve landbouwers 10
 • 1. Faciliteren opzeg gepensioneerde pachter 10
 • 2. Afschaffing voorkooprecht gepensioneerde pachter zonder opvolgers 10
 • 3. Aanpassing van de loopbaanpacht 10
 • 4. Invoering van een jongerentoets 11
 • 5. Hervorming van de verpachting door openbaar bestuur 11
 • Afdeling 2. Modernisering van de regelgeving 11
 • Afdeling 3. Evenwicht tussen landbouw en natuur 12
 • 1. Natuurcontract 12
 • 2. Opzegmogelijkheid voor bos- of natuurrealisatie 12
 • Afdeling 4. Meer transparantie en rechtszekerheid 13
 • 1. Schriftelijke contracten worden de regel 13
 • 2. Recht op informatie voor de eigenaren 13
 • Afdeling 5. Een billijk evenwicht tussen de rechten en de plichten van pachter en
 • verpachter 13
 • 1. Mogelijkheid om pachtvrij te vervreemden na achttien jaar 14
 • 2. Specifieke soepelere regeling voor kleine eigenaren 14
 • 3. Invoering van de 'veilige koper' 14
 • VIII
 
 • TOELICHTING BIJ HET VLAAMS PACHTDECREET
 • Hoofdstuk 3. Voorstellen die het niet hebben gehaald 14
 • Afdeling 1. Beperking van het aantal opeenvolgende pachtperiodes 14
 • Afdeling 2. Ecologische voorwaarden – inperking teeltvrijheid 15
 • Afdeling 3. Bijkomende fiscale stimuli voor langlopende pachtcontracten 15
 • Hoofdstuk 4. Slagkracht van de hervormingen 16
 
 • DEEL II. INHOUDELIJKE BESPREKING MET FOCUS OP DE NIEUWIGHEDEN 19
 • Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 20
 • Afdeling 1. Definities 20
 • 1. De huiskavel 20
 • 2. De bedrijfsleider 21
 • 3. De bevoorrechte familieleden 21
 • 4. Hoofdberoep in de landbouw 22
 • 5. De openbare verpachter 24
 • 6. De wettelijk samenwonenden/gehuwden 24
 • Afdeling 2. Toepassingsgebied 24
 • 1. Principe 24
 • 2. Erfpacht met een looptijd minder dan 27 jaar 25
 • 3. Uitzonderingen 26
 • Algemeen 26
 • Het cultuurcontract 26
 • Het verruimde cultuurcontract 27
 • Het natuurcontract 28
 • Afdeling 3. Schriftelijke overeenkomst 29
 • Afdeling 4. Plaatsbeschrijving 32
 
 • Hoofdstuk 4. De pachttijd 33
 • Afdeling 1. Behoud van opeenvolgende pachtperiodes van negen jaar 33
 • Afdeling 2. Bijzondere pachtcontracten wat de duurtijd betreft 34
 • 1. Langlopende pacht 34
 • 2. Loopbaanpacht 35
 • 3. Eenmalige pachtovereenkomst van negen jaar of meer (kleine
 • grondeigenaars) 35
 • Afdeling 3. Inkorting van de pachttijd 36
 
 • Hoofdstuk 5. Beëindiging van de pacht 38
 • Afdeling 1. Opzegging door de verpachter 38
 • 1. Opzegging op ieder ogenblik 39
 • Algemeen 39
 • Nieuwe opzeggingsmogelijkheden voor bebossing of na-
 • tuurrealisatie 39
 • Onderscheiden opzeg voor groene bestemmingen of
 • door gemeenten 39
 • Cumulatieve voorwaarden voor groene bestemmingen
 • (art. 10, 7° Vlaams Pachtdecreet) 40
 • Cumulatieve voorwaarden voor gemeenten (art. 10, 8°
 • Vlaams Pachtdecreet) 40
 • 2. Opzegging tegen het verstrijken van elke pachtperiode 41
 • Algemeen 41
 • Opzegmogelijkheid voor concrete doeleinden van alge-
 • meen belang 42
 • 3. Opzegging vanaf de derde pachtperiode 42
 • 4. Opzegging van een lange pacht van minstens 27 jaar 43
 • 5. De beëindiging van een loopbaanpacht 43
 • 6. Nieuwe opzeggingsmogelijkheid voor vervreemding 44
 • 7. Opzegging van gepensioneerde pachters 45
 • Algemeen 45
 • Cumulatieve voorwaarden 45
 • 8. Opzegging in geval van ruil 46
 • Afdeling 2. Opzeggingstermijnen voor de verpachter 47
 • Afdeling 3. Toetsingscriteria voor de geldigheid van de pachtopzeg 48
 • 1. Algemeen – geldigverklaring van de pachtopzeg 48
 • 2. Verplichte vermeldingen opzeggingsbrief 48
 • 3. Toetsing van de voorgenomen opzegreden 49
 • 4. De leefbaarheidstoets bij opzeg op grond van artikel 10, § 1,
 • 7°-8° en 11, 9° Vlaams Pachtdecreet 50
 • Algemeen 50
 • Gevallen waarin de leefbaarheid ernstig is verstoord 51
 • Beperkte leefbaarheidstoets in groene bestemmingen en
 • Habitatrichtlijngebieden 54
 • Gevolgen: weigering of beperking van de opzeg 55
 • Afdeling 4. Recht van terugkeer 56
 • Afdeling 5. Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge toestemming 57
 
 • Hoofdstuk 6. Persoonlijke exploitatie en vennootschappen 58
 • Afdeling 1. De als landbouwonderneming erkende vennootschap 58
 • Afdeling 2. Vennootschappen vanuit het perspectief van de pachter 59
 • Afdeling 3. Vennootschappen vanuit het perspectief van de verpachter 61
 
 • Hoofdstuk 7. Verpachting door openbare verpachters 62
 
 • Hoofdstuk 8. Pachtprijs en geldelijke lasten 64
 • Afdeling 1. Pachtprijs in geld 64
 • Afdeling 2. Incorporatie van de Wet Beperking Pachtprijzen – Pachtprijsberekening 64
 • Afdeling 3. Pachtprijzencommissie – Vlaams pachtobservatorium 65
 • Afdeling 4. Lasten en taksen 66
 
 • Hoofdstuk 9. Exploitatie van het gepachte goed 67
 • Afdeling 1. Exploitatie- en teeltvrijheid 67
 • 1. Gewaarborgde teeltvrijheid ongeacht contractuele clausules 67
 • 2. Teeltvrijheid bij openbare verpachting 67
 
 • TOELICHTING BIJ HET VLAAMS PACHTDECREET
 • Afdeling 2. Vrijheid om gebouwen op te richten en uit te voeren 68
 • 1. Algemeen 68
 • 2. Randvoorwaarden bij kleine infrastructuurwerken 68
 • Afdeling 3. Stofferingsplicht en pachtontbinding 69
 
 • Hoofdstuk 10. Onderpacht en pachtoverdracht 70
 • Afdeling 1. Principieel verbod op onderpacht en pachtoverdracht 70
 • Afdeling 2. Toegelaten onderpacht of pachtoverdracht aan bevoorrechte familieleden 71
 • Afdeling 3. Nieuwigheden inzake onderpacht en pachtoverdracht 73
 • 1. Kring bevoorrechte familieleden 73
 • 2. Formalistisch verzoek tot toestemming 73
 • 3. Bijkomende formaliteiten voor kennisgeving bevoorrechte pacht-
 • overdracht 74
 • 4. Geen voorafgaande opzeg als voorwaarde voor bevoorrechte
 • pachtoverdracht 75
 • 5. Plaatsbeschrijving na bevoorrechte pachtoverdracht 76
 • Afdeling 4. Transparantie omtrent de daadwerkelijke gebruiker van een pacht-
 • goed – digitaal loket 76
 
 • Hoofdstuk 11. Overlijden van een contractspartij 77
 • Afdeling 1. Overlijden van de pachter 77
 • Afdeling 2. Overlijden van de verpachter 78
 
 • Hoofdstuk 12. Vergoedingen die toekomen aan de pachter van wie de pacht afloopt 79
 • Hoofdstuk 13. Vervreemding en het recht van voorkoop 80
 • Afdeling 1. Uitbreiding kring van begunstigden voorkooprecht 80
 • Afdeling 2. De gedematerialiseerde verkoop via Biddit 81
 • 1. Toepassing van Biddit voor verpachte eigendommen 81
 • 2. Biedingen door openbaar bestuur voor doeleinden van alge-
 • meen belang of bos/natuur 82
 • Afdeling 3. De ‘veilige koper’ 83
 • Afdeling 4. Nieuwigheden bij miskenning van het voorkooprecht 83
 • 1. Overdracht van het recht op indeplaatsstelling 83
 • 2. Termijnen voor de vordering tot indeplaatsstelling of schadever-
 • goeding 84
 • Afdeling 5. Nieuwe uitzonderingen op het voorkooprecht 84
 • 1. Aankoop door openbare verpachter voor algemeen belang 85
 • 2. Aankoop door openbare verpachter voor bebossing/natuur-
 • realisatie 86
 • 3. Leefbaarheidstoets bij aankoop door openbare verpachter 86
 • 4. Geen voorkooprecht voor gepensioneerde pachter zonder opvolger 87
 
 • Hoofdstuk 14. Diverse bepalingen 88
 • Afdeling 1. Juridisch karakter van het Vlaams Pachtdecreet 88
 • Afdeling 2. Algemene antimisbruikbepaling 88
 • INHOUDSTAFEL
 • XI
 • DEEL III. INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN 91
 • Hoofdstuk 1. Inwerkingtreding 92
 • Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen 93
 • BIJLAGEN 95
 • Decreet van 13 oktober 2023 tot bepaling van de specifieke regels over de
 • pacht (‘Vlaams Pachtdecreet’) 97
 • Modellen Departement Landbouw & Visserij 13

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift